تعداد مطالب : 145
تعداد نظرات : 49
زمان آخرین مطلب : 3064روز قبل

 رهنمود به مديران پروژه
از: سعيد حامدنيا

1 - مدير پروژه قبل از هر چيز بايد بداند كه مسئوليت مديريت پروژه شغلي پرهيجان ودرعين حال بسيار جدي است چرا كه معمولا درحين اجراي آن ، بايستي ساختمان وابنيه هاي متعدد ساخته شود و دهها مسير كاري پيوسته درحال كنترل قابل انعطاف باشد;
2 - پروژه ها معمولا با هزينه هاي هنگفتي به ثمر مي رسند لذا لازم است از بدو شروع ،نظارت و سيستم مالي كارآمدي همه چيز را ثبت و ضبط و مستندسازي كند. سيستم مالي مقتدر و كارآمد يكي از اركان اصلي هدايت پروژه هاست ;
3 - اگر شما در وسط كار، پروژه اي را بردست مي گيريد بيشتر بايد مراقب باشيد. چرا كه مسئوليت اين كار سنگين تر از پروژه اي است كه از حالت صفر شروع مي شود;
4 - در هر مرحله اي كه يك پروژه اي تحويل مي گيريد. ميزان ادراك خود را از مسايل پروژه محك بزنيد و سپس براي اخذ مسئوليت خطير مديريت پروژه تصميم بگيريد;
5 - وظايف مديران پروژه چندان استاندارد نيست ولي بهترين حالت اين است كه كليه امور اجرايي دراختيار شما باشد. اگر وظايف اجرايي را بين شما و كسان ديگر تقسيم كنند، بدانيد كه شما ديگر مدير پروژه نيستيد. لذا ابتدا معلوم كنيد كه هماهنگ كننده بين شما و ديگران كيست ;
6 - درخصوص ايجاد واحدهاي ستادي هيچ درنگ نكنيد لذا واحدهاي مالي - بازرگاني - اداري را با نفرات كارآمد شكل بدهيد;
7 - درخصوص سازماندهي واحدهاي فني فكر بكنيد. قانون يا استاندارد خاصي براي نحوه سازماندهي موجود نيست ، بلكه با مطالعه شرايط ويژه پروژه ، بهترين سازماندهي راطرح ريزي ولي درصورت لزوم مي توانيد آن را اصلاح كنيد;
8 - تشكيل مديريت كنترل پروژه براي پروژه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است ، كسي كه به اين مسئوليت انتخاب مي شود بايستي ضمن احاطه كامل به فنون علمي كنترل پروژه ازقبيل WBS گانت چارت و CPM، به ابزارهاي عملي و تجربي نيز مسلط باشدمدير كنترل پروژه بايستي اقتدار شخصيتي و سازماني داشته باشد و با فورمتهاي مناسب پيشرفت كار را پيوسته و همه روزه كنترل كند;
9 - توصيه مي شود كه خيلي نزديك با مدير كنترل پروژه ، كار كنيد، چون اين واحد،جايي است كه رهنمودهاي مهمي به شما خواهد داد;
10 - به عنوان مدير پروژه سعي كنيد ادراك درستي از اولويتهاي يك پروژه داشته باشيداگر جهت كسب اين مهم ، كم اعتنا باشيد، پروژه لطمات سختي خواهدخورد;
11 - از ابتداي پروژه ، منابع مالي پروژه را به خوبي تعيين و شناسايي كنيد;
12 - شما بايد تعيين كنيد كه سازماني كه ايجاد كرده ايد، براي اجراي پروژه كارآمد است يا خير. قطعا اين اصلي ترين كار شماست ;
13 - پروژه ها محلي هستند كه در زمان اندك بايستي بودجه عظيمي هزينه شود. لذانسبت به كاركنان دست و دلباز عمل كنيد;
14 - پروژه ها، شالوده اقتصادي سازمان و كشور محسوب مي شوند، بنابراين كار خود راخيلي جدي تلقي كرده و با حالت تقدس به آن بنگريد;
15 - در انتخاب نيروها و مهندسان پروژه بايد دقت كافي به عمل آيد. چون در طول اجراي آن ، پيوسته لازم است ، بسياري از امور با فداكاري و خارج از چارچوب ساعات كاري معمول ، دنبال شود;
