تعداد مطالب : 1758
تعداد نظرات : 100
زمان آخرین مطلب : 1175روز قبل

توحید

چرا خدا یكیست و چرا خدا اولاد ندارد؟
پس از آیاتی كه گذشت و در مورد خدا و معاد بود، این آیه در پی اثبات توحید و اینكه چه لزومی دارد كه خدا یكیست و ضرورت و فلسفه اینكه خدا باید یكی باشد چیست.
خدا می فرماید كه اولاد ندارد، چونكه اگر گفته شود خدا اولاد داشته باشد مشكل بوجود می آید و
مشكل اینست كه اولاد خدا هم باید وجه خدایی داشته باشد و لازمه اش خدایی دیگر است، بخاطر اینكه چند خدایی منتفی محال است كه باشد پس اولاد منتفی هست كه باشد، حالا چطور اثبات می كنیم كه چند خدا وجود ندارد اینطور اثبات می كنیم كه اگر چند خدا وجود داشت هر یك مال خود را می برد برای خودش و قلمرو خودش را درست می كرد و دیوار می كشید و اینگونه بود كه بین بعضی از خداها با بعضی از خداهای دیگر درگیری ایجاد می شد و دنیا دیگر یكدست نبود و چنین نظمی را به هیچ وجه شاهد نبودیم و نظم همه چیز به هم می خورد.
پس ما در اینجا از نفی آله غیر الله به نفع اولاد رسیدیم و بالعكس، چرا كه لازمه اولاد برای خدا، اثبات خدایی برای اولاد خدا هم هست.

 

مومنون/91

سپاهیان رهبریم

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

يکشنبه 22/5/1396 - 9:33

غیرِ اولی الاِربةِ

كلمه اربه به معنی حاجت است و مراد از حاجت در اینجا حاجت جنسی و شهوت است، بنابراین غیر اولی الاربه در اینجا بمعنی مردیست كه به زن تمایل نداشته باشد و همه چیز برایش یكسان باشد با این توضیح غیر اولی الاربه دو گونه قابل تصور است
١معنی خاص، به زن تمایل ندارد كه این به خاطر جنون و نقصان عقلی است
٢معنی عام، به زن تمایل ندارد كه این به خاطر نقصان عقل، عقیم، خواجه یا پیر بودن است
معنی غیر اولی الاربه مورد یك است بنظر من چرا كه از بین این موارد فقط این مورد مكلف نیست و تكلیف ندارد اما بقیه نمی شود به خاطر تكلیف، مگر اینكه بگوییم غلام یك زن با او محرم است و اینكه محدودش كرد خدا به عقیمی و نداشتن توان جنسی به خاطر این بود كه اگر او را ببیند دیگر به گناه نمی افتد بخاطر ضعف و یا نداشتن قوا و چون سبب آن را ندارد كه با دیدن او به گناه كشیده شود.
الگوی ما باید حضرت زهرا علیها سلام باشد كه حتی مقابل كور نابینا هم حجابش را رعایت می كرد.

 
نور/31

سپاهیان رهبریم

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

 

