تعداد مطالب : 118
تعداد نظرات : 41
زمان آخرین مطلب : 3067روز قبل
   

درك عميق و بصيرت لازم راجع به مشتريان زماني حاصل مي شود كه داده هاي بازار و مشتريان به خوبي تحليل شوند. گامهاي اوليه براي اين امر عبارتند از:
1 - تعيين نوع بصيرتي كه جهت برنامه ريزي و بهينه سازي روابط با مشتريان مورد نياز است.
2 - تعيين معيارهاي استراتژيك مرتبط با مشتري (مانند نرخ حفظ مشتري، نرخ سودآوري و...) كه جهت ارزيابي موفقيت اهداف استراتژي مديريت ارتباط با مشتري مورد نياز هستند.
تعريف مشتري و به تبع آن معيارهاي مرتبط با آن در بازاريابي كسب و كار(
B2B) و كسب و كار به مصرف كننده(B2C) تفاوت دارند. در مدل بازاريــابي كسب و كار مشتري مي تواند يك شركت يا كاركنان آن باشند اما در كسب و كار به مصرف كننده، مشتري معمولاً يك فرد يا يك خانواده است.
در مديريت ارتباط با مشتري براي داشتن ديدگاه تحليلي نسبت به مشتري، داده ها از منابع نامتجانس و مختلف استخراج مي شود بايد در يك قالب قابل استفاده و سازگار با ساير داده ها انتقال يابد و در نهايت در يك ساختار مشخص يكپارچه شود.
ولي چالش مهمي كه در حال حاضر مديريت ارتباط با مشتري با آن مواجه است، حجم مناسب اطلاعات مورد نياز جهت تحليل و ايجاد ابزار تحليلي است. رشد فرايند يكپارچه سازي سيستم هاي سازمان و رشد كانال هاي خودكار مانند وب ميزان داده هاي در دسترس مشتريان را افزايش داده است. نكته مهم در اين است كه سرعت مهياشدن داده هاي در دسترس از سرعت تحليل و به كارگيري آن فراتر رفته است (شكل 2).


متاسفانه مديران با اين مسئله به عنوان يك مشكل تكنولوژيك برخـــــورد مي كنند كه راه حلي كه ارايه مي دهند. تسهيم داده ها در سراسر سازمان است. آنچه سازمان به دنبال كسب، ايجاد و تسهيم آن است درك و بصيرت لازم از مشتري است. نه فهرست محصولات خريداري شده يا خدمات درخواست شده توسط آنها.

در اين زمينه ابزارهايي كه بتوانند اطلاعات و داده ها را به خوبي تحليل كرده و كاربرد داشته باشند نسبتاً كمياب هستند. سازمانها نيز فرايندهاي كسب و كارشان را طوري طراحي نكرده اند كه از اين اطلاعات بهره كافي را ببرند. همين امر به ايجاد شكاف جدي ما بين ميزان اطلاعات مربوط به مشتري در درون يك شركت واستفاده بهره ور از اين اطلاعات منجر شده است. اهميت اين مشكل به دليل آن است كه مزيت رقابتي يك سازمان غالباً با تكيه بر درك يك مجموعه خاص از ويژگيهاي مشتريان ايجاد مي شود.

در اين زمينه بايد اطمينان حاصل كرد كه اطلاعات درخواست شده به طور مستقيم از اهداف كسب و كار در به دست آوردن بينش از مشتريان تعريف شده باشد و نه از ميزان مهيابودن داده ها، به همين دليل بايد ابتدا از تعريف انتظارات مشتري آغاز كرد و با حركت رو به عقب داده هاي مورد نياز را جهت تشخيص انتظارات و ميزان آن شناسايي كرد.

نتيجه گيري
هر فناوري پيشرفته باعث ايجاد فرصتها و تهديدهاي جديدي براي سازمانها مي شود. تغيير در فناوري، موجب تغيير در قانونمنديهاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستم هاي سازماني و اجتماعي مي گردد. توجه فزاينده سازمانها و دولتها به تجارت الكترونيك، ناشي از اهميت و ميزان تاثير قابل انتظاري است كه بر محيط اقتصادي و اجتماعي مي گذارد (
OECD,1999). در اين ميان شرايط جامعه ايراني متفاوت است. فناوري اطلاعات فقط صفحه كليـــــد، واسطه ارتباطي، فيبر نوري و چند نرم افزار نيست، بلكه عملكرد فراابزاري مبتني بر تاثيرگذاري در رفتار، اخلاق، تفكر، هويت و حقوق انساني، روابط اجتماعي و روابط تجاري دارد.

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:26
 

   

امروزه تجارت الكترونيك تنها به فرايند خريد و فروش محصولات محدود نمي شود، بلكه ارايه خدمات به مشتريان از جمله فعاليتهاي عمده در اين حوزه است و نظر به اهميت مـــــــــديريت ارتباط با مشتريان نرم افزارهايي تحت نام مديريت ارتباط با مشتري مورد بهـــــــــــــره برداري قرار مي گيرند(Lehtoranta,2002) .

به طور كلي، مديريت روابط مشتريان رويكردي است كه مشتريان را در هسته مركزي كسب وكار قرار مي دهد و موقعيت شركت را وابسته به مديريت موثر ارتباط با آنان مي داند. گاهي اين رويكرد با مفهوم بازاريابي رابطه مند همپوشي دارد. اما همه آنچه كه در بازاريابي رابطه مند مطرح مي شود مديريت روابط مشتريان نيست. بازاريابي رابطه مند مفهومي گسترده تر است كه ارتباط يك به يك فروشنده را با مشتري دربر مي گيرد. به اين ترتيب هر فروشنده بايد قادر باشد كه رفتار خود را بر مبناي رفتار هر مشتري تغيير دهد. اما در مديريت روابط مشتريان، اين ايده مطرح است كه مشتريان خواسته هاي متفاوتي دارند و بايد با گروههاي مختلف، برخورد متفاوتي داشت. بنابراين، مديريت روابط مشتريان بيش از فروش و بازاريابي مطرح است. چون شركت بايد قادر باشد محصول خود را متناسب با نيازهاي فردي مشتريان توليد كند. شركتهاي موفق در توسعه محصولات خود، مشتريان را شركت مي دهند. مشتري مداربودن معمولاً به اين معناست كه به نيازهاي مشتريان نوعي در بازار - متوسط مشتريان - توجه شود. اما براي بازاريابي يك به يك و رابطه مند شركت بايد به طور مداوم با تك تك مشتريان تعامل داشته باشد. اما براي بازاريابي يك به يك و رابطه مند، شركت بايد به طور مداوم با تك تك مشتريان تعامل داشته باشد. يكي از مهم ترين مزاياي مديريت روابط مشتريان آن است كه وفاداري مشتريان و در نتيجه قابليت سوددهي شركت را افزايش مي دهد. خـــدمت به مشتري در وب مي تواند شكلهاي بسياري داشته باشد از جمله :
پاسخ به درخواستهاي مشتري؛
ارايه توانائيهاي جستجو و مقايسه؛
ارايه اطلاعات فني به مشتريان براي پيگيري وضعيت سفارش؛
كمك به مشتريـان در جهت ايجاد سفـارش به صورت پيوسته.
براي درك بهتر سهم فناوري اطلاعات در مديريت روابط مشتريان شكل 1 نشان مي دهد چگونه فناوري اطلاعات از فعاليتهاي مديريت ارتباط با مشتري پشتيباني مي كند. كاربردهاي فناوري اطلاعات در دو طبقه عمده عملياتي و تحليلي قابل تقسيم است كه در شكل نشان داده شده است.

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:25
 

    

اينترنت محيط متفاوتي را براي بازاريابي ايجاد كرده است و به ديدگاههاي جديدي نياز دارد.

براي تبيين بازاريابي در عصر جديد به ديدگاهها و پارادايم هاي جديدي در اين حوزه بايد روي آورد.
طبق نظرنواك و هافمن مدل ارتباطات يك به چندنفر به مدل ارتباطات چندنفر به چندنفر (
MANY-TO-MANY) تغيير يافته است. در مدل يك به چندنفر (ONE-TO-MANY) سازمان مي كوشيد كه توجه تعداد زيادي از مشتريان را از طريق رسانه هاي جمعي مثل تلويزيون و روزنامه جلب كند. در مدل چندنفر به چندنفر اطلاعات به سادگي از سوي فرستنده به گيرنده ارسال نمي شود و افراد در ايجاد اطلاعات مشاركت دارند و بعد آن را تجربـه مي كنند. به عبارت ديگر، با رابطه تعاملي كه مشتريان با سازمان برقرار مي كنند خود در تعيين محتواي تبليغات شركت دارند. اسويكولا (SVIOKLA)وريپورت(RAYPORT) معتقدند كه امروزه هر شركتي در دو دنيا رقابت مي كند: دنياي فيزيكي منابع (محيط بازار) و دنياي مجازي اطلاعات (فضاي بازار). در فضاي بازار يا زنجيره ارزش مجازي اطلاعات، منبعي براي ايجاد ارزش براي مشتريان است.

اين دو محقق ابراز مي كنند كه امروزه بايد تمركز بر تقاضا باشد نه بر عرضه و بايد استراتژي ها برمبناي تقاضا تنظيم شود. اوربان (
Urban)معتقد است كه اينترنت قدرت بيشتري را به مشتريان داده است كه اين شرايط جديد به شكل گيري پارادايم بازاريابي از سوي مشتري به شركتهاي تجاري منجر شده است. در بازاريابي مصرف كننده به كسب و كار (C2B) مشتريان بهترين كالاها را با كمترين قيمت تقاضا مي كنند

پورتر (Porter)مي گويد كه اينترنت نقش گذشته استراتژي و رقابت را دگرگون ساخته است. بي شك سوددهي در صنايع مختلف با ظهور اينترنت كاهش يافته است. لذا مزيت رقابتي پايدار براي شركتها حائز اهميت است.

مزيت رقابتي پايدار از دو طريق قابل دستيابي است: يكي از آنها اثربخشي عملياتي است. به اين معنا كه همان كاري كه رقبا انجام مي دهند، ما نيز انجام مي دهيم ولي بهتر از آنها انجام دهيم. اثربخشي عملياتي از طريق فناوري بهتر، داده هاي برتر، كاركنان بهتر آموزش يافته يا ساختار مديريت موثرتر حاصل مي شود. روش ديگر براي كسب مزيت رقابتي پايدار مــــوضع يابي استراتژيك است. به اين معنا كه خدمات منحصر به فردي به مشتريان ارايه و كاملاً متفاوت از رقبا رفتار شود. اينترنت موجب مي شود حفظ مزيت رقابتي پايدار مشكل تر شود اما فرصتهاي جديدي را براي قدرت بخشيدن به موضع يابي استراتژيك متفاوت از رقبا ايجاد مي كند .

بيرينگلفسون (
Bryngolfsson)و اسميت(Smith) بيان مي كنند كه اينترنت يك بـازار كامل ايجاد كرده است. چون اطلاعات بـه طور جامع در دسترس است و خريداران مي توانند خدمات فروشندگان و قسمتهاي آنان را با هم مقايسـه كنند. اينترنت بازاريابــي رابطه مند را مي طلبد و خدمات و ارتباط بلندمدت با مشتريان فراهم مي سازد. در حقيقت بازاريابي، فرايند تعاملـي است كه در يك فضـاي اجتماعي روابط بـرقرار مي كند.