16 - بايد درنظر داشت كه مناسبات حاكم بر سازماندهي پروژه با يك صنعت يا شركت توليدي فرق مي كند. سعي كنيد روحيه پرسنل را هرچه بيشتر با الزامات پروژه آشنا كنيد;
17 - تجمعات عبادي را مغتنم شمرده و با استفاده از سخنان خداوند متعال براي پرسنل سخن بگوئيد و انگيزه آنها را سرشار از كار و كوشش كنيد;
18 - در كنار اوراق كنترل پروژه شامل گانت چارتها و CPM ها كه براي هر پروژه اي ضروري است به شناسايي اصلي ترين گلوگاهها بپردازيد;
19 - نيروي انساني كارآزموده ، بهترين ابزار پيشبرد صحيح و مقتدرانه پروژه هاست لذاجهت پيداكردن اين نيروها زحمت بكشيد سپس آنها را با عزت مادي و معنوي درجايگاههاي خود تثبيت كنيد;
20 - بايد آگاه بود كه ضعف مديريت پروژه ها خودش را عمدتا در سه چيز بروز مي دهد:طولاني شدن زمان اجراي پروژه ، كيفيت پايين اجرا و اشتباه در تخمين بودجه ;
21 - مراقب باشيد كه مستندات مالي پروژه از آغاز آن ، كاملا شفاف و قابل دفاع باشد;
22 - بايد مواظب باشيد كه در جلسات غيرضروري و يا اخذ گزارشهاي غيرلازم ، زمان ووقت مديران و نيروها را ازبين نبريد;
23 - نظارت و بازديد مستقيم از كارها ادراك شما را پيوسته تقويت مي كند. سعي كنيد ازنيروهاي پروژه بيشتر در محلهاي كاريشان بازديد كنيد;
24 - مديران زيرمجموعه شما بايد اقتدار اجرايي داشته باشند. ترتيبي دهيد كه آنها همه كارهاي خود را خودشان انجام دهند و از انجام كارهاي آنها توسط خود و يا ديگر واحدهاجلوگيري كنيد;
25 - مرزهاي غيرشفاف كاري را بين واحدهاي مختلف اجرايي شناسايي و آنها را هرچه بيشتر شفاف كنيد به طوري كه هر واحدي دقيقا كار خود را بداند;
26 - در گرماگرم كار و در ميدان رزم پروژه ، صادقانه امكانات رفاهي كاركنان را فراهم كنيد;
27 - مراقب تفاوت حقوق و مزاياي خود با ديگر نيروها باشيد هرچه اين تفاوت بيشترباشد فاصله دلهاي شما نيز بيشتر خواهدشد;
28 - در كنار يادداشتهايي كه به قسمتها مي فرستيد از نظام يادداشت ديگري استفاده كنيدو آن عبارتست از ارسال "ابلاغ كار" به واحدهاي مختلف ;
29 - از نگهداشتن نيروهايي كه روحيه پروژه اي ندارند خودداري كنيد;
30 - حين اجراي پروژه ضروري است كه محيط كاري اندكي هيجان داشته باشد ولي كاركنان را از استرس به دور نگهداريد;
31 - در طول اجراي پروژه فعاليت مقتدرانه شما، با پيمانكاراني كه انتخاب مي كنيدبستگي پيدا خواهدكرد لذا در انتخاب پيمانكاران نهايت دقت را مبذول داريد;
32 - مراقب باشيد كه مديران زيرنظر شما در پروژه ، در برخوردهاي خود چنان عمل كنندكه گويا خود مدير پروژه هستند;
33 - در كنار يك سازمان خوب و يك برنامه كارآمد، بايد مراقب باشيد كه بودجه هاي تصويب شده پروژه به موقع پرداخت خواهدشد يا خير، يعني از اينكه تامين بودجه هاي پروژه به موقع عملي خواهدشد يا با مشكلاتي همراه خواهدبود اطلاعات كافي داشته باشيد. درهرحال تامين بودجه يكي از وظايف دائمي شماست .
34 - در سازمان پروژه اين دو شعار را سرلوحه كار خود قرار دهيد:
"امور خود را معين سپس مزين به زمان كنيد"
"امور اجرايي را زيبا و محكم برپا سازيد"

