• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Hukum Khumus bagi Syiah dan Ahlu Sunah
  • Dan ketahuilah, hanyasanya apa yang kalian rampas (ghan­imah) dalam peperangan maka sungguh seperlimanya untuk Allah, Rasul, dzawil qurba (kerabat), anak-anak yatim, orang-­orang miskin, dan ibnu sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad Saw) pada hari Furqan, -yaitu- hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal [8] : 41)
  • Fikih Praktis Sayidina Ali dalam Perspektif Ahlus Sunnah
  • Sayidina Ali adalah pribadi yang memiliki pandangan yang menonjol di pelbagai disiplin ilmu agama. Tiada yang dapat menandinginya dalam menguasai ilmu-ilmu ilahiah. Para urafa’ berbangga saat silsilah spiritual mereka berujung kepada Imam Ali. Demikian pula para fukaha merasa tenang dan yakin saat mereka menjadikan ucapan serta perilaku Imam as sebagai landasan bagi fatwa mereka.
  • Memahami Makna Taqiyah
  • Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan pesan-pesan Allah dan Nabi Muhammad harus disikapi dengan bijak. Dan salah satu dari prinsip kebijakan itu adalah taqiyah.
  • Sejarah Singkat Aliran Maturidiyah
  • Pemikiran-pemikiran teologi Aliran Maturidiyah bersumber dari Abu Hanifah, karena sebelum terjun ke dalam pembahasan fikih, Abu Hanifah memiliki lingkaran pengkajian teologi, dan ketika ia berhubungan dengan Hamad bin Abi Sulaiman ia meninggalkan kajian teologinya dan masuk ke dalam pembahasan fikih.
  • Nikah Mutah dalam Fikih Lima Mazhab
  • Mutah atau nikah mu`aqqat (sementara waktu) atau akad munqathi (temporal), semuanya berarti yang sama. Yaitu, pernikahan syari untuk masa yang dibatasi. Empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali tidak membedakan nikah mu`aqqat dengan nikah mutah. Meski dikatakan bahwa yang masyhur di kalangan Hanafiyah, disyaratkan dalam nikah mutah lafaznya, dengan mengatakan kepada si perempuan: Mattiîni bi nafsiki atau Atamatta biki atau Mattatuki bi nafsi.
  • Merajut Persatuan dengan Pendekatan Fiqih
  • Sepanjang sejarah, persatuan umat dan mazhab Islam telah menjadi pusat perhatian para pemimpin dan pemikir agama serta politik Islam; masing-masing telah berupaya keras dalam medan yang menentukan ini. Dan tugas ini, menurut mereka, salah satu perioritas utama dalam dunia Islam.
  • Kemunculan Mazhab dalam Islam; Syiah dan Ahlusunnah wal Jamaah
  • Ahlus sunnah dan Syiah adalah dua sayap yang akan menerbangkan Islam ke angkasa ilmu dan peradaban, yang pada akhirnya akan memenuhi dunia ini dengan keamanan dan kesejahteraan. Syiah adalah kelompok Islam yang menganggap pengganti nabi Saw adalah Ali as yang ditunjuk oleh Rasulullah sendiri sebelum wafatnya dan beragama mengikuti tata cara Ahlul Bait nabi. Dan ahlus Sunnah adalah mereka yang percaya bahwa sepeninggal Rasulullah umat Islam dipimpin oleh 4 orang khalifah yang dipilih umat Islam dan beragama menurut apa yang diajarkan nabi Saw kepada para sahabatnya.
  • Ahlu Sunnah wal Jamaah: Apa dan Siapa Mereka?
  • Ahlu Jamaah sebuah istilah politik yang disematkan kepada golongan yang mengakui para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas, dan golongan yang tidak mengakuinya disebut Rafidhah. Sedangkan istilah Ahlu Sunnah sebuah pola beragama yang mempertahankan tradis
  • Peran Ijtihad dalam Pendekatan Antar Mazhab
  • Ijtihad dalam suatu masalah agama adalah kejelasan kadar keabsahan dan pembuktian teks terkait, atau menyingkap makna dan penunjukannya. Terkait dengan penunjukan teks itu, yang diperhatikan adalah keumuman atau kekhususannya, ithlaq (mutlak) atau taqyid
  • Mengenal Syiah
  • Di tiga abad terakhir (abad 12, 13 dan 14) , mazhab Syi’ah berkembang dengan sangat pesat, khususnya setelah ia menjadi mazhab resmi Iran setelah kemenangan Revolusi Islam. Begitu juga di Yaman dan Irak, mayoritas penduduknya memeluk mazhab Syi’ah.
