تعداد مطالب : 4
تعداد نظرات : 6
زمان آخرین مطلب : 2827روز قبل

برای دوست داشتن کسی را انتخاب می کنم که آن قدر بزرگ باشد که برای جاشدن در قلبش لازم نباشد خودم را کوچک کنم....

سه شنبه 21/1/1386 - 23:50

من نمی توانم به دلم یاد دهم نشکند......اما خوبست به او یاد دهم وقتی شکست لبهتیزش دست کسی را که شکسته نبرد.......

سه شنبه 21/1/1386 - 23:47
خداوند مرا همان گونه که هستم دوست دارد.........اما آن قدر دوستم دارد که اجازه نمی دهد همین طور باقی بمانم....
سه شنبه 21/1/1386 - 23:33
 

تعريف مادر زن:

مادر زن اسلحه اي است انفرادي

که با عيال حمل ميشود

وبا مهمات دروغ همسايگان مسلح شده

وبا زخمي کردن داماد بيچاره خنک ميشود .

 اين اسلحه بدون عقب نشيني بوده وشرايط جوي به هيچ وجه در او اثر ندارد

مادر زن گاهي تک تير وگاهي رگبار شليک مي کند

طول مادر زن بدون سر نيزه 2 متر ميباشد.

تعداد تير در هر ثانيه يک ميليون فحش وناسزا بوده

و برد موثر آن، انتقال داماد به بيمارستان

و برد نهايي آن انتقال داماد به گورستان ميباشد......

من بي تقصيرم

سه شنبه 21/1/1386 - 11:9