تمام اين تاثيراتي كه فناوري اطلاعات بر محيط بازاريابي گذاشته است در محيط فراتر از مرزهاي ملي و بازاريابي بين الملل نيز صادق است. بااين تفاوت كه در بازارهاي بين المللي اهميت تغيير محيط عمومي بازار يعني فرهنگها، قوانين و مقررات، مالكيت معنوي، زبانهاي خارجي و بيشتر است.
جدول شماره يك خلاصـه اي از مطالب پيش گفته را ارايه مي دهد

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:24
 

  

چكيده:

 
تحولات پرشتاب در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده اي را موجب شده است. جهاني شدن در حقيقت ثمره پيشرفتهاي شگفت انگيز در بخش فناوري اطلاعات است.

به گفته كارشناسان علم مديريت، شركتهايي مي توانند در عصر حاضر در بازار امروز به رقابت بپردازند كه با زبان و ابزارهاي آن آشنا باشند. به گفته مايكل پورتر، اينترنت توانسته نقش گذشته استراتژي و رقابت را دگرگون سازد. به اين منظور شركتهايي كه بخواهند در تجارت الكترونيك موفق باشند داشتن ويژگيهاي بازاريابي در محيط الكترونيك الزامي است و قطعاً در عصر جديد آنها براي حضور چشمگير در بازارهاي پررقابت امروز بايد به ديدگاهها و پارادايم هاي جديد دست يابند.

 

 

 

 

 

 

مقدمه:


افزايش دسترسي عموم مردم به اينترنت باعث شده است تا امكان تجارت از طريق تار جهان گستر از جايگاه ويژه اي برخوردار شود. ويژگيهاي تجارت الكترونيك از قبيل جهاني ساختن تجارت، برداشتن محدوديتهاي زماني و مكاني، كاهش قيمت منابع جهت خريد، افزايش درصد فروش، عدم وجود محدوديت زماني در معاملات، دسترسي آسان به اطلاعات مورد نياز، كاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي، كاهش هزينه هاي زماني معاملات و بسياري ديگر از مزاياي تجارت الكترونيك باعث رشد چشمگير آن شده است.

تجارت الكترونيك باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است. به عنوان مثال، ظهور و ورود سريع رقباي جديد حتي از خارج محيط كسب و كار ذيربط به بازار، جهاني شدن بازار و جهاني شدن رقابت، رقابت شديد در استانداردها و از اين دست تغييرات به شمار مي روند.

بـازديدكنندگان معمولاً در جستجوي سايت ها به دنبال محصولات با قيمــت نـــازل تري هستند.
بنابراين، در بازاريابي الكترونيك رقابت شديدتر است و بايد بر روابط بلندمدت بر خط تاكيد شود. حدود 80 درصد فروشندگان بر خط در آمريكا، معتقدند كه براي بازديد مجدد از سايت، قيمت مهمترين عامل است. برخي از شركتها براي جذابتر جلوه دادن سايت خود جدول زمان‌بندي مسابقات ورزشي را در سايت به نمايش مي گذارند و يا اينكه به بازديدكنندگان اين امكان را مي دهند كه موسيقي مورد علاقه خود را انتخاب كنند

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:23
 

    

همچنان که به مسیر خود در راه رسیدن به یک فرد کامل ادامه می دهید، به خاطر داشته باشید که طرز تفکر مثبت همیشه به عنوان اساسی ترین فاکتور شناخته میشود. دید مثبت ذهنی نسبت به هر چیز در زندگی به شما اجازه می دهد در جایی که دیگران شکست خوردند، به پیروزی دست پیدا کنید.

بدون توجه به اینکه شرایط تا چه حد دشوار است اگر نقطه نظر مثبتی داشته باشید و این کار را ادامه دهید، همیشه راهی برای پیروزی در مقابلتان باز خواهد شد.

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:22
 

  

1- مسئولیت پذیری
اساس شخصیت و درستی، مسئولیت پذیری می باشد. بدون هیچ عذر و بهانه ای یاد بگیرید که مسئولیت کارهایی را که انجام می دهید به عهده بگیرید. همانطور که تحسین و تمجید را قبول می کنید باید گله و شکایت را نیز بپذیرید. برای پی آمد تصمیم های خود آماده باشید و سعی کنید تصمیمات درستی اتخاذ کنید، چرا که قبول مسئولیت کار دشواری است. به عنوان مثال می توانید کارهایی را که به طور بالقوه خطرناک هستند، مثل: رانندگی بیشتر از سرعت مجاز و یا رانندگی بعد از مصرف الکل را انجام ندهید.

 

2- احساسات خود را کنترل کنید
عدم توانایی در کنترل احساس می تواند هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی لطمات جبران ناپذیری را به شما وارد آورد. نباید به طور کلی احساستان را بکشید بلکه باید آنها را از طریق یکسری رفتار و گفتار موجه بروز دهید. به عنوان نمونه اگر کسی از زور عصبانیت دست خود را بر روی شما بلند کند، نباید سریعا عکس العمل مشابهی انجام دهید. اگر بتوانید همچنان خونسردی خود را حفظ کنید همه شما را به عنوان "آدم خوبه" داستان می شناسند.

 

 

3- بخشنده باشید
موفقیت شما به کمک هایی بستگی دارد که در میان راه از دیگران دریافت می کنید. بدون هیچ چشم داشتی به دیگران کمک کنید. اگر توان مالی شما اجازه می دهد میتوانید هزینه ای را نیز به خیریه ها و سایر موسسات این چنینی اختصاص دهید. اگر دست شما از نظر مالی باز نیست می توانید از وقت خود استفاده کرده و به آموزش بچه های بی سرپرست بپردازید.

 

4- وقت خود را با خانواده و دوستان بگذرانید
صله رحم را از یاد نبرید. اگر نمی توانید همیشه به دیدنشان بروید، حداقل ارتباط تلفنی را قطع نکنید. این امر برای دوستانتان نیز صدق می کند. اگر سرتان خیلی شلوغ است، سعی کنید حداقل آخر هفته را با آنها بگذرانید. می توانید یک نوشیدنی با هم میل کنید و یا یک دست بيليارد بازی کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که شما قبل از اینکه با خانمتان آشنا بشوید، دوستان و خانواده ای هم در زندگی شما وجود داشتند. خود را بشناسید

 

5- ضعف های شخصیتی خود را از بین ببرید
هر کدام از ما عیب و ایراداتی در شخصیت خود دارد. در شناخت عادات، ویژگی های اخلاقی و به طور کلی شخصیتتان تلاش کنید. به نظرات دوستان و اقوام در مورد صفات اخلاقی خودتان گوش کنید. ضعف های خود را به تدریج از بین ببرید و نقاط قوت خود را تقویت کنید. به عنوان مثال اگر در زمینه کاری با مشکل مواجه هستید سعی کنید هر روز بیش از روز قبل بر روی مسائل کاری تمرکز کنید.

 

6- متوجه رفتار خود باشید
رفتار و گفتار شما در قبال دیگران تعیین کننده برخورد آنها درقبال شما می باشد. شما یک تابلوی تبلیغاتی متحرک هستید که توجه همه را به خود جلب می کنید، پس بهتر است اخلاق خوب خود را به نمایش بگذارید. اگر این کار را نکنید مردم از شما خوششان نمی آید، شما را استخدام نمی کنند و با شما قرار ملاقات نمی گذارند. کارهای خوبی را که از والدین خود در کودکی اموخته اید در زندگی نیز به اجرا در آورید.

7- کار خودتان را انجام دهید
کاری که تصور می کنید برایتان مناسب است انجام دهید نه کاری که دیگران فکر میکنند انجام آن برایتان لازم است. به عبارت دیگر در پی رسیدن به خوشی و سعادت باشید. هیچ گاه خودتان را با کسی مقایسه نکنید، به ویژه در مورد مسائل مالی برای اینکه ممکن است احساس نارضایتی کنید. کارهایی که همیشه آرزوی انجام دادن آنها را داشته اید اما هیچ وقت انجام نداده اید را شروع کنید.

 

8- درستکار باشید
یک فرد درستکار همیشه برای اصول اخلاقی ارزش بیشتری نسبت به لذات و سودهای شخصی قائل است. کارمندان، همکاران، و خانم ها برای افراد درستکار ارزش بسیار زیادی قائل هستند. روی حرف خود بایستید و کاری را که فکر می کنید درست است، انجام دهید.

دیدگاه خود را مشخص کنید

 

9- با اهدافتان روبرو شوید
افراد موفق از روسای شرکتها گرفته تا ورزشکاران همه و همه دارای یک عادت ویژه هستند: هدفمندی و تلاش برای رسیدن به مقصود. بدون داشتن هدف و نقشه مناسب برای رسیدن به آن زندگی شما عادی شده و شادی و موفقیت ناچیزی را میتوانید به دست آورید. برای خود اهداف روزانه، هفتگی، و ماهیانه تعیین کنید، سپس راه مناسب برای هر یک را طرح ریزی کنید و تمام تلاش خود را برای رسیدن به آن به کار بندید و از آن به عنوان راهی برای رسیدن به آرزوهای نهایی خود بهره بگیرید.

 

10- عادات بد خود را ترک کنید

هر یک از ما به طور متفاوت دارای عادات بدی هستیم. دیر یا زود پی آمدهای منفی آن متوجه ما خواهند شد. با خودتان عهد ببندید که رفتار بد خود را کاهش داده و یا به طور کلی از میان می برید. به عنوان نمونه یکی از عادات بد خود مثل قسم دروغ خوردن و یا تاخیر داشتن را انتخاب کنید و بعد به دوستان و خانواده خود بگویید که می خواهید چنین عادتی را برای همیشه از زندگی خود بیرون کنید. اگر آنها به عنوان یک مراقب در کنار شما باشند تمایل شما نسبت به انجام این کار افزایش پیدا خواهد کرد.

11- روحیه جوان و شاداب داشته باشید
به خاطر داشته باشید که سن شما به آن اندازه ای است که خودتان می خواهید. یک شیوه شاداب و جوان پسند را در زندگی پیش بگیرید تا بدن و ذهن شما همواره به تحرک واداشته شوند. در حالی که خودتان احساس جوانی می کنید پس چه اشکالی وجود دارد که با یک خانم يا آقاي جوان هم نامزد کنید؟

 

12- از موقعیت های خود استفاده کنید
فرصت های بیشماری در زندگی هر فردی وجود دارد، اما سود بردن از آنها کار ساده ای نبوده و دارای ریسک بالایی می باشد. اما باید توجه داشته باشید که هیچ کار بزرگی بی خطر نمی باشد. چه این موقعیت را داشته باشید که برای خودتان شغلی راه بیندازید، چه با دختر خانمی يا آقا پسري که به هیچ وجه در سطح شما نیست، قرار ملاقات بگذارید، به خودتان مطمئن باشید و تا تنور داغ است نان را بچسبانید. کاری نکنید که بعدا موجبات پشیمانی شما را فراهم آورد.

 

13- تمرین بردباری
صبر و پافشاری شما را به سمت کامیابی و موفقیت رهنمون می سازند. بیشتر انسان های بزرگ بیشتر از اینکه موفق شده باشند در زندگی خود با شکست مواجه میشدند. زمانی که بی حوصله می شوید باید یاد بگیرید که خونسری خود را حفظ کرده و آرام باشید. برای اینکه قدری شکیبایی خود را تقویت کنید می توانید پرستاری کودک یکی از دوستان و یا آشنایان خود را برای مدت زمان کوتاهی به عهده بگیرید.

یک مرد همه جانبه

 

14- علایق خود را متنوع سازید
یک سرگرمی جدید برای خودتان پیدا کنید تا افق های جدید را بر روی خود باز کنید. با یاد گیری ورزش ها و مهارت های جدید خود را به چالش وادار کنید. یکی از کارهایی که می توانید در این خصوص انجام دهید، یادگیری یک زبان جدید می باشد. زمانی این کار با موفقیت انجام شد؛ به عنوان پاداش، سفر تفریحی به کشوری که زبان آنرا یاد گرفته اید را به خودتان هدیه دهید تا پیشرفت خود را محک بزنید.

 

15- ساعات مطالعه خود را بیشتر کنید
مطالعه یکی از راه های مناسب برای افزایش اطلاعات و دایره لغات شما می باشد. روزی یک ساعت هم که شده تلویزیون را خاموش کرده و در عوض شروع به خواند یک کتاب کنید. بیشتر سعی کنید کتاب های الهامی در مورد ارتقای شخصیتی و یا زمینه شغلی دلخواهتان را مطالعه کنید. حتی می توانید کتاب های سرگرم کننده را به صورت تفریحی مطالعه کنید.

 

16- ورزش کنید
ورزش یکی از راههایی است که از شما فرد سالم تر و جوان تری می سازد. آنقدر که کار شما ارزش دارد مدت زمانی که مشغول به انجام آن هستید مهم نیست. با خودتان تعهد کنید که در برنامه روزانه خود مقداری فعالیت فیزیکی بگنجانید.

 

17- یک حیوان خانگی بگیرید
داشتن حیوان خانگی تا حد زیادی استرس و فشار را کاهش داده و درصد خوشحالی را نیز افزایش می دهد. این کار شما را برای ازدواج و بچه دار شدن آماده می سازد.

 

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:21
 

  شما از نظر ظاهری به عنوان یک فرد بالغ شناخته می شوید، اما تا زمانی که از نظر عاطفی و ذهنی به بلوغ نرسید، نمی توانید نام یک شخص کامل را بر روی خود بگذارید. مگر اینکه بخواهید با یک کودک ازدواج کنید (که در این حالت "کمال" بالاجبار به شما تزریق می شود) در این حالت وقت کافی دارید که در حین رابطه رشد کرده و بزرگ شوید.

پنج شنبه 16/1/1386 - 14:20
 

تاریخچه:

به معنی آیین غسل تعمید مسیحی گرفته شده است.قدمت doop دوپینگ از واژه های هلندی دوپینگ در ورزش به دو هزار سال قبل از میلاد برمیگردد،جایی که هومر در نوشته های خود به مصرف قارچهای غنی از پروتئین توسط گروهی از ورزشکاران یونان باستان اشاره نموده است.کاربرد واژه دوپینگ کمتر از صد سال قدمت دارد.نخستین مورد مرگ بر اثر مصرف دارو در سال 1886 میلادی در یک مسابقه محلی دوچرخه سواری اتفاق افتاد.در سال 1910 میلادی دوپینگ برای اولین بار جنبه رسمی و قانونی پیدا کرد بطوریکه در این سال،در یک مسابقه اسب سواری،اسبهای مسابقه از نظر مصرف مواد نیروزا مورد آزمایش قرار گرفتند.در المپیک 1954 گزارشاتی مبنی بر استفاده از دارو توسط ورزشکاران شوروی سابق انتشار یافت.مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در سال 1960 رم خبری تکان دهنده برای جهان ورزش بود.تا اینکه اولین آزمایشات دارویی در المپیک به سال 1968 در المپیک زمستانی فرانسه به عمل آمد.

تعریف:طبق تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک دوپینگ عبارتست از تجویز یا مصرف یک ماده خارجی-یا ماده درون زای بدن،با مقادیر غیر عادی و یا راه استعمال غیر طبیعی توسط شخص سالم با هدف افزایش کارآیی ورزشی.از سوی دیگر در سالهای اخید پدیده ای بنام«پارا دوپینگ» نیز پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یک ورزشکار توسط حریف جهت کاهش کارآیی وی و یا بدنام کردن ورزشکار .

دوپینگ در عصر جدید:در سالهای اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافزون ای علوم،متاسفانه عده ای با افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه میدهند.یکی از عرصه های این سودجویی کاربرد غیر از داروها در ورزش و ترویج آن بوده است که اهداف اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی در ورای این موارد استفاده نابجا وجود دارد.موارد فراوان خلع مدال،عوارض زیانبار گسترده جسمی و روحی گزارش شده از ورزشکاران و بالاخره موارد مرگ و میر قابل توجه ناشی از ارتکاب دوپینگ،حاکی از گسترش تکان دهنده این ضد ارزش در صحنه ورزش میباشد.در سال1981 یک بررسی در بین دانش آموزان ورزشکار آمریکایی نشان داد که 80 درصد افراد تحت مطالعه حداقل یک مورد سابقه استفاده از الکل،20 درصد از آنها سابقه مصرف ماری جوانا و 2 درصد از لین افراد تجربه مصرف استروئیدهای آنابولیزان را داشته اند.در یک بررسی دیگر بر روی رشته های دیگر ورزشی کمترین میزان کاربرد داروها در رشته هاکی روی چمن و بیشترین میزان کاربرد در رشته های وزنه برداری و دومیدانی ثبت شده است.در حال حاضر تمامی سازمانهای اجرایی ورزش و در راس آنها کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک که از سال 1976 فعالیت رسمی خود را شروع کرده مسئولیت مبارزه با دوپینگ را در سراسر جهان برعهده دارند.این سازمانها تدوین و انتشار فهرستهایی همراه با تجدید نظر مداوم را در برنامه کار خود قرار داده اند و به انتشار این فهرستها همراه با انتشارات آموزشی دیگر و نیز انجام آزمایشات دارویی روی نمونه های گرفته شده از ورزشکاران نسبت به ریشه کنی دوپینگ اقدام مینمایند.

