جستجو :
ژاژ ( Zhāzh )
بوته گياهي سفيد كه طعم و مزه ندارد
ژاله ( Zhāle )
شبنم ، باران صبحگاهي
ژرفا ( Zharfā )
عمق ، قعر
ژوليده ( Zhoolide )
آشفته
ژيان ( Zhiyān )
درنده ، ‌خشمگين
ژيلا ( Zhilā )
نام رودي است
ژيله ( Zhile )
تگرگ ريز
ژينوس ( Zhinoos )
نابغه