يکشنبه 22/5/1396 - 8:57

یشهد

دو جور شاهد وجود دارد، ١شاهد هنگام عمل كه عمل را می بیند و و بعد از عمل نزد قاضی شهادت می دهد، به این شاهد چهار آیه بعد اشاره ای شده است
٢شاهد وقت تحمل حد و عذاب دنیوی توسط حاكم شرع كه در اینجا ذكر شده است، اما این شاهد و نحوه تلقی این شاهد باید چگونه باشد بحث خواهیم كرد، ابتدا اقسام را ذكر می كنیم بعد به توضیح می رسیم،
١عموم مسلمین و بدون پوشش چهره آنها باشد
٢عموم مسلمین شاهد ولی با پوشش چهره آنها باشد
٣فقط شهود هنگام عمل در وقت حد و عذاب هم شاهد و ناظر باشند
به نظر حقیر به خاطر اینكه در اینجا نظر خدا عبرت است و دلیلش اینست كه هیچ كس جرأت نكند طرف این كار برود مورد یك مردود است و موارد دو و سه درست است و دلیلش اینهاست
١اگر همدیگر را بشناسند و شاهد حین عمل نبوده باشد، اول آبروی مجرم می رود برای زندگی آتی و آینده نمی تواند زندگی كند در اجتماع و دیگر اینكه چرا پس خدا توبه قرار داده و بعد از توبه گناهان ریخته می شود مثل اینكه گناهی نكرده باشد حال آنكه در اینصورت اثرش میماند دوم اینكه قبح گناه ممكن است در اجتماع ریخته شود و اشاعه فحشاء هم شود، گناه فراگیر و عادی شود در صورتی كه اگر نشناسد و یا همین شاهد عمل باشد عبرت می گیرد و خود شاهد هم می بیند كاری كه این كرده حد خورده و هر كی به هركی نیست و اگر تعریف كرد فلانی چنین و چنان كرد تعریف خواهد كرد حد و تازیانه اش را هم خورد، بهمین خاطر دوستی كه داشتیم میرفت زندان بازرسی از جرم زندانی ها نمی پرسید و خیلی از این كارش خوشم می آمد.

 


نور/2

سپاهیان رهبریم

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

 

يکشنبه 22/5/1396 - 8:51

یتساءلون

یتسائلون در اینجا چند جور معنی می شود
١به خاطر هراس از قیامت و هول انگیزی قیامت از احوال اقوام خود سوال نمی شود گویا در روز قیامت هر نسبی فراموش می شود
٢به خاطر هول و هراسی كه به سبب قیامت در او ایجاد شده و به خاطر گرفتاری قیامت نه سؤال می كند و نه مورد سؤال قرار می گیرد، یعنی خود را حتی در مقام سؤال هم قرار نمی دهد تا از او سؤال پرسیده نشود از یك طرف خیال می كند كه سوال و كتاب قیامت شروع شده و می ترسد كه از اعمال او سؤال شود از طرف دیگر هم او بفكر خود است كه گلیم خویش را از آب بكشد و به بقیه توجه ندارد به همین خاطر به طلب بقیه توجه نمی كند
٣ممكن هم هست اینجا خود سوال و جواب قیامت باشد كه فراموش كرده همه چیز را خودش را، حساب و كتاب را یعنی بعد از این مدتی كه نبودند و دوباره زنده شدند گناهانشان ر فراموش كردند و فكر می كنند به خاطر این مدت طولانی دیگر مورد سوال قرار نمی گیرند و سؤال و جوابی در كار نیست و قیامت و سؤال و جواب را فراموش كرده

 


مومنون/101

سپاهیان رهبریم

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

 

يکشنبه 22/5/1396 - 8:7

اثبات اصول دین

 

چگونه زنده می شویم؟
بعد از سوال مشركان در این آیه در مورد معاد، شاهد هستیم در آیات بعد كلاسی در مورد اصول دین برپا می شود تا آیه ٨٩ ادامه می یابد و مسئله معاد حل شود، در ابتدا ثابت می كند كه زمین و موجودات زمین خالقی واحد دارد، خدا یكی است و توحید را اثبات می كند، در آیات جلوتر عدالت را ثابت می كند، یعنی همین خدایی كه زمین شما و هم فیها را خلق كرده بالسویه همین خدایی هست كه آسمان را آفریده ،كل كائنات را آفریده، همه چیز در هدایت تكوینی او مساویست و عدالت را رعایت می كند، در آخرین آیه آیه ٨٩ خدا نبوت و امامت را در ادامه ثابت می كند و می فرماید حال كه گفتیم همه چیز دست خداست و دیگر سحری در كار نیست و محمد صل الله علیه و آله و ائمه اهلبیت از نسل او فرستاده و دنباله رو هدایت خدایند، اگر ما همه این آیات را كنار هم قرار دهیم و با عقل سلیم فكر كنیم و تدبر كنیم مسئله معاد برای ما حل خواهد شد، چون خدایی كه اول بار از هیچ موجودات را خلق كرده و تا كمال هدایت كرده و لحظه ای ازتدببیر موجودات تا سر منزل كمال دست برنداشته اگر چه سنگی معلق در فضا بوده، همین خدا قادر خواهد بود دگر بار نیز پس از مرگ به او حیات دوباره دهد..

