جستجو :
چابك ( Chābok )
سريع ، زرنگ ، ظريف
چاپار ( Chāpār )
پيك ، نامه
چاكر ( Chāker )
خدمتكار ، خادم
چالاك ( Chālāk )
تند ، سريع ، ماهر
چامه ( Chāme )
نغمه ، سرود
چاوش ( Chāvosh )
پيشرو كاروان
چاوك ( Chāvak )
مخفف چكاوك
چخشوش ( Chakh-shoosh )
نام يكي از اجداد زرتشت
چشمك ( Chesh-mak )
چشم كوچك ، باز و بسته شدن سريع چشم
چشمه ( Chesh-me )
جایي كه آب از آن بيرون آيد و جاري شود
چغانه ( Chaghāne )
از آلات موسيقي قديم
چغري ( Chaghri )
ترس و بيم
چكاد ( Chakād )
فرق سر، برآمدگي پيشاني
چكامه ( Chakāme )
قصيده
چكاوك ( Chakāvak )
نوعي پرنده كوچك و خوش آواز
چكيده ( Chekide )
خلاصه اي از يك گفتار و نوشتار
چلور ( Chaloor )
نوعي پرنده به اندازه كبك
چليپا ( Chalipā )
صليب
چمان ( Chamān )
خرامان
چمانديس ( Chamān-dis )
خرامان مانند
چمانه ( Chamāne )
پیاله ، ساغر
چمن ( Chaman )
دشت پُر گل
چمن چهر ( Chaman-chehr )
خوش سيما
چمن ناز ( Chaman-nāz )
فخر چمن ، كنايه از خرامان بودن و زيبايي
چنگر ( Chan-gar )
نوعي مرغابي سياه در سواحل درياي خزر
چنگيز ( Chan-giz )
محكم ، بزرگ ، خان معروف مغول
چهارشنبه ( Chāhār-sham-be )
روز پنجم هفته ، نامي است تركي
چهر ( Chehr )
صورت ، نژاد ، اصل
چهر آرا ( Chehr-ārā )
آرايشگر ، آراينده چهره
چهرآزاد ( Chehr-āzād )
آزاد چهره ، نام هماي ، ‌دختر بهمن ، مادر داراب
چهرافروز ( Chehr-afrooz )
شادي آور ، سرورآفرين
چهرانگيز ( Chehr-angiz )
انگيزنده چهره
چهره آذر ( Chehre-āzar )
كسي كه صورتي سرخ مانند آتش دارد ، سرخ رو
چهرويه ( Cheh-rooye )
خوش چهره
چوبدار ( Choob-dār )
كسي كه شغل او خريد و فروش گوسفند است
چوبك ( Choobak )
ماده اي كه براي شستن به كار مي رود ، نام يكي از نويسندگان معاصر
چوبين ( Choobin )
ساخته شده از چوب ، يكي از سرداران هرمز چهارم
چوبينه ( Choobine )
نام پرنده اي شبيه مرغابي ، مانند چوب
چوپان ( Choopān )
كسي كه گوسفندان را براي چرا مي برد ، شبان
چوگان ( Chow-gān )
چوبي كه دسته راست و باريك و سري خميده دارد
چيره ( Chire )
رخسار ، غالب
چيستا ( Chistā )
علم و دانش ، معما
چيكا ( Chikā )
نام پرنده اي است
چيلان ( Chilān )
نام روستايي در مراغه ‌، ‌عناب