تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 1
زمان آخرین مطلب : 2826روز قبل
جزيره اي در وسط آبهاي نيلگون خليج هميشگي فارس

از روزهاي آينده از اين جزيره در زمينه جاهاي ديدني - شغل مردمان - روستاها وديگر خصوصيات بحث خواهم كرد.
شنبه 18/1/1386 - 21:57
شنبه 18/1/1386 - 21:54