جستجو :
عابد ( `Ābed )
عبادت كننده ، پرستش كننده
عابده ( `Ābede )
زن عبادت كننده ، زن پرستش كننده
عابدين ( `Ābedin )
عبادت كنندگان ، لقب امام چهارم شيعيان
عاتقه ( `Āteghe )
دختر نوجوان و نوبالغ
عاتكه ( `Āteke )
زن خوشبو و معطر
عاد ( `Ād )
قومي كه هود به رسالت ايشان برخاست
عادل ( `Ādel )
دادگر ، راست ،‌ از نام هاي خداي تعالي
عادله ( `Ādele )
زن عادل
عاديه ( `Ādiye )
تلاش كننده ، كوشا ،‌ شخصي كه سخت مي دود
عادِیات ( Adiāt )
دوندگان
عارِض ( Arez )
چهره ، ابرو ، پیدا شونده
عارف ( `Āref )
دانا ، آگاه ، شناسنده
عارفه ( `Ārefe )
زن دانا و آگاه
عاشور ( `Āshoor )
عاشورا ،‌ روز دهم محرم
عاصف ( `Āsef )
باد سخت ،‌ خميده ، مايل
عاصفه ( `Āsefe )
مؤنث عاصف ،‌ مايل ،‌ خميده
عاصم ( `Āsem )
بازدارنده ،‌ منع كننده ، ‌حافظ
عاصِمَه ( `Āsema )
حفظ کننده از لغزش و خطا
عاضد ( `Āzed )
ياري دهنده ،‌ پشتيبان
عاطف ( `Ātef )
مهربان ، نرم خو
عاطفه ( `Ātefe )
زن مهربان و خوش قلب
عاطفي ( `Ātefi )
منسوب به عاطف و عاطفه
عاطي ( `Āti )
دهنده ، ‌بخشنده
عاقد ( `Āghed )
عقد كننده
عاقل ( `Āghel )
خردمند ، دانا ،‌ هوشيار ، زيرك
عاقله ( `Āghele )
زن عاقل و خردمند
عاكف ( `Ākef )
مقيم شونده ، معتكف ، عابد
عالم ( `Ālam )
دنيا ، جهان
عالِم ( `Ālem )
دانا ، آگاه
عالم افروز ( `Ālamafrooz )
روشن كننده ، جهان
عالم تاج ( `Ālam-tāj )
تاج عالم ، سرور جهان
عالم گير ( `Ālam-gir )
جهان گير ، ‌فاتح
عالمه ( `Āleme )
زن دانا و فهميده
عالي ( `Āli )
بلند ، رفيع ، ‌بزرگ ،‌ سرافراز
عاليه ( `Āliye )
زن بلند مرتبه و سرافراز
عامد ( `Āmed )
قصد كننده ،‌آهنگ كننده
عامر ( `Āmer )
آباد كننده ، زياد عمركننده ، آبادان
عامل ( `Āmel )
كاركن ، مأمور
عايشه ( `Āyeshe )
آسوده خاطر ، دختر ابوبكر و همسرپيامبر اكرم ( ص‌ )
عاکِفَه ( `Ākefa )
منع کننده ، ماندگار ، منزوی ، عبادت کننده
عباد ( `Ebād )
بندگان زاهد
عبادالله ( `Ebādol-lāh )
بندگان خداوند
عباس ( `Ab-bās )
بسيار ترشرو ، عبوس و خشمگين
عباسقلي ( `Ab-bās-gholi )
بنده و غلام عباس
عباسه ( `Ab-bāse )
مؤنث عباس ،‌ نام خواهر هارون الرشيد
عبد ( `Abd )
بنده ، غلام
عبدالاحد ( `Abdol-ahad )
بنده خداوند يگانه
عبدالامين ( `Abdol-amin )
بنده امين و درستكار
عبدالباسط ( `Abdol-bāset )
بنده گستراننده  و گسترش دهنده
عبدالباقي ( `Abdol-bāghi )
بنده خداي جاويد
عبدالجبار ( `Abdol-jab-bār )
بنده خداي قهار
عبدالجليل ( `Abdol-jalil )