84 تا 89

 

مومنون/84

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

شنبه 21/5/1396 - 11:57

اسلام و مقتضیات زمانی شارع 2

اسلام و مقتضیات زمانی شارع 2
یكی از مسائلی كه باز در صورت عدم اشكال جای پیگیری دارد كه با اقتضائات زمان سنجیده شود همین بحث نجاست كفار است ، ابتدا باید ببینیم كه كافر كیست ، كافر می تواند دو بخش را در بر بگیرد 1 كفار مشرك كه برای خدا شریك قائلند و پیرو دین های توحیدی نیستند 2 اهل كتاب یهودی ها و مسیحی ها .
نظر اكثر علما این است كه هر دو دسته نجس است ، اما برخی ازمراجع تقلید مثل آیت الله سیستانی و مرحوم آیت الله فاضل لنكرانی و مقام معظم رهبری بحث اهل كتاب را جدا می كنند ادله اجماع و كتاب كه می فرماید مشركین نجسند را برای اهل كتاب ثابت نمی كنند و نجاست ذاتی را از اهل كتاب نفی می كنند ، پس در اینصورت حكم نجاست غیر ذاتی را برای اهل كتاب ثابت می كنیم كه بدانیم با سگ و خوك در ارتباط بودند برای مثال.
اما با این توضیحات یك بحث دیگری هم در اینجا باقی میماند كه اگر مقتضیات زمان را هم لحاظ كنیم باز هم كافر و اهل كتاب را باید نجس حساب كرد؟
ببینید در زمان پیغمبر صل الله علیه و آله محدوده اسلام و كفر مشخص بوده و هیچ كس هم در كار دیگری سرك نمی كشیده و تفتیش عقاید به نحوی كه در حال حاضر شاهدش هستیم نبوده ، از یك طرف می بینیم در میانمار مسلمین را می كشند و از یك طرف هم تكفیری ها را می بینیم كه با اسلام و به خصوص شیعه در جنگند و جوی را درست كرده اند كه اسلام را به حاشیه بكشانند با این كارهایشان تا اسلام كه مخالف استعمار است را از راه به در كنند و به مقاصدشان برسند و عمال های منتطقه را بكار گرفته اند ، آنها می خواهند اسلام مخالف پیدا كند در همه كشورها ، در چنین موقعیتی كه همه را ضد اسلام می كنند شما فرض كنید این همه رسانه ها موج می زند این همه شبكه ها موج می زند ماهواره ها و دوربین ها هم كه دیگر در همه جا وجود دارد ، در این شرایط و خفقان اگر یكی هم به اسلام روی بیاورد مثل شهید ادواردو انیلی او را بایكوت می كنن ، پس در اینصورت چاره ای جز تقیه نخواهد داشت جلو همسرش و دوستانش و حتی در خانه ، حالا متوجه شدید كه حكم در اینجا هم ممكن است عوض شود و نجاست كافر و اهل كتاب برداشته شود بالكل چرا كه در حقیقت كافری نبوده و اسلام آورده ، علرغم همه بدی هایی كه تكنولوژی دارد با این پیشرفت اطلاعات و این اتفاقات بعید هم نیست كه اینطور باشد و اسلام هم با آغوش باز می پذیرد همه را.
حالا اجازه بدهید یه خاطره و یه داستانی تعریف بكنم .
یه دوستی تعریف می كرد كه آمریكا رفته بودیم یه دوست جون جونی داشتبم ورزش می كرد ، عرق كرده بود باهاش دست دادیم از اونجایی كه خارجی كم دیده بودیم ندید پدید این كارو كردیم بعد تخمه خوردیم ، زهرمارمون شد ، یه بار می گفتیم این كافر نجس دفعه بعد می گفتیم نه كافر كجا بود این اهل كتابه ،خلاصه جوری شده بود كه گیج شده بودم و از این گیجی من مثل اینكه دوزاریش افتاده بود و فهممیده بود ،خیلی بد شد از این به بعد وقتی می خواست باهامون دست بده محكم می زد كه سرایت نكنه !
حالا من موندمو تخمه ها ، هنوزم هست اون موقع دست و دهنمو شستم ولی این تخمه هارو نمی دونم چیكار باید بكنم.
چند تا از جوابایی كه به ایشون داده شده :
1 حزقیل
خوب می دادی خودش بخوره
2 كربلایی
اینطور كه پیش بریا بری امریكا كه تو باید تقیه كنی به جای اینا!!
3 كتایون
سگ كه دهن نزده بشور بخور