کاربرد غیر مجاز داروها در جوانان

دوران جوانی:مرحله قدرت و آسیب پذیری زیاد شناخته شده است.طغیان احساسات جوانی و طلب شهرت و مقام میتواند جوانان ورزشکار را در برخی از موارد تشویق به کاربرد غیر مجاز دارو نماید.در نتیجه یک مطالعه بر روی جوامع غربی،داروها و موارد کاربرد غیرمجاز،برحسب میزان مصرف آنها به ترتیب الکل،ماری جوآنا،دخانیات،آمفتامین ها،داروهای توهم زا و کوکائین،ویتامین ها و بالاخره استروئیدهای آنابولیزان گزارش شده اند.

به دلیل حساسیت سنی ویژه،ایجاد مقاومت درونی در جوانان از طریق ارائه آموزشهای مفید در خصوص داروها و عوارض مخاطره آمیز آنها،بهتر از منع مستقیم و اعمال مجازاتهای شدید است،گرچه اتخاذ شیوه های قانونی نیز در جای خود در مورد افراد ضرورت دارد.

دلایل منع دوپینگ

دوپینگ خود به دلایل اساسی زیر ممنوع شناخته شده است:

دلایل فیزیکی:کاربرد داروها طیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را برای بدن فرد بر جای می گذاردکه می توانند در پاره ای از موارد برگشت ناپذیر باشد و از این رو،صدمات جبران ناپذیری را یر روی سلامتی ورزشکار وارد نمایند.

دلایل اخلاقی: دوپینگ با اهداف عالیه ورزش که سالم سازی جسم و روح میباشد منافات دارد.از طرف دیگر این پدیده زمینه ای برای کشانده شدن چوانان ورزشکار بسوی بلای خانمانسوز اعتیاد را فراهم می آورد.

دلایل قانونی: دوپینگ به دلیل ایجاد برتری غیر منصفانه در صحنه ورزش،بر خلاف مقررات جاری سازمانهای اجرایی ورزش می باشد و ارتکاب آن جرم شناخته میشود.

قوانین جاری:

همچنین که در بخشهای پیشین ذکر شد اتکا به مقررات و اعمال مجازاتهای شدید برای مرتکبین دوپینگ،در کنار برنامه های مدون آموزشی و پرورشی فکری جوانان ورزشکار برای مبارزه با این ضد ارزش ضروری میباشد.سازمانهایی نظیر کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک،کمیته المپیک ایالات متحده و سایر سازمانهای اجرایی و بین المللی،همگی با محکوم نمودن دوپینگ در ورزش،مقررات خاصی را در مسابقات تحت پوشش خود به مرحله اجرا گذاشته اندو در قالب این مقررات مجازاتهای ویژه ای را نیز جهت مرتکبین دوپینگ پیش بینی کرده اند.

با تمایز بین استفاده آگاهانه و عمدی از یک سوء مصرف غیرآگاهانه در قالب فرمولهای دارویی درمانی(نظیر وجود داروهای ممنوعه در فرمولهای ضد سرماخوردگی یا ضد اسهال)مجازاتهای خود را چنین اعلام نموده است:

دوپینگ آگاهانه

سه سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی برای اولین مورد تخلف.

محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی برای دومین مورد تخلف.

دوپینگ غیر آگاهانه

سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی برای اولین مورد تخلف.

دو سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی برای دومین مورد تخلف.

لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق الذکر،اگر فرد خاصی موفق به دریافت مدال شده باشد مدال وی باز پس گرفته میشود.

داروهای دوپینگ

از دیدگاه کلی سه گروه از داروها توسط ورزشکاران مورد استفاده نابجا قرار میگیرند که عبارتند از:

1-داروهای نیروزا که توسط ورزشکار بطور آگاهانه برای افزایش کارآیی ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد مانند استروئیدهای آنابولیزان

2-داروهای درمانی که توسط ورزشکار یا پزشک معالج وی بطور آگاهانه و یا ناآگاهانه در قالب نسخه های درمانی مورد استفاده واقع میشوند،طبق مقررات برخی از این داروها نظیر داروهای ضد احتقان مقاد سمپاتیک و داروهای ضد اسهال و یا کورتیکواستروئیدهای موضعی،در صورتی که قبل از مسابقه توسط پزشک تیم،مصرف آنها به اطلاع کمیته برگزار کننده رسیده باشد،مجاز شمرده میشوند.

3-داروهای نشئه آور که برای ایجاد حالت خوشی کاذب و عدم احساس خستگی و تنشهای روحی توسط ورزشکار مصرف میشوند نظیر الکل و ماری جوآنا.

بر اساس نظر مصرف پنج گروه از داروها توسط ورزشکاران در مسابقات ورزشی ممنوع میباشد که عبارتند از: محرکهای سیستم اعصاب مرکزی- ضد دردهای مخدر- استروئیدهای آنابولیزان- داروهای مدر- مسدودکننده های گیرنده های بتاآدرنرژیک

داروهای محرکهای سیستم اعصاب مرکزی:

این داروها در درمان جهت افزایش هوشیاری،رفع خستگی،کاهش اشتها،درمان برخی اختلالات خواب آلودگی و نیز در فزون فعالیتی کودکان بکار میروند.داروهایی از این دسته که در ورزش مورد استفاده نابجا قرار میگیرند،شامل کوکائین،آمفتامین،کافئین و پروپانول آمین هستند.طبق بررسی های بعمل آمده بیش از میلیونها نفر از جوانان کوکائین مصرف میکنند.محرکهای سیستم اعصاب مرکزی توسط ورزشکاران برای افزایش میزان انرژی،دقت و تمرکز حواس،تحریک رفتاری و بالابردن سطح هوشیاری استفاده میشوند.این داروها در حدود 20 درصد از مجموع سوءاستفاده های دارویی را بخود اختصاص میدهند.