جمعه 15/4/1386 - 18:11
محدوديت‌هاي تبليغات اينترنتي
مشخصات و ويژگيهاي مخاطبان: اكثر كاربران اينترنت به محصولات و تكنولوژي مربوط به رايانه علاقه‌مند هستند و از اين رو اكثر تبليغات شبكه براي محصولات مرتبط با رايانه است. تنها 14 درصد تبليغات براي ساير محصولات مصرفي و كمتر از 10 درصد آن براي اتوموبيل، مسافرت و خدمات مالي است. بعلاوه غالب كاربران اينترنت در گروه سني خاصي قرار دارند كه اين امر موجب كاهش مخاطبين اين نوع از تبليغات مي‌شود.
ازدحام25: با زياد شدن تعداد آگهي‌هاي تبليغاتي احتمال مورد توجه قرار گرفتن آگهي‌ها به شدت كاهش مي‌يابد.
فقدان كنترل‌هاي لازم در مورد محتواي تبليغات اينترنتي: يكي از محدوديتهاي تبليغات اينترنتي فقدان كنترل‌هاي لازم مي‌باشد. مركز آموزشي ارتباطات رسانه‌اي آمريكا، اينترنت را شبكه فريب ناميده است چرا كه برخي از تبليغ‌كنندگان با هدف قرار دادن كودكان با پيامهاي تبليغاتي زيركانه، سعي در فريب آنان دارند (محمديان 1379).
جمعه 15/4/1386 - 18:10

مزيت‌هاي تبليغات اينترنتي

تبليغ در اينترنت مزيتهاي زيادي نسبت به تبليغات سنتي دارد كه از آن ميان مي‌توان موارد زير را نام برد:
ايجاد ارتباط دوطرفه: تبليغات اينترنتي يك ارتباط دوطرفه بين تبليغ كننده و مخاطب ايجاد مي‌كند. مخاطبان نه تنها تبليغات را دريافت مي‌كنند بلكه قادرند بازخورد بدهند و سئوالات خود را در مورد محصولات با تبليغ‌كنندگان مطرح كنند.
ايجاد يك پيوند مستقيم24  به ليست محصولات: تبليغات اينترنتي با يك پيوند مستقيم، دسترسي به اطلاعات محصولات مرتبط را براي مخاطبان فراهم مي‌سازد. اين قابليت غالباً منجر به مبادله محصولات و افزايش تعاملات تجاري مي‌شود.
توانايي هدفگيري ايستا و پوياي مشتريان: در تبليغات اينترنتي از روشهاي متنوعي براي هدفگيري مشتريان به منظور انتخاب، ارائه و نمايش تبليغات بصورت ايستا يا پويا استفاده مي‌شود. اين روشها ممكن است بر اساس محتواي صفحه، اطلاعات شخصي و مبادله پوياي اطلاعات باشند.
دسترسي جهاني و شبانه‌روزي: تبليغات اينترنتي داراي دسترسي جهاني است و در تمام روزهاي سال و تمام ساعت روز در دسترس مي‌باشد كه اين موجب افزايش قابليت مشاهده و گسترش بازار آن مي‌شود.
ارسال، نگهداري و به روز رساني آسان: تبليغات اينترنتي داراي ويژگي نمايش، نگهداري و بروز رساني آسان است كه اين به دليل ماهيت ديجيتالي آن مي‌باشد. كاهش فرايند تهيه و اجراي تبليغات از جمله نتايج اين ويژگي تلقي مي‌شود.
قابليت اندازه‌گيري و ردگيري بالا: تبليغات اينترنتي به دليل ماهيت ديجيتالي، از قابليت ردگيري و اندازه‌گيري بالايي برخوردار است. از روشهاي گوناگوني براي ردگيري، ارزيابي عملكرد و سنجش اثربخشي تبليغات اينترنتي استفاده مي‌شود.
طراحي پيام آگهي: به دليل قابليت هدف قرار دادن دقيق و مشخص مخاطبان، مي‌توان پيامها را براي جذب نيازها و خواسته‌هاي معين مخاطبان، طراحي كرد. هنگامي كه ما دقيقاً مخاطبان را شناسايي مي‌كنيم اطلاعات بهتري در خصوص نيازها و خواسته‌هاي آنها به دست مي‌آيد. از اين رو پيام آگهي ما بسيار جذاب‌‌تر خواهد بود.
قابليت فروش: در اين نوع از تبليغات پس از نمايش آگهي مي‌توان بلافاصله فروش را نيز انجام داد.