 

حج36

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

شنبه 21/5/1396 - 11:53

اسلام و مقتضیات زمانی شارع 1

حالا كه دیدیم خدا مخلوقاتش را چقدر دوست دارد و برای یك قربانی هم حتی حد و حدود تعیین فرموده كه زجر كمتری قربانی بكشد و مصلحت همه را لحاظ می كند، بد نیست كه در اینجا یك بحث فقهی را هم پیش بكشیم، هرچند خود را در حد این نمی بینم كه بخواهم حدی فقهی تعیین كنم، من فقط این مطلب را ذكر می كنم كه بررسیش با مراجع تقلید باشد و این مسئله به دست با كفایت خود مراجع زیربط و علماء عالی قدر و مرجعیت عالم به دین به بحث و كارشناسی كشیده شود،حالا كه متوجه شدید كه ما در اینجا قصد به چالش كشیدن مسائل فقهی را نداریم به اصل بحث می رسیم،
آیا در قربانی زمان و امكانات و بهبود شرایط و تغییر شرایط و همچنین توجه به مصلحت قربانی و همچنین زجر كمترش تاثیر دارد، در عین حالی كه عمل به شرع شود و با شارع هم مخالفتی صورت نگیرد و یا چیزی كه شرع راضی نیست تركش ترك نشود و همچنین چیزی هم كه شارع راضی نیست به آن عمل نشود عمل نشود، در این صورت آیا می شود شرایط را تغییر داد، در مطلب قبل در مورد كیفیت قربانی یك نمونه ذكر شد كه بزرگ باشد تا زجر كمتری ببرد، آیا می شود این مطلب را عمومیت داد و همراه با تغییر شرایط و زمان حكم را تغییر داد؟
آیا می شود هنگام ذبح قربانی شرایطی را بوجود آورد كه زجر كمتری بكشد و تا چه حد می شود جلو رفت |،در این مورد و در این زمینه دو جور می شود بحث كرد.
١حذف چاقو بعنوان آلت ذبح و استفاده از آلات و روش های جایگزین برای ذبح قربانی،
در فیلمی دیدم كه در یكی از كشورهای غربی ضربه ای محكم با دستگاه به سر گاو زده می شود كه با همین ضربه زدن بنظر من می میرد و در مرحله بعد هم كه تكانی می خورد به خاطر شوك الكتریكی بود و حیوان در اصل مرده بود و پس از این از گوشت حیوان استفاده می كنند،
ببینید ذبح با چاقو را نمی شود كاری كرد چون باید با یك چیز فلزی تیز چهار رگ حیوان بریده شود.
ولی شاید بشود گفت چون در زمان رسول خدا فقط چاقو بوده از چاقو فقط استفاده میشده و حالا شرایط پیشرفت كرده و اسلام هم چون دین خاتم است باید اجازه استفاده از راهكار های جایگزین را بدهد ولی از طرفی هم اسلامی كه با خشونت مخالف است و خود این سربریدن حیوان با چاقو شاید خشونت زا باشد و آدم قصی شود و بمرور زمان كشتن و سربریدن هم نوع هم برای او عادی شود بهمین خاطر شاید بشود گفت كه جلوی این كار باید گرفته شود و از یك چیز خیلی تیز و برنده تر در نهایت به جای چاقو استفاده كرد و بوسیله دستگاه
٢عدم حذف چاقو و حذف هوشیاری قربانی
این كار یعنی گرفتن هوشیاری حیوان قبل از ذبح به چند روش ممكن است كه باید بررسی شود، روشهایی مثل شوك یكدفعه الكتریكی، داروی بیهوشی، داروی خواب، تزریق بی حسی موضعی در گردن موقع ذبح و غیره.
تنها مشكلی كه وجود دارد در اینجا این است كه ذكر شده در شرع حیوانی كه ذبح می شود باید موقع ذبح حركتی كند، آیا می شود این مورد را نادیده گرفت یا شارع كوتاه نمی آید، برای حل این مشكل اول باید ببینیم كه فلسفه اش چیست كه این مطلب را شارع گفته، بالفرض كه فلسفه اش این باشد كه بفهمیم حیوان میت و مرده نبوده قبل از ذبح، در مرحله دوم باید ببینیم با این فلسفه و این توجیه بنظر در مورد قربانی بیهوش شارع دیگر از این حركت صرفنظر باید كند، چون حیوان بیهوش در حقیقت زنده است و حیات دارد علائم حیاتی دارد و فقط حركت را ندارد ، اگر چه برای ما مشخص نیست كه دلیل این نكته كه شارع فرموده چیست ولی اگر همین مطلبی كه گفتیم باشد صد در صد می شود از حركت صرفنظر كرد و شاید اگر خود رسول خدا صل الله علیه و آله هم بود همین كار را می كرد و این مطلب جای بحث جدی كارشناسی دینی دارد.
توجه داشته باشید با وجود اینكه اسلام 1400 سال پیش آمده ولی چون آخرین دین هست پس مقتضیات زمانه و شرایط و بكارگیری امكانات حال حاضر را در كنار دستوراتش دارد و این خود دلیل عدم كهنگی اسلام است و این مطلب اشاره به دشواری كار فقها و مراجع تقلید است كه اسلام با این شرایط بدون خدشه به هسته و اصل جلو رود با تغییر شرایط،موردی را جهت نمونه گفتیم و در مطلب بعدی هم به مورد دیگری اشاره خواهیم كرد بحول و قوه الهی.