کوکائین برای اولین بار توسط فروید جهت درمان دسته ای از اختلالات عصبی بکار رفت،اما بدلیل بروز عوارض جانبی خطرناک و کشف داروهای جدیدتر با خصوصیات برتر،بزودی کنار گذاشته شد.کوکائین ابتدا ایجاد حالت سرخوشی و نشئه و پس از آن حالت ناامیدی مینماید.سرعت انعکاسهای محیطی فرد در پاسخ به دارو بالا رفته ولی در کنار آن،فشار خون و تعدادضربان قلب نیز بطور قابل توجهی افزایش می یابد.از عوارض جانبی کوکائین میتوان به کاهش هماهنگی حرکات،هیجان،بی خوابی،بی قراری،اضطراب،جنون،سکته های قلبی و نارسایی احتقانی قلب اشاره کرد.

به عنوان نمونه مرگ لین بیاس ستاره بسکتبال دانشگاه مریلند آمریکا و دان راجرز فوتبالیست آمریکایی در سال1986 بر اثر اسید وزلاکتیک ناشی از مصرف کوکائین بوده است.آمفتامینها گروه دیگری از این دسته داروها هستند.سرآغاز دوپینگ در وزرشهای نوین با این داروها بوده است.این داروها توسط ورزشکاران جهت کاهش احساس خستگی،افزایش انعکاسهای محیطی و تمرکز حواس،حالت تهاجمی و بالاخره کاهش وزن استفاده میشوند.

بدلیل عدم احساس خستگی توسط ورزشکاران این خطر وجود دارد که این افراد ساعت های متمادی به فعالیت بدنی ادامه داده و عوارض جبران ناپذیری به بدن آنان وارد آید.عوارض قلبی و عروقی،اختلالات انعقاد خون،خشونت و بی رحمی،اعتیاد،تحریک عصبی و گرمازدگی از اثرات ناخواسته این داروها هستند.مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در المپیک 1960 رم در اثر مصرف آمفتامین بوده است.

فتیل پروپانوئل آمین،محرک دیگر سیستم عصبی مرکزی است که در فرمولهای ضدسرما خوردگی جهت رفع احتقان و آبریزش دستگاه تنفسی فوقانی استفاده میشود.این دارو بدلیل،بروز اثرات سمی در مقادیر مصرف بالا کمتر توسط ورزشکاران استفاده شده است.از عوارض جانبی این دارو میتوان به افزایش فشار خون،حملات صرعی،آریتمی قلبی و حتی افزایش احتمال سکته قلبی اشاره کرد.

داروی دیگر محرک سیستم اعصاب مرکزی،کافئین است.کافئین ماده ای از گروه متیل گزانتین ها میباشد که در چای و قهوه بفراوانی وجود دارد.این دارو،علاوه بر خصوصیات کلی تحریک سیستم اعصاب مرکزی بدلیل افزایش مصرف اسیدهای چرب،میتواند انرژی زا هم باشد.کافئین در ترکیب برخی از داروهای مسکن و ضد سرماخوردگی وجود دارد.

در ورزشهای استقامتی،برخی از ورزشکاران از این دارو استفاده میکنند.از عوارض ناخواسته این دارو علاوه بر عوارض کلی،خاصیت مددی،آریتمی قلبی،عدم هماهنگی اعمال دقیق و برهم زدن وضعیت خواب و بیداری را میتوان نام برد.بدلیل وجود کافئین در ترکیب نوشیدنیها معمولی غلظت مجازی معدل12 میکروگرم بر میلی لیتر از این دارو در ادرار تعیین شده است که بالاتر از آن دوپینگ محسوب میشود.

داروهای مدر:

این داروها شامل دسته گسترده ای از ترکیبات شیمیایی با اثر مشترک افزایش میزان دفع ادرار میباشد.داروهای مدر در مواردی نظیر گلوکوم،قلیایی کردن ادرار،آلکالوزمتابولیک،کوه گرفتکی حاد،ادم حاد ریوی،افزایش کلسیم خون،مسمومیت با یونهای مختلف،نارسایی حاد کلیوی،افزایش اسید اوریک خون،فشار خون بالا،نارسایی احتقانی قلبی و دیابت بی مزه کاربرد درمانی دارند.مصرف نابجای داروهای مدر در ورزش بدلیل اثر کاهش وزن ناشی از آنهاست که در رشته هایی نظیر کشتی،وزنه برداری،بوکس،ورزشهای رزمی و قایق رانی مطلوبست به علاوه این داروها برای رقیق کردن ادرار و فرار از نتیجه آزمایشات مثبت سایر داروهای مورد استفاده در دوپینگ بکار میروند.از عوارض ناخواسته این داروها،بهم خوردن تعادل آب و الکترولیتهای بدن(که برای حفظ حیات بسیار ضروری است)و مخاطرات قلبی-عروقی،عصبی و متابولیک ناشی از آن قابل ذکر است.

استروئیدهای آنابولیزان:

استروئیدهای آنابولیزان،مشتقات هورمونهای مردانه یا تستوسترون میباشد که در مقایسه با خود تستوسترون(هورمون مردساز)دارای اثرات آنابولیک بیشتر و اثرات مردانه(آندروژنیک)کمتر هستند.مصارف درمانی این گروه دارویی،شامل اختلالات عملکرد غدد جنسی مردانه،کم خونی،سرطان پستان(به عنوان داروی کمکی)آنژیوادم ارثی و آندومتریوز(بیماری زنان)،تاخیر در رشد استئوپروز(پوکی استخوان)،سوختگی و جراحی میباشد.برای درمان کوتاه مدت از انواع خوراکی نظیر متیل تستوسترون و جهت درمان بلند مدت از انواع تزریقی مانند ناندرولون استفاده میشود.نخستین گزارشات حاکی از کاربرد نابجای این داروها در ورزش به سال1950 مربوط میشود تا جایی که گروهی از وزنه برداران و بدنسازان مرتکب دوپینگ با این داروها شده بودند.پس از آن درخشش وزنه برداران روسی را در المپیک 1960 به مصرف داروهایی از این دسته نسبت دادند. استروئیدهای آنابولیزان در سال 1974 به فهرست داروهای ممنوعه اضافه شدند.

