تعداد مطالب : 1
تعداد نظرات : 3
زمان آخرین مطلب : 2510روز قبل

 حدیث مفاخره

حدیث مفاخر? بانوی بزرگ اسلام با حضرت علی(ع)


روایت کرده است که امام علی بن ابی طالب،روزی با همسر خود در صحرا خرما می خوردند که بین ایشان سخنی در میان آمد

پس علی فرمود:ای فاطمه!پیغمبر مرا بیشتر از تو دوست دارد.

فاطمه فرمود:عجیب است؛تورا بیشتر از من دوست دارد وحال آنکه من میو?دل او وعضوی از اعضای او هستم فرزندی غیراز من ندارد.

علی فرمود:ای فاطمه!اگر سخن مرا باور نمی کنی،بیا نز پدرت محمد(ص)برویم.

پس آن دوباهم نزد پیامبر رفتندحضرت فاطمه در سخن گفتن پیشی گرفت وفرمود:ای رسول خدا کدامیک ازمادونزد تو محبوبتریمهمن یا علیه

رسول خدا فرمود:ت برای من محبوب تری وعلی از تو برای من عزیزتر(به دنبال فرمایش حضرت رسول)حضرت علی فرمود:آیا من به ت نگفتم که من فرزند فاطم?با تقوایم؟

حضرت فاطمه فرمود:ومن نیز دختر خدیج?کبری هستم.

علی:ومن فرزند صفایم

فاطمه:ومن دختر سدرةالمنتهی هستم.

علی:من فخر کائناتم.

فاطمه:من دختر کسی هستم که به خدانزدیک ونزد او آن چنان گرامی شد که گوئی به فاصل? دو تیرکمان ویا نزدیکتر نسبت به پرورگارش قرار گرفت.

علی:من پسر زنهای پاکامنم.

فاطمه:من دختر زنهای شایسته وباایمانم

علی:منم کسی که جبرئیل خدمتگذارمن است

فاطمه:ومنم آنکه راحیل درآسمانخطب?ازدواج مرا خوانده وخدمتگذارانم گروههای فرشتگان یکی پس از دیگری می باشند.

علی:منم کسی که در جایگاه رفیع وبلند زاده شدم.

فاطمه:ومنم آنکه در مقام والا بلند مرتبه به ازدواج وهمسری تو در آمدم.

علی منم بردارند?پرچم.

فاطمه:منم دختر کسی که به آسمان برده شد.

علی:منم صالح مؤمنان.

فاطمه:ومنم دختر خاتم پیغمبران.

علی:ومنم زنند?شمشیربا تاویل قرآن.

فاطمه:ومنم سپرحفظ کنند?تاویل.

علی:ومنم درختی که ارز طور سینا بیرون می آید.

فاطمه:ومنم آن درختی که روزی ومیوه اش همیشه آماده است.

علی:ومنم که با مار سخن می گویم.

فاطمه:ومنم دختر پیغمبر کریم.

علی:ومنم خبر بزرگ.

فاطمه:ومنم دختر پیامبر راستگو وامین.

علی:ومنم ریسمان محکم الهی.

فاطمه:ومنم دختر بهترین همه خلق.

علی :ومنم شیرغرّنده در جنگها.

فاطمه:ومنم دختر کسی که خدا به سبب او گناهان را می آمرزد.

علی:ومنم بخشند?خاتم در هنگام نماز.

فاطمه:ومن دختر سَروَر جهانم.

علی:ومن بزرگ بنی هاشم هستم.

فاطمه:ومن دختر محمد مصطفی هستم.

علی:منم سرورهمه اوصیاء.

فاطمه:منم دختر پیغمبرعربی.

علی:ومنم شجاع مکه.

فاطمه:ومن دختراحمد پیغمبرم.

علی:ومن قهرمان پارسایانم.

فاطمه:منم دخترشفاعت کننده ای که شفاعت اوپذیرفته وشفیع قرارداده شد.

علی:منم تقسیم کننده بهشت وجهنّم.

فاطمه:منم دختر محمد برگزید?خدا.

علی:من کشند?جنّیانم.

فاطمه:من دختر رسول خدای،پادشاه جزادهنده ام.