  • Sekilas tentang Madzhab ke Lima, Madzhab Ja’fari
  • Imam Shadiq mampu menyampaikan ajaran autentik Al-Quran dan Rasulullah Saw serta mengkristalisasikan keduanya menjadi apa yang dikenal sebagai Fikih Jafari. Ajarannya dikumpulkan dalam 400 usul (fondasi) yang ditulis oleh para muridnya termasuk hadis
  • Abdullah ibn Saba': Fitnah Kubra Terhadap Syi'ah
  • Menurut Allamah Askari watak Abdullah ibn Saba' ini adalah hasil rekaan Sayf yang juga telah mencipta beberapa watak, tempat, dan kota khayalan. Dari cerita Sayf inilah beberapa orang penulis telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba' tersebut seperti Said
  • Wajah Allah, Kajian Perbandingan Sunni Syiah
  • Nabi SAW telah mengajarkan ilmunya kepada Ali bin Abi Talib AS yang mencatatkan dan menghafalnya dengan penuh keimanan. Selepas kewafatan Nabi SAW, umat Islam merujuk kepada Ali AS apabila ditimpa masalah dalam hal memahami al-Qur’an
  • Muslim Sunni Diperbolehkan Mengikuti Fatwa Mufti Syiah
  • Syaikh Ali Jum’ah ulama Mufti Mesir berkata, “Kewajiban setiap ulama Ahlus Sunnah, adalah mengupayakan terwujudnya persatuan dan kedekatan dengan umat Syiah di seluruh dunia. Dibidang fikih Syiah lebih maju dibanding Sunni
  • Kekeliruan Memandang Syiah (Tasyayyu’)
  • Syiah sejak lahir tidak pernah tergambar sebagai garis haluan spiritual saja tetapi ia lahir sebagai konsep yang telah dicanangkan Rasul saw demi kelancaran dakwah di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib as setelah Rasul wafat baik dalam segi intelektual
  • Antara Pluralisme Agama dan Wahyu
  • Zaman sekarang ini, di dunia Barat terjadi krisis agama dan spiritual. Masyarakat Barat telah mendudukkan manusia pada tempat Tuhan, menempatkan para jenius dan pemikir pada kedudukan para nabi, dan menggantikan agama dengan maktab-maktab filsafat
  • Keyakinan Syiah Imamiah
  • Bagi sebagian kalangan masih banyak terdapat berbagai kesimpang siuran berkenaan dengan isu tentang madzhab syiah imamiah, baik itu karena terlalu banyaknya informasi yang bertentangan Antara satu dengan yang lainnya,
  • Islam dan Sekularisme
  • Dalam makna ghalib terpisahnya agama dari skala politik dan pemerintahan, Sekularisme dianggap sebagai salah satu ajaran Kristen. Selama beberapa abad, pemikiran ini berkuasa di dunia Barat.
  • Nikah Mut’ah Sama dengan Zina?
  • Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah mut’ah pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Disebutkan bahwa Rasul (saww) pernah membolehkan pernikahan jenis tersebut
  • Siapakah Sebenarnya Syiah Ali?
  • Sebuah wasiat dari Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Sistani –semoga Allah senantiasa menjaganya- ditujukan kepada para pemuda Islam, khususnya kepada mereka yang Syiah, pecinta keluarga suci Nabi saw.
  • Mujtahid A`lam (Paling Pandai)
  • Jika kita belajar tentang Fiqih madzhab Syiah, maka dalam bab Taqlid (Beramal dengan Fatwa Mujtahid) kita akan menemukan istilah “A`lamiya” yang kadang dijadikan kewajiban bagi mujtahid yang harus kita ikuti fatwa-fatwanya.
  • Mazhab Syi’ah Ja’fariyah
  • Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. (QS. Al Bayyinah [98]:7)
  • Hakekat Taqiyah versi Syiah
  • eberapa pihak melancarkan kritik terhadap pihak Syi’ah dengan mengatakan bahawa melakukan taqiyah dalam agama adalah bertentangan dengan nilai keberanian. Pemikiran yang paling sederhana sekalipun akan menunjukkan bahawa tuduhan itu salah,