 

حج36

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

شنبه 21/5/1396 - 11:47

بُدن

قربانی باید بزرگ باشد یا كوچك؟
قربانی بزرگ یا كوچك مسئله این است
در این آیه شریفه بدن جمع بدنه بمعنی شتر بزرگ و چاق است.
تا بحال شاید توجه كرده باشید كه در دنیا بعضی چیزها بزرگش خوب است مثل هندوانه و بعضی چیزها كوچك باشد خوب و مطلوب است مثل خیار و بادمجان و این میوه ها كوچكترش از بزرگترش بنظر خوشمزه تر است برای مردم، اما در مورد قربانی هم آیا مسئله اینچنین است یا با این میوه های خوشمزه فرق دارد، اگر چه جوجه و بطور كلی قربانی كوچكتر مطلوب ماست و لذیذتر است برای ما، اما در اینجا باید ببینیم كه نظر شارع چیست و خدایی كه هم ما را آفریده هم قربانی را چه می فرماید، به خاطر این باید به شرع و خدا رجوع كنیم چو او ما را آفریده و به مصلحت ما آگاه است و آگاهی دارد كه چه چیز برای ما خوب است و چه چیز برای ما بهتر است و چه چیزی برای ما بد است ،چه كاری برای ما خوب است و چه كاری برای ما بد است، علاوه بر این اساس مطلب دیگری هم وجود دارد كه باید مورد توجه قرار بگیرد چرا كه خدایی كه ما را خلق كرده موجودات دیگر را هم خلق كرده و مصلحت سایر موجودات هم باید در نظر گرفته شود و این از عدالت خداست اگر چه خدا دنیا و مافیها را برای راحتی ما و بخاطر ما و كمال نوع بشر خلق كرده ولی بازم برای این موجودات حقوقی هست كه باید رعایت شود چه در مورد قربانی و غیره، و اینست مصلحت آكل و ماكول یعنی مصلحت ما و قربانی ما كه باید رعایت شود.
حال اگر از لحاظ مصلحت هر دو طرف حساب كنیم و یا از لحاظ صرفه جویی اقتصادی حساب كنیم بنظر در این مورد ما باید قید خوشمزه گی را بزنیم و در اینجا مطلب بر عكس است و مثل خیار و میوه نیست كه كوچك خورده شود، و در اینجا به این مطلب باید توجه داشت كه چهارپایی كه برای قربانی ذبح می شود سه دوره متفاوت را طی می كند ١دوره نزدیك به تولد، در این دوره جثه اش كوچك است و گوشتش نرم است. ٢دوره رشد یافتگی، در این دوره یك قربانی بحد كمال مطلوب و بزرگی لازم برای ذبح رسیده است و از لحاظ هیكل جثه اش مناسب و بهترین وقت برای قربانی و استفاده از گوشت قربانی است چه از نظر مصلحت قربانی چرا كه اگر قربانی جوجه و ضعیف باشد باید تعداد بیشتری ذبح شود بخاطر وزن كم و درنتیجه قربانی های بیشتری صورت می گیرد و قربانی اذیت می شود، و چه از نظر مصلحت ما و صرفه جویی اقتصادی چرا