جستجو :
غائر ( Ghā-'er )
فرو شونده ، فرورونده در شيب ، آب فرورونده  در زمين
غائره ( Ghā-'re )
مؤنث غائر ،‌ ميان روز
غازان ( Ghā-zān )
نام هفتمين حاكم از ايلخانان مغول بعد از هلاكو ، نام شهري در روسيه
غافر ( Ghā-fer )
آمرزنده گناه ، ‌نامي از نام هاي باري تعالي ، چهلمين سوره قرآن مجيد
غافِرَه ( Ghāfera )
آمرزنده ، بخشاینده
غالب ( Ghā-leb )
غلبه كننده ، پيروز ، چيره
غاليه ( Ghā-liye )
بوي خوش كه از مشك و عنبر باشد
غانم ( Ghānem )
غنيمت گيرنده ، به غنيمت رسيده
غانيه ( Ghānie )
زني كه از آرايش بي نياز باشد ، خوشگل خدايي
غاير ( Ghā-yer )
فرو شونده ، ‌گود ، پشت ، نام حاكم اُترار در زمان سلطان محمد خوارزمي
غبار ( Gho-bār )
گَرد بسيار نرم كه به واسطه هوا پراكنده شود
غَدات ( Ghadāt )
بامداد
غدير ( Gha-dir )
آبگير ، بركه ، شمشير ، محلي بين مكه ومدينه و پيامبر در آنجا حضرت علي را به جانشيني خود منسوب كرد
غديره ( Gha-di-re )
موي بافته شده ، گيسو
غريب ( Gha-rib )
بي كس ، تنها ، بي ياور
غريبه ( Gha-ri-be )
بيگانه
غزال ( Ghazāl )
آهو ، آفتاب ، كنايه از معشوقه خوش چشم
غزاله ( Ghazāle )
مؤنث غزال ، آهوي ماده ، كنايه از خورشيد زيبا و يار زيبا
غزل ( Gha-zal )
حكايت از جواني كردن ، نوعي شعرعاشقانه
غضنفر ( Ghazan-far )
شير درنده ، مرد درشت اندام
غِطاء ( Ghetā )
پره ، پوشش
غفران ( Ghof-rān )
آمرزيدن ، پوشيدن گناه ، بخشش گناه
غفـّار ( Ghaf-fār )
آمرزنده گناه ، بسيار بخشنده ، پدر قبيله ، كنايه از صفات باريتعالي
غفور ( Ghafoor )
آمرزنده گناه ، پوشنده گناه ،‌ نامي از نام هاي باريتعالي
غفورَه ( Ghafoora )
بخشاینده
غلام ( Gholām )
پسربچه ، شاگرد ،  نوكر
غَمام ( Ghamām )
ابر ، ابرسفید
غَمامَه ( Ghamāma )
پاره ی ابر
غمزه ( Gham-ze )
ناز كردن ، چشم و ابرو
غنچه ( Ghon-che )
گل ناشكفته ، برآمدگي كوچك روي شاخه نباتات
غنچه سا ( Ghon-che-sā )
چون غنچه
غنچه گـُـل ( Ghon-che-gol )
گـُل ناشكفته
غنچه لب ( Ghon-che-lab )
كنايه از لب معشوق ، دهان كوچك
غني ( Ghani )
توانگر ، دارا ، بي نياز
غياث ( Ghi-yās )
فرياد رس ، فرياد خواهي
غياث الدين ( Ghi-yās-ed-din )
فرياد رس دين و آ‌یين
غيرت ( Ghey-rat )
رشك بردن ، حميّت
غيور ( Ghayoor )
باغيرت ، سالك ، شجاع
غَیث ( Ghays )
باران ، ابر ، زراعت و سبزه ی دیمی