بنده خداي بزرگ
عبدالحفيظ ( `Abdol-hafiz )
بنده خداي نگهبان
عبدالحق ( `Abdol-hagh )
بنده خداوند
عبدالحليم ( `Abdol-halim )
بنده خداي بردبار
عبدالحميد ( `Abdol-hamid )
بنده خداي پسنديده
عبدالحي ( `Abdol-hai )
بنده خداي زنده
عبدالخالق ( `Abdol-khālegh )
بنده خداي صانع
عبدالرافع ( `Abdor-rāfe` )
بنده خداي بلند مرتبه
عبدالرحيم ( `Ab-dor-rahim )
بنده خداي دلسوز
عبدالرزاق ( `Abdor-raz-zāgh )
بنده خداي روزي دهنده
عبدالرشيد ( `Abdor-rashid )
بنده خداي رستگار
عبدالرفيع ( `Abdor-rafi` )
بنده خداي شريف
عبدالستار ( `Abdos-satār )
بنده خداوند عيب پوش
عبدالسلام ( `Abdos-salām )
بنده خداي مبرا از عيب
عبدالصمد ( `Abdos-samad )
بنده خداي بي نياز
عبدالطاهر ( `Abdot-tāher )
بنده خداي پاك
عبدالعباس ( `Abdol-`ab-bās )
بنده خداي گرامي
عبدالعظيم ( `Abdol-`azim )
بنده خداي بزرگ
عبدالغفار ( `Abdol-ghaf-fār )
بنده خداي بخشنده  وآمرزنده
عبدالغفور ( `Abdol-ghafoor )
بنده خداي بخشنده
عبدالغني ( `Abdol-ghani )
بنده خداي بي نياز
عبدالفتاح ( `Abdol-fat-tāh )
بنده خدای گشاينده روزي
عبدالقادر ( `Abdol-ghāder )
بنده خداي مسلط
عبدالقاسم ( `Abdol-ghāsem )
بنده خداي قسمت كننده
عبدالقاهر ( `Abdol-ghāher )
بنده خداوند پيروز
عبدالكاظم ( `Abdol-kāzem )
بنده خداي فرو برنده خشم
عبدالكريم ( `Abdol-karim )
بنده خداي سخاوتمند
عبدالله ( `Ab-dol-lāh )
بنده خدا ، نام پدر حضرت محمد ( ص )
عبدالمجيد ( `Abdol-majid )
بنده خداي بزرگوار
عبدالمحسن ( `Abdol-mohsen )
بنده خداي نيكوكار
عبدالمحمد ( `Abdol-Mohammad )
بنده محمد
عبدالمطلب ( `Abdol-mot-taleb )
بنده طلب كننده و خواهنده
عبدالمومن ( `Abdol-mo'men )
بنده مؤمن و با ايمان
عبدالناصر ( `Abdon-nāser )
بنده ياري كننده
عبدالنبي ( `Abdon-nabi )
بنده پيامبر
عبدالهادي ( `Abdol-hādi )
بنده خداي مهربان
عبدالواحد ( `Abdol-vāhed )
بنده خداي يگانه
عبدالوحيد ( `Abdol-vahid )
بنده يگانه و بي همتا
عبدالوهاب ( `Abdol-vah-hāb )
بنده خداي بسيار بخشنده
عبرت ( `Ebrat )
پند گرفتن
عبهر ( `Ab-har )
گل نرگس ، انسان پُر گوشت و فربه
عبيد ( `Abid )
بنده كوچك
عتيق ( `Atigh )
بهترين از هر چيزي ، ديرينه ، قديمي
عتيقه ( `Atighe )
مؤنث عتيق ، زن برگزيده
عَتید ( `Ātid )
آماده ، مهیا ، تنومند
عَتیدَه ( ` Atida )
آماده ، حاضر ،تنومند
عثمان ( `Osmān )
بچه مار ، مار ، جوجه
عُجاب ( Ojāb )
شگفت انگیز
عجيبه ( `Ajibe )
زن عجيب و شگفت آور