تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 2
زمان آخرین مطلب : 2785روز قبل

 

غنچه   ازخواب پرید  

  وگلی تازه به دنیاآمد .   

  خارخندید وبه اوگفت                       

      سلام وجوابی نشنید  ،

خارخندید ولی هیچ نگفت  ،   

 ساعتی چند گذشت

گل چه زیباشده بود

دست بی رحمی آمد نزدیک

 گل سراسیمه زوحشت افسردل یک آن خاردرآن دست خلید

 وگل ازمرگ رهید

صبح فرداکه رسید

خارباشبنمی ازخواب پرید

گل صمیمانه به اوگفت

 سلام  

     شاعر : استاد گرانقدر و بزرگوارم جناب آقای دکتر طالبی

 

پنج شنبه 17/5/1387 - 23:7

دو کودک به یکدیگر گفتند : « قهر قهر تا قیامت !! » ساعتی نگذشته بود که قیامت بر پا شد .

يکشنبه 5/1/1386 - 5:42