تعداد مطالب : 13
تعداد نظرات : 0
زمان آخرین مطلب : 2996روز قبل
یکی بود یکی نبود / زیر این سقف کبود /یه غریب آشنا /دل و جونمو ربود / اینجوری نگام نکن /گل یاس مهربون /اون غریبه خودتی همیشه با من بمون
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:22
محبت تنها هديه ای است که احتياج به بسته بندی ندارد
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:22
امروز روز جهانیه پوکیه استخوانه ! کله پوک روزت مبارک
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:21
گفتم به گل زرد چرا رنگ مني
افسرده و دلتنگ چرا مثل مني
من عاشق اويم که رنگم شده زرد
تو عاشق کيستي که هم رنگ منی
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:20
میدونی اگر توی یک جیبت 80.000 تومان و توی یک جیبت یه چک پول باشه چه اتفاقی میفته؟ بابات داد میزنه ! پدر سوخته! چرا شلوار منو پوشیدی ؟!
پنج شنبه 10/8/1386 - 13:19
هنگاميکه از جاده هاي شب عبور ميکني هرگز در اين انديشه مباش که خورشيد براي تو بيگانه طلوع خواهد کرد و قلبي که به هوس گفت : دوستت دارم بدان که هرگز معني لغت عشق را نخواهد داشت

 

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:18

غم با همه نامرديش هر شب به ما سر ميزند اي دوستان بي وفا از غم بياموزيد وفا.

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:17

عرض يک دقيقه مي شه يک نفر رو خرد کرد... در يک ساعت مي شه يک نفر رو دوست داشت و در يک روز فقط يک روز مي شه عاشق شد ولي يک عمر طول مي کشه تا کسي رو فراموش کرد

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:12

تو ميگفتي زماني دور يا نزديك ؛ فريب زندگي ما را ، مرا از تو ... ترا از من جدا سازد و من باور نمي كردم. تو ميگفتي زمان صد چهره افسرده هم دارد ، جهان تنها گرماي محبت نيست و من باور نمي كردم. تو ميگفتي و من در گوش تو افسانه مي خواندم و افسوس اكنون هر يك جدا از هم ، راهي در پيش رو داريم. ومن تنها تنها بارها از خويش مي پرسم : چــه خـــواهـــي كــــــــــــــــرد؟؟؟

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:9

چارلي چاپلين ميگه : شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اما حال که به آن دعوت شدي تا ميتواني زيبا برقص

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:9