جستجو :
کاشِفَه ( Kāshefa )
پیدا کننده ، پدید آورنده
کافِیَه ( Kāfiya )
بی نیاز کننده
کُبّار ( Kobbār )
بسیار بزرگ ، بزرگ
کِبریاء ( Kebriya )
عظمت ، بزرگی
کبیَره ( Kabira )
بزرگ
کثیرَه ( Kasira )
بسیار ، فراوان
کلام ( Kalām )
سخن ، سخنی که مفید معنی تام باشد