جستجو :
ظافر ( Zāfer )
ظفر يابنده ، پيروز
ظاهر ( Zāher )
پيدا ، آشكار سطح هر چيز ، هويