تعداد مطالب : 140
تعداد نظرات : 225
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است

 نه به خاطر مردمان شرور

 بلکه به خاطر کسانی که

 شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

سه شنبه 22/4/1389 - 19:59

سه شنبه 15/4/1389 - 10:42
سه شنبه 21/2/1389 - 16:35
پنج شنبه 16/2/1389 - 12:35
پنج شنبه 16/2/1389 - 12:34

شنبه 11/2/1389 - 17:37
شنبه 11/2/1389 - 17:36
شنبه 11/2/1389 - 17:26
شنبه 11/2/1389 - 17:24
پنج شنبه 9/2/1389 - 14:26