در جدول 3 ضمن مقايسه تبليغات اينترنتي با تبليغات سنتي، مزيتهاي تبليغ در اينترنت مشخص شده است.

 
جدول 3- مقايسه تبليغات اينترنتي و تبليغات سنتي (گائو و ديگران 2002)
 
تبليغات اينترنتي 
تلويزيون 
راديو 
روزنامه
سبك ارتباطي ارتباط دوطرفه و تعاملي ارتباط يك‌طرفه ارتباط يك‌طرفه ارتباط يك‌طرفه
دسترسي دسترسي 24 ساعته برنامه زماني معين و زمان نمايش بسيار كوتاه برنامه زماني معين و زمان پخش بسيار محدود برنامه زماني معين و زمان دسترسي بسيار محدود
بازار قابل دسترس مخاطبان جهاني مخاطبان منطقه‌اي مخاطبان منطقه‌اي مخاطبان محلي
فرايند مديريت فرايندهاي مديريت سيستماتيك براي تبليغ دهندگان، ناشران و شركتهاي تبليغاتي مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي
پيوند مستقيم به ليست محصولات دارد ندارد ندارد ندارد
توانايي مبادله مستقيم محصول دارد ندارد ندارد ندارد
هدفگيري تبليغات هدفگيري ايستا و پوياي مشتري مبتني بر رضايت، اطلاعات شخصي، دسترسي پويا و مبادله اطلاعات فاقد هدفگيري سيستماتيك فاقد هدفگيري سيستماتيك فاقد هدفگيري سيستماتيك
ارزيابي عملكرد ارزيابي و سنجش اتوماتيك فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم
ردگيري تبليغات ردگيري اتوماتيك ردگيري بسيار محدود ردگيري بسيار محدود فاقد ردگيري
هزينه كم بسيار بالا بالا متوسط


 

جمعه 15/4/1386 - 18:9

روشهاي تبليغات

روشها و تكنيكهاي گوناگوني جهت اجراي تبليغات به شكل مؤثر به وجود آمده‌اند كه از آن جمله مي‌توان روشهاي زير را نام برد:
روشهاي هدف‌گيري مشتريان و تعامل با آنها
روشهاي ارائه تبليغات
معامله فضاهاي تبليغاتي و روشهاي پرداخت
ردگيري تبليغات
ارزيابي عملكرد تبليغات

جمعه 15/4/1386 - 18:8

تكنولوژي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري

تكنولوژيهاي پيشرفته نقش مهمي را در توسعه تبليغات اينترنتي ايفا مي‌كنند. تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در اين زمينه شامل تكنولوژي ارائه اينترنتي (مانند SVG و Flash)، تكنولوژي ارباب رجوع22  (از قبيل HTML Java و JavaScript)، تكنولوژي واسطه23  (از قبيل Java و J2E)، و پروتوكل‌هاي ارتباطي مي‌شوند.

جمعه 15/4/1386 - 18:7

فرايندهاي طراحي

فرايندهاي مهندسي دقيق و مناسب براي ايجاد يك راه‌حل كارا براي تبليغات اينترنتي مؤثر ضروري مي‌باشند چرا كه مبنايي را جهت جريان داده‌هاي كاري و فعاليت براي ناشران، تبليغ‌دهندگان و همين‌طور شركتهاي تبليغاتي فراهم مي‌آورند