علی:من برگزید?خدای بخشنده ام.

فاطمه:من بهترین زنانم.

علی:من سخن گوینده با اصحاب کهف هستم.

فاطمه:من دختر کسی هستم که فرستاده شده تا رحمت برای مؤمنان وبا ایشان رئوف ومهربان باشد.

علی:خداوند مرا جان محمد قرار داده؛درآنجا که درکتاب خود فرموده«نفْس ما ونفْس شما.»

فاطمه:وزنان ما وزنان شما.

علی:ومن آنم که شیعیان من از دانشم بهره مند می شوند.

فاطمه:من آن دریای عصمتم که از علم من نصیب می برند.

علی:من کسی هستم که خداون نام مرا از نام خود مشتق ساخته،او عالی است ومن علی.

فاطمه:ومن نیزچنینم،او فاطراست ومن فاطمه.

علی:من حیات عارفانم.

فاطمه:من کشتی نجات راغبانم.

علی:من حوامین قرآن هستم.

فاطمه:من دختر طواسین(خمع طس)هستم.

علی:منم گنج بی نیازی.

فاطمه:ومنم کلم?نیکو.

علی:منم آنکه خداتوب?آدم را به سبب من قبول کرد.

فاطمه:منم آنکه توبه او به واسط?من قبول شد.

علی:منم مانند کشتی نوح که هر کس برآن سوار شد نجات یافت.

فاطمه:منم آنکه شریک شدم در دعوت او.

علی:منم طوفان او.

فاطمه:منم دستاویز وبادبان کشتی او.

علی:من باد نسیم حافظ هستم.

فاطمه:منم نهرهای آب،شیر،شراب،وعسل در بهشت.

علی:علم من علم پیغمبران است.

فاطمه:من دخترهم?پیغمبران از اولین وآخرین هستم.

علی:من آه جاه وکاخ استوار در قرآنم.

فاطمه:منم کسی که شُبَّروشبیر(حسنین(ع))از من هستند.

علی:ومن بعداز پیغمبر بهترین آفریدگانم.

فاطمه:من نیزنیکو وپاکیزه ام.

آنگاه پیامبربه فاطمه فرمود:با علی سخن مگوی؛زیرا دارای دلیل و برهان است.

فاطمه:من دختر کسی هستم که قرآن براو نازل شد.

علی:من امین اصلعم.

فاطمه:من آن ستاره ای هستم که می درخشد.

پیغمبر فرمود:او(علی)در روز قیامت صاحب شفاعت است.

فاطمه:منم خاتون روز قیامت.

سپس حضرت فاطمه به رسول خدا فرمود:ای رسول خدا!از پسر عموی خود حمایت مکن ومرا با او واگذار.

علی:ای فاطمه من نسبت به محمد بمنزل?بندهای مفاصل او وبرگزید?او هستم.

فاطمه:ومن گوشت وخون اوهستم.

علی:ومنم کتاب آسمانی.

فاطمه:ومنم شرف.

علی:ومنم صاحب مقام قرب الهی.

فاطمه:ومنم بهترین طعم نیکویی.

علی:ومنم روشنی عالم.

فاطمه:ومن فاطم?زهرا.

در این موقع حضرت رسول فرمود:ای فاطمه!برخیز وسر پسر عموی خود را ببوس که اینک جبرئیل،میکائیل،اسرافیلوعزرائیل با چهار هزار فرشته از علی حمایت میکنند واین برادر من راحیل وروائیل هستند که باچهار هزار فرشته ناظرند.

راوی گفت:سپس فاطمه برخاست وسرامام علی بی ابی طالب را مقابل پیامبر بوسید وفرمود:ای اباالحسن!به حق فرستاد?خدا از خدای عزّوجلّ معذرت می خواهم.

راوی گوید:حضرت علی نیز دست همسر گرامی خودرا بوسیو.بر آنان سلام .درود باد.

وما نسخه ای از حدیث را یافتیم وبه صورت کامل در آوردیم وپناه می بریم به خدای بزرگ از افزودن ویا کاستن از آن وپناه می بریم از خشم او.

سه شنبه 19/5/1389 - 17:8