جستجو :
فائز ( Fā-'ez )
رستگار، پيروز ، غالب
فائزه ( Fā-'eze )
زن رستگار، پيروز
فائض ( Fā-'ez )
فيض رساننده ، ‌پيروز
فائق ( Fā-'egh )
برگزيده ، بهترين هرچيز ، چيره ، پيروز
فائقه ( Fā'eghe )
زني كه از حيث جمال بر همگان رجحان داشته باشد
فاتح ( Fā-teh )
گشاينده ، پيروز ، غالب
فاخته ( Fākh-te )
مرغي خاكستري رنگ با طوق سياه و خوش آواز
فاخر ( Fākher )
فخر كننده ، نيكو ، عالي ، گرانبها
فاخره ( Fākhere )
مؤنث فاخر
فارابي ( Fārābi )
منسوب به فاراب ، لقب ابونصر فارابي  فيلسوف مشهور ايراني
فارِض ( Fārez )
آگاه به فرایض دینی ، پیر
فارعه ( Fāre`e )
نامي براي زنان عرب ، آبراهه بلند ، رودخانه
فارغ ( Fāregh )
فرصت يافتن ، سرور قلب ، باد سرد تابستان
فارِه ( Fāre )
زیرک و چابک، با نشاط
فارهه ( Fārehe )
دختر زيبا و بانمك ، دختر مليح
فاروق ( Fāroogh )
جداكننده حق از باطل ، عادل ، لقب عُمر خليفه دوم
فاسين ( Fāsin )
نام امير چوپانيان از توابع دارابگرد
فاضل ( Fāzel )
فزوني يابنده ، دانشمند
فاطِر ( Fāter )
آفریننده ، شکافنده ، آغاز کننده در کار
فاطمه ( Fāteme )
بریده شده از گناه
فاكهه ( Fākehe )
ميوه ، بار
فالحه ( Fālehe )
زن رستگار و نيكبخت
فالق ( Fālegh )
شکافنده ، شکافکوه
فاني ( Fāni )
زوال پذير ، دنيا
فانيد ( Fānid )
پانيذ ، شكر
فاکِه ( Fāke )
خنده رو ، خوشرو
فتا ( Fatā )
جوانی ، سخاوت ، بزرگواری
فتاح ( Fat-tāh )
گشاينده ، حاكم ، داور
فتان ( Fat-tān )
بسيار فتنه انگيز، بسيار زيبا و آشوبگر
فتانه ( Fat-tāne )
زن فتنه گر و دلفريب و زيبا
فتح ( Fat-h )
پيروزي ،‌ تسخير كردن ، گشايش
فتح الله ( Fat-hol-lāh )
پيروزي از جانب خدا
فتحعلي ( Fat-h`ali )
پيروزي از جانب علي
فتنه ( Fet-ne )
آشوب ، آزمايش ، گمراه  كردن ، جنگ ،‌ ستيز
فتي ( Fatā )
جوان ، جوانمرد
فجر ( Fajr )
سفيدي آخر شب پگاه ، سوره هشتاد و نهم قرآن
فخار ( Fakh-khār )
بسيار فخر كننده
فخر ( Fakhr )
مباهات ، چيره شدن بر كسي در نبرد ، بزرگي نمودن
فخرالدين ( Fakhred-din )
چيره شونده در دين
فخرالزمان ( Fakh-roz-zamān )
افتخار زمان
فخرالسادات ( Fakh-ros-sādāt )
فخر و افتخار سادات
فخرالنساء ( Fakh-ron-nesā' )
باعث افتخار زنان
فخرگل ( Fakh-re-gol )
به كنايه نازيدن به زيبايي
فخري ( Fakh-ri )
منسوب به فخر ، نوعي انگور
فخريه ( Fakhriye )
فخرنامه ، نامه افتخار
فخيمه ( Fakhime )
زن بزرگ ، ‌بزرگوار
فِداء ( Fedā )
بهای آزادی
فرائين ( Farā'in )