جمعه 15/4/1386 - 18:7

تبليغات مبتني بر حامی‌گری21

حامي‌گري به فعاليتي گفته مي‌شود كه در آن يك شركت از يك رويداد، واقعه يا فعاليت خاص حمايت مي‌كند و در مقابل، لوگو يا نام تجاري خود را در آن رويداد يا فعاليت معرفي مي‌كند. هدف از اين كار استفاده ار ارتباط ايجاد شده مابين لوگو يا نام تجاري شركت و رويداد مربوطه است.
همان طور كه در حامي‌گري سنتي، شركت حامي از ارتباط ايجاد شده با رويدادي خاص منتفع مي‌شود، در حامي‌گري اينترنتي نيز شركت حامي از توجه كاربران به يك سايت يا موضوع مطرح شده در اينترنت سود مي‌برد. به عنوان مثال در سال 1999 حدود نیمی از تبلیغات اينترنتي شرکتهای دارویی به حمایت از وب سایتهای بهداشتی اختصاص یافته بود. تحقیقات انجام شده دلالت بر اثربخشی این نوع از تبلیغات دارد. نكته قابل توجه در اين نوع از تبليغات، انتخاب رویداد،‌ واقعه یا فعالیتي مناسب جهت کسب بهترين نتیجه است.

جمعه 15/4/1386 - 18:6

تبليغات ناخواسته

تبلیغات ناخواسته که شامل Pop-up و Pop-under می‌شود یکی از اشکال بحث‌انگیز تبلیغات اینترنتی به حساب می‌آید. اين نوع از تبلیغات به صورت ناخواسته دریافت می‌شود و مخاطبان را در معرض یک نمایش اجباری قرار می‌دهد. آگهی‌های تلویزیونی را مي‌توان نمونه‌ای از تبلیغات اجباری به حساب آورد چرا كه این آگهی‌ها معمولاً برنامه‌هایی را که مخاطبان در حال تماشا هستند، قطع می‌کنند و آنها را وادار به تماشای آگهی می‌کنند. در مقابل، تبلیغات روزنامه‌‌اي نمونه‌ای از تبلیغات اختیاری محسوب می‌شوند زیرا خوانندگان می‌توانند هر قسمت از روزنامه را که مایلند بخوانند و یا از آن بگذرند. اینترنت توانایی نمایش به هر دو صورت اختیاری و اجباری را داراست. بنرهای تبلیغاتی مانند تبلیغات روزنامه‌ای به طور معمول بصورت اختیاری دیده می‌شوند، هرچند که گاهی به دلیل اینکه تقریباً در تمام صفحات وب ارائه شده‌اند مورد اعتراض قرار می‌گیرند استفاده برخی از کاربران اینترنت از نرم‌افزارهای مسدود کننده نمایش بنرها گواه این امر می‌باشد. از آنجا كه تبلیغات ناخواسته غالباً به صورت اجباري نمایش داده می‌شوند، پاسخ‌های منفی مانند احساس رنجش و احتراز از تبلیغ را در بر خواهند داشت.

در سالهای اخیر به دلیل افزایش مقاومت کاربران اینترنت، کاهش مقبولیت اين نوع از تبليغات و گسترش استفاده از مسدودکنندهای تبلیغاتی بكارگيري تبليغات ناخواسته کاهش یافته‌ است. هر چند که پیش‌بینی می‌شود در آينده نزديك برای حضور پررتگ‌تر این مهمانان ناخوانده، روشهای خلاقانه‌تری مورد استفاده قرار گیرد.

جمعه 15/4/1386 - 18:6

تبليغات مبتني بر پست الكترونيك

نامه همواره يكي از ابزارهاي بازاريابي و تبليغات بوده است. با افزايش روزافزون استفاده از پست الكترونيك اين ابزار به شيوه اثربخشي براي تبليغات اينترنتي تبديل شده است. تبليغات از طريق پست الكترونيك ابزاري مقرون به صرفه است كه از نرخ پاسخگويي بالايي نيز برخوردار است. همچنين اين ابزار موجب وفاداري مشتريان و نيز موجب تقويت نام تجاري مي‌شود ضمن اينكه در جذب و نگهداري مشتريان نيز ابزار بسيار كارآمدي است.

