تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 5
زمان آخرین مطلب : 3121روز قبل

اعمال شما باصدايي بلندتر از سخن شما با مردم حرف مي زند.

يکشنبه 9/2/1386 - 23:5
قبل از ازدواج  چشمهايت راخوب باز كن و بعد از ازدواج چشمهايت را ببند.
جمعه 7/2/1386 - 1:42