آيين باشكوه ، نام يكي از بزرگان ايران در زمان قباد ساساني
فراخته ( Farākh-te )
افراشته
فراد ( Farād )
فرید ، فردان
فرادي ( Forādā )
فرادا ، فردان ،‌ يكان يكان
فراديد ( Farā-did )
پديده ، ‌آشكار
فراديس ( Farā-dis )
فراگونه ، جمع فردوس ، بهشت ها
فرادين ( Farādin )
برتر دين
فراراد ( Farā-rād )
فراتر در آزادگي
فراز ( Farāz )
بلندي ، ‌افراز، بالا ، باز، گشاده
فرازان ( Farāzān )
منسوب به فراز
فرازرو ( Farāz-roo )
گشاده رو ، ‌خندان
فرازمان ( Farāz-mān )
حكم و فرمان ،‌ فرمان علي
فرازنده ( Farā-zan-de )
بلند كننده ،‌ گشاينده
فراس ( Farās )
از مسلمانان مهاجر آغاز اسلام
فراست ( Farāsat )
ادراك ، ‌دريافت ، ‌زيركي ، هوشياري
فِراق ( Ferāgh )
جدایی، دوری
فرامرز ( Farā-marz )
پسر رستم بن زاب ، آمرزنده  و بخشنده  دشمن
فرانك ( Faranak )
پروانه ، سياه گوش ، حيواني به اندازه سگ و به اندازه آهو ، نام مادر فريدون پادشاه پيشدادي
فراهين ( Farā-hin )
يكي از ايرانيان معروف در زمان قباد
فراويز ( Farāviz )
هر زيور و زينتي كه به در جامه بدوزند
فرايين ( Farā-ien )
شكوه و عظمت آيين
فربار ( Far-bār )
شأن و شوكت
فربخش ( Far-bakhsh )
شكوه بخش
فربد ( Far-bod )
نگهبان شكوه ، عظمت
فربن ( Far-bon )
شكوه بن ، شكوه بي انتها
فربود ( Far-bood )
راست  و درست
فربين ( Far-bin )
شكوه بين
فرپاك ( Far-pāk )
شكوه فر
فرتاش ( Far-tāsh )
وجود در برابر عدم
فرتاك ( Far-tāk )
فردا ، آينده ، روز ديگر
فرج ( Faraj )
گشايش در كار، رفع  اندوه
فرج الله ( Farajol-lāh )
گشايش خدا
فرجاد ( Far-jād )
دانشمند ، حكيم
فرجام ( Far-jām )
پايان ، عاقبت ، ‌سود سعادت
فرجعلي ( Faraj-`ali )
ارجمند ، باارزش ، ‌فرهمند
فرجو ( Far-joo )
جوينده  فـّر و شكوه
فرجود ( Far-jood )
معجزه ، كرامت
فرجين ( Far-jin )
جد چهارم بخت النصر
فرچهر ( Far-chehr )
رخسار باشكوه و وقار
فرح ( Farah )
شادماني نمودن ،‌ سرور
فرح اعظم ( Farah-a`zam )
بزرگترين شادي
فرح افزا ( Farah-afzā )
شادي افزا
فرح انگيز ( Farah-angiz )
شادي آور
فرح بخش ( Farah-bakhsh )
شادي بخش
فرح دخت ( Farah-dokht )
دختر شاد
فرح روز ( Farah-rooz )
شاد روز
فرح زمان ( Farah-zamān )
زمان شاد
فرح سيما ( Farah-simā )
شاد سيما
فرح نساء ( Farah-nesā' )
شادي زنان
فرح نوش ( Farah-noosh )
شادنوش ، به كنايه خوشگذران و طالب خوشي
فرحان ( Far-hān )
شادمان ، خوشحال
فرحت ( Far-hat )
شادي شاهانه ،‌ شوخي ، تماشا ،‌ مژدگاني
فرحزاد ( Farah-zād )
زاده شادي