بدلیل احتمال مصرف نابجای هورمون تستوسترون توسط ورزشکاران برای فرار از نتایج آزمایش مثبت در سال1684 نسبت غلظت ادراری تستوسترون به ابی تستوسترون معادل6 به1 بعنوان حد مجاز شناخته شد و بالاتر از آن،نشانگر مصرف تستوسترون خارجی قلمداد گردید.(زیرا این ترکیب در بدن یک فرد عادی وجود دارد)خلع مدال طلای بن جانسون دونده کانادایی در المپیک1988 سئول به دلیل مصرف نابجای داروی استانوزولول و ده ها مورد دیگر از این دست نشانگر وسعت مصرف این داروها در ورزش امروز میباشد.این داروها توسط ورزشکاران جهت افزایش کارآیی ورزشی،حجم و قدرت عضلانی،ایجاد ظاهری درشت و خشن نما و بالاخره افزایش حالت تهاجمی و کاهش احساس خستگی استفاده میشوند.بیشترین میزان مصرف این داروها در رشته های بدنسازی،دومیدانی،کشتی،وزنه برداری و فوتبال گزارش شده است.اولین گروه از اثرات جانبی این داروها،عوارض مردانه(اندروژنی)ناشی از آنها است که شامل پیدایش و افزایش جوش صورت،طاسی،تحلیل رفتن شور جنسی،تحلیل بیضه ها،تحریک پذیری،حالت تهاجمی،ژنیکوماستی(بزرگ شدن پستانها) ایجاد صفات مردانه در زنان و بالاخره عقیمی میباشد.عوارض عضلانی اسکلتی این داروها شامل تسریع بسته شدن اپی فیز استخوان ها(خط رشد) در دوران نوجوانی و جوانی و بنابراین رکورد رشد،افزایش احتمال در رفتگی استخوان،عدم تناسب عضله با زردپی و بالاخره تخریب مفاصل میباشد.

استروئیدهای آنابولیزان پس از بسته شدن اپی فیز تاثیری بر روی رشد استخوان ها ندارند.عوارض کبدی استروئیدهای آنابولیزان گسترده بوده و در زمره عوارض بلند مدت و خطرناک این داروها میباشد.این عوارض در هنگام مصرف انواع خوراکی داروها بیشتر دیده میشوند و امروزه بدلیل روی آوردن ورزشکاران به این نوع از داروها به لحاظ دفع سریعتر آنها نسبت به انواع تزریقی،متاسفانه مبزان مصرف نوع خوراکی بالا رفته است.اثر بر روی متابولیسم (سوخت و ساز)کبدی داروها و استروئیدهای درون زا،احتباس صفرا و یرقان انسدادی،نارسایی کبدی،تخریب بافت کبد و بالاخره سرطان های خوش خیم و بدخیم از جمله عوارض کبدی این داروها هستند که زمان بروز آنهاحتی تا22 سال بعد از مصرف دارو نیز گزارش شده است.دسته بندی عوارض جانبی داروهای آنابولیزان،بر روی کلیه و پروستات ایجاد میشوند که مهم ترین آنها بزرگ شدن پروستات و سرطان پروستات و سرطان کلیه هستند.از جمله مهم ترین عوارض قلبی-عروقی و خونی استروئیدهای آنابولیزان که به فراوانی مشاهده میشوند و بدین ترتیب افزایش احتمال بروز سکته قلبی(انفارکتوس میوکارد) و سکته مغزی،افزایش میزان انعقاد خون و افزایش تعداد سلولهای خون (پنی سیتمی) قابل ذکر هستند.علاوه بر اثرات جسمانی فوق الذکر،دسته ای از اثرات روحی-روانی نظیر افسردگی،هیجان،جنون و بالاخره اعتیاد نیز در اثر مصرف این داروها ایجاد می شوند.

 

 

دوشنبه 6/1/1386 - 10:46

                  

مثل اسم خودم اينو مي دونم
 مي دونم كه يك نفر يه روز مياد
 مي دونم كه وقتي از راه برسه
 هر چي كه خوبه
واسه منم مي خواد
درا رو وا مي كنم
 پنجره ها رو مي شكنم
 مژده ي ديدنشو
تو كوچه ها جار مي زنم
 قفل اين غمستون رو وا مي كنه
 منو به يه شهر ديگه مي بره
 با هواي تازه آشنا مي كنه
 توي اين خونه ي دربسته
 توي اين صندوق سربسته
 همه آرزوام گور مي شه
 ميون ديواراي سنگي
 ميون اين همه دلتنگي
 شوق زندگي ازم دور مي شه
 يك نفر داره مياد
 ديوارا رو ورداره
 يك نفر داره مياد
 زندگي رو مياره
 تو اوني ، اون يك نفر
 اي هم شب تن خسته
 مي توني كليد باشي
 واسه دراي بسته
 يك نفر يه روز مياد
 

دوشنبه 6/1/1386 - 10:14

                

بس كه لبريزم از تو مي خواهم
چون غباري ز خود فرو ريزم
زير پاي تو سر نهم آرام
به سبك سايه تو آويزم
آري آغاز دوست داشتن است
گرچه پايان راه نا پيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست

دوشنبه 6/1/1386 - 10:14