• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Mengenal Pemimpin Mazhab Ja'fariyah
  • Kecakapan Imam Ja'far dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan diakui oleh seluruh dunia Islam, yang menarik pelajar-pelajar dari berbagai penjuru, dekat dan jauh, datang kepadanya sehingga murid-murid Imam Ja'far mencapai sekitar empat ribu. Para 'ulama dan fuqaha dalam bidang hukum banyak menukil hadis-hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Murid-muridnya mengadakan kompilasi ratusan kitab dalam berbagai disiplin ilmu dan sastra. Selain ilmu fiqh, hadis, tafsir, dan sebagainya.
  • Imam Shadiq as penghidup keilmuan
  • Imam Ja’far Ash-Shadiq as adalah seorang ulama yang paling alim sepanjang sejarah. Para sejarawan dan pemikir memuji akan keluasan ilmunya. Mereka menyaksikan peranannya dalam mengembangkan berbagai keilmuan, cakrawala pemikiran Islam dan berbagai ilmu pengetahuan di zamannya. Di sisi lain beliau adalah seorang pendiri sekolah- sekolah filsafat Islam.
  • 8 Pelajaran Hidup dari Sang Maha Guru
  • “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dia-lah Pemberi rezeki
  • Imam Shadiq as dan Problem Sosial
  • Imam Shadiq as berkata, “Setiap muslim atas muslim lainnya memiliki tujuh hak wajib [ditambah selain yang tidak wajib]. Bila salah satu dari hak tersebut diabaikannya, maka ia telah keluar dari naungan wilayah, kekuasan dan ketaatan Allah
  • Imam Ja‘far Ash-Shadiq, Pencetus Universitas Islam
  • Zaid bin Tsa’ari Al-Ma’ruf berkata, “Pada setiap zaman pasti ada seorang dari Ahlulbait Nabi saw di tengah-tengah kita yang menjadi bukti Allah atas segenap makhluk-Nya. Dan bukti Allah di zaman kita ini ialah anak laki-laki dari saudaraku, Ja‘far
  • Imam Shadiq As, Pemimpin Mazhab Ja’fariyah
  • Setelah syahadah ayahandanya pada tahun 114 H, Imam Ja’far Shadiq menjadi Imam Keenam menggantikan ayahandanya, dan misi suci Islam dan bimbingan ruhani dilimpahkan ke atas pundaknya dari Rasulullah Saw melalui suksesi para Imam sebelumnya.
  • Kecerdasan Ja’far Shadiq
  • Pada usia belia, Imam Ja’far Shadiq sudah tersohor memiliki kecerdasan yang tidak umum, semua orang pada masa itu menyebut kehadiran beliau sebagai sebuah keajaiban. Tidak seorang pun seusianya yang menyamainya dalam kecerdasan.