كه به صرفه تر است و هم نیروی كمتری مصرف می شود و تعداد كمتری قربانی هم كشته میشود و درد می كشد. ٣دوره پیری، در این دوره قربانی از شكل و فرم حالت اصلی مطلوب به مرور زمان خارج می شود و دچار ضعف و همچنین به خاطر كهولت دچار مریضی می شود، باید توجه داشت كه حیوانی كه می خواهد ذبح شود وقتی عمرش از یك حد خاص سپری شود دیگر مناسب نیست بخاطر اینكه پیر، ضعیف و فرتوت می شود و دچار رخوت و سستی می شود.
همینطور كه گفتیم كلمه بدن در این آیه با این گفته ما كه ذكر شد كه ذبیحه باید بزرگ باشد و نه كوچك سنخیت دارد.
پس نتیجه می گیریم كه از این ببعد به جای خرید مرغ متوسط كه بخاطر ترس از استفاده از هورمون پیشترسفارش می دادیم (چون بنظر همه مرغ ها هم سنند و یكی بزرگتر شده شاید هورمون بیشتری بهش رسیده البته اگر همسن باشند) حالا مرغ درشت سفارش دهیم ولی پوستش را چون بیشتر هورمون می گیرد بیرون بریزیم، ولی بهتر است كه مرغ نخوریم در كل.
این معیار كه در آین آیه آورده شده و مطلوب شارع همیشه قربانی بزرگ و چاق است ولی گاهی ممكن است معیارها یا دستوراتی كه اجبار نیست طبق شرایط و ازمنه و اقتضائات تغییر كند كه ذكر خواهیم كرد در مطالب بعدی دو نمونه را.


حج36

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

جمعه 20/5/1396 - 11:33

علل بی حجابی

قصد داریم به عوامل بی حجابی بپردازیم قبل از آن این نكته را هم بگویم كه درست است كه بی حجابی خیلی بد است و گناه است و برای مسلمین و شیعه واجب است و دختر در اسلام حجابش از سیزده سالگی شروع میشود و در مذهب شیعه هم ازنه سالگی ولی شخص بی حجاب اینطور نیست كه از دین خارج شود بخصوص در قرن حاضر و در این دنیای كنونی كه با این رسانه ها و سامانه های نو همراه شده كه در پشت آن استكبار میلیاردری هزینه می كند، نباید با آنها مثل كافر از دین برخورد كرد و باید عوامل بی حجابی او را شناخت و كه مشكل حل شود، ما كه داعیه مذهب داری اگر در خیابانی به این مظهر بی حجابی برخورد كنیم شاید زیر لب اعتراض كنی و یا بدتر بپنداریم كه این ها از دین خارجند، البته تا چند وقت پیش كه اینطور بود، اما اكنون اگر یك قدم از این خاك و این مملكت پای خود را بیرون بگذاریم خواهیم دید كه اوضاع چگونه است و چقدر افتضاح است وضعیت خارج و همه چیز برای فساد مهیاست و به مظلومیت جوانی كه در غرب زندگی می كند پی خواهیم برد و خواهیم گفت صد رحمت به این ها كه فوكولین .