انواع مختلفي از تبليغات مبتني بر پست الكترونيك وجود دارد. يك نوع از تبليغات مبتني بر پست الكترونيك خبرنامه‌هاي18  اينترنتي هستند كه توسط شركت و يا نماينده فروش شركت تهيه شده و براي گروه خاصي كه علايق مشتركي در مورد كالا و خدمات دارند ارسال مي‌شوند و خدماتي را به مشتريان ارائه مي‌كنند. ارسال خبرنامه‌ها در بسياري از موارد با كسب اجازه از مشتريان و بصورت ادواري صورت مي‌گيرد. نوع دوم، گروه‌هاي گفتگو19 هستند، كه در ميان جمعي با علايق مشترك ايجاد مي‌شوند. در اين نوع از تبليغات پيام الكترونيكي كه براي اعضا فرستاده مي‌شود، گفتگويي را در مورد موضوعي خاص ميان آنها ايجاد مي‌كند. بسياري از گروهاي گفتگوي موفق، يك هماهنگ‌كننده20  دارند، كه تصميم مي‌گيرد چه پيام‌هايي براي اعضا ارسال شود. نوع سوم شامل يك كانال بازاريابي‌ است كه افراد در آن عضو شده و براساس علايق اعضاء، پيام‌هاي تبليغاتي براي آنها فرستاده مي‌شود. هر كانال بر روي اخبار گروه مشخصي از كالاها و خدمات متمركز مي‌شود. ضمناً اطلاعات هر كانال هر چند مدت يكبار به روز مي‌شود.

از آنجائيكه به راحتي مي‌توان نامه‌هاي الكترونيك تجاري را ايجاد و از طريق اينترنت ارسال نمود، ابراز ارزان و نيز اثر بخشي براي تبليغات به شمار مي‌آيد. تحليل عملكرد اين نوع تبليغات نيز به راحتي قابل انجام است. با اين وجود تبليغات مبتني بر پست الكترونيك با محدوديتهايي نيز مواجه است. اولين مشكل اين است كه كاربران اينترنت غالباً تعداد زيادي نامه الكترونيكي حاوي تبليغات دريافت مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند باعث ايجاد تاثيرات منفي در آنها ‌شود، در نتيجه عموماً نامه‌ها بدون آنكه مطالعه شوند، حذف مي‌شوند. مشكل ديگر اين است كه تمامي سرورهاي پست الكترونيك فرمت HTML  را ندارند لذا رديابي نامه‌ها از طريق نرخ كليك در آنها دشوار است.

جمعه 15/4/1386 - 18:5

تبليغات مبتني بر بازي

از گذشته دور، سرگرمي يكي از شيوه‌هاي مورد استفاده در تبليغات بوده است. بر اين اساس بازي‌هاي اينترنتي مي‌توانند فرصت مناسبي را براي تبليغات فراهم ‌آورند. ارائه دهندگان تبليغات مبتني بر بازي، فروشندگان بازي‌هاي اينترنتي هستند. اين نوع از تبليغات براي افراديكه در حال بازي هستند  به دو صورت ارسال مي‌شوند. در روش اول كه بسيار متداول است، تصاوير تبليغاتي، جايگزين تصاوير بازي اينترنتي مي‌شود. در نتيجه افراديكه در حال بازي هستند، به شكل مجازي تحت تاثير تبليغ مورد نظر قرار مي‌گيرند. در روش ديگر كل بازي به قسمت‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شود و افراديكه در حال بازي هستند مي‌بايست قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبليغ خاصي را ببينند و يا تعاملاتي را انجام دهند. در اين روش تبليغ دهندگان پاسخ‌هاي تعاملي بيشتري را دريافت مي‌نمايند چراكه افراديكه در حال بازي هستند، مايل به ادامه بازي خود خواهند بود.

از آنجائيكه تبليغات مبتني بر بازي معمولاً از تكنولوژي چند رسانه‌اي استفاده مي‌كنند، هزينه بيشتري براي ايجاد و اجراي آنها صرف مي‌شود. عليرغم اينكه اين نوع تبليغات در جلب توجه بينندگان بسيار موفق هستند، ولي مخاطبان آن تنها به افراديكه بازي را انجام مي‌دهند محدود مي‌شوند. محدوديت ديگر اين نوع از تبليغات ناخرسندي برخي از افراد از تبليغات حين بازي است.

جمعه 15/4/1386 - 18:4