سیدعلی شاه صاحبی
سیدعلی شاه صاحبی
درباره ی نویسنـــده

دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات امام صادق (ع) سردبیر اسبق نشریه فتح عضو تحریریه مجله دانشجویی حیات، عضو تحریریه مجله سروش همکاری با دفتر ارزیابی صداوسیما، همکاری با انتشارات ابراهیم هادی، همکاری با صفحه اندیشه روزنامه فرهیختگان

تعــــداد مقالات 51
تعداد نظرات مقالات77
آخرین مقالات نویسنـــــده