برخی از عوامل بی حجابی اینهاست و البته شاید دلایل اصلی اینها نباشد و یا دلایل دیگری هم داشته باشد.
١حكومت خودكامه،
كشوری مثل آذربایجان كه هفتاد درصد شیعه دارد چرا كارش به اینجا كشیده كه باید از طرف كشورهای غربی علاوه بر بی حجابی مانور های نامتعارف همجنس ها برگزار شود چرا اینقدر حجاب كمرنگ باشد چرا با صهیونیست ها در رابطه باشد و متأسفانه جمهوری اسلامی هم توجهی به این كشور و اوضاعش نداشته باشد تا رهبران این كشور هر طور می خواهند این كشور را اداره كنند و هر اعتراضی را سركوب كنند و مبلغین را از كشور تبعید كنند، تا كی سكوت؟
٢غرب زدگی و عدم توجه به سبك های اسلامی ایرانی
یكی از عوامل و علل بی حجابی پیروی از غرب است كه در پیروی بی چون و چرا از مد و متد نامتعارف كشور و دین مبین اسلام و مصلحت ها بروز میكند، همین پیروی از غرب است كه متأسفانه در كشور های اسلامی فراگیر شده و این نوع مد و پوشش و گرایش البته به كم كاری مسؤلین كشورهای اسلامی هم بر می گردد كه این مدها و پوشش ها در سبك و سیاق اسلامی و مناسب با فرهنگ كشور ها و یا مناسب ایرانی ها پیاده نمی شود.
٣فقر و تهی دستی
فقر هم علت است چرا كه نباشد روایت داریم از معصوم كه می فرماید، فقر ممكن است به كفر بیانجامد
چهار،،، الگودهی و الگوگیری ناثواب رسانه ای بشكل عام و خاص
بشكل عام امروزه متاسفانه رسانه در سطح دنیا با وجود خوشی هایی كه دارد بصورت گسترده در اختیار شیطان قرار گرفته است تا جوانان را به فساد و تباهی بكشاند و فاصله با دین ایجاد كند و مسلمین را از اسلام جدا كند و خوب میلیارد ها پول هم در این زمینه خرج می شود اما بشكل خاص هم در دولت اسلامی شاهد هستیم كه متأسفانه با ساز استعمار كوك می شود و به جای اینكه اسلام را صادر كند و روی دیگر رسانه های خارجی اثر بگذارد خودش تاثیر می پذیرد و هر چقدر هم كه از انقلاب فاصله می گیرد وضعیت بدتر می شود به خاطر چند تا سیمرغ ناقابل و فروش خارجی مظاهر بی حجابی دارد، كاش حداقل اسم فجر روی این سیما و سینما نبود، آخه اینا چه سنگینی دارند با انقلاب! امروزه به هر بی حجابی كه امر به معروف و نهی از منكر كنیم می گوید چرا پس خود تلوزیون و صدا و سیما مظهر این شل حجابی است و ترویج می كند و نشان می دهد؟
پنج،،،، ،خانواده
تربیت ناصحیح و استفاده غلط از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ای در سطح خانواده ها و در انظار بچه ها از عوامل اصلیست.
برخی عوامل دیگر بی حجابی، پیدا كردن شوهر، خجالت از همسالان بی حجاب و چشم و هم چشمی و الگوگیری بد از سبكهای غیر اسلامی و غربی و...

 

حج25

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

جمعه 20/5/1396 - 11:27

مسئله حجاب

با وجود اینكه در اسلام بعضی چیزها مثل حجاب خیلی اهمیت دارد اما گاهی متاسفانه تحت الشعاع قرار می گیرد، البته این بی حجابی ضعف اسلام نیست ضعف از ناحیه مسسلمونهاست كه رعایت نمی كنند كه این واجب الهی روی زمین بمونه، یا به خاطر برخورد برخی افرادیست كه در ظاهر سنگ اسلام را به سینه می زنند ولی در واقع هیچ سنخیتی با اسلام ندارند و دنبال كاسبی خود را هستند و اینكه دنیای خود را آباد كنند حتی اگر به قیمت مبارزه با اسلام باشد و اینها در حقیقت علیه دین قدم بر می دارند، ما حالا نمونه اش را در كشور آل سعود شاهد هستیم، به این خاطر برای اسلام غصه می خورم برای مظلومیت اسلام كه بدست چه كسانی قلب اسلام گرفتار شده، چند وقت پیش در سیما مستندی پخش شد كه یك زن كه شوهرش زندانی زندان مخوف سعودیاست كه جای خود سوزن انداختن در آن نیست و هر آن ممكن است او را محاكمه كنندباصطلاح با بچه اش جان خود را برداشته و فرار كرده و پناهنده كشوری غربی شده، جای سؤال است كه چرا این زن كه تا مدتی قبل پوشیه داشت و حتی چشمانش را هم مخفی می كرد از نامحرم حالا كارش به جایی رسیده كه موهارا برهنه كرده و كشف حجاب كرده و به خارج متواری شده، و ما دشمن در نگاه اول او را توبیخ میكنیم كه راه ارتداد را پیش گرفته ولكن این احتمال هم وجود دارد كه او مرتد نشده باشد او وقتی شوهرش را در زندان می بیند و از طرف دیگر خنجر آل سعود را مشاهده می كند و به همین دلیل بخاطر حفظ جانش حجابش را بر می دارد و چاره ای جز این نمی بیند، شنیده ام در دین مسیحیت اگر فردی خلافی مرتكب شود طرد كه نمی شود هیچ بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تا جذب شود، جالب است به جای اینكه طردش بكنن اصلاحش می كنند، ولی متأسفانه ما می بینیم اگر كودكی بالفرض حرف بدی بزند سریعا از خانواده طرد میشود بجای اینكه راه ثواب به او نشان داد داده شود و این یك قاعده و عادت شده است، و آن كودك كه شاید معنی حرفی كه زده را هم نمی داند با این برخورد از چاله به درون چاه ممكن است بیفتد و گمراه شود. در آخر این مطلب امیدوارم چاره ای اندیشیده شود كه جلوی این پناهندگی های بی قانون گرفته شود، جلوی كشور هایی مثل فرانسه گرفته شود كه اینطور پناهندگی ها را می دهد، این كشور سیاستی در خور تامل و خیلی عجیب دارد و جالب است كه دولتی ها هم با این ها معامله می كنند با وجود از یك طرف به امام پناه می دهد چندی بعد به منافقان و دشمنان امام و ملت ما پناه می دهند، حالا هم كه شاهد هستیم كه به برخی بازیگران و امثال این زن پناه می دهند و پایگاه و تجهیزات را در اختیار آنها قرار می دهند كه بعضاً بر علیه ملت ما كار می كنند كه خوب برای ما عجیب است كه ایران و البته ایران خود رو بعد از این همه تهدید عایدشان وتحریمهایشان و كارشكنیهایشان و این اسلام ستیزیهایشان باز هم با اینها پشت یك میز نشسته اند كه البته قدری هم عجیب است اگر نخواهیم بگوییم زد وبند شده كه قیمت محصولات ایران خودرو پایین نیاید،
گذشته از بحث این خانم كه بعلل بظاهر سیاسی بی حجاب شده بی حجابی عواملی دارد كه در مطلب آینده بیشتر بحث خواهیم كرد.


حج/25

 

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

جمعه 20/5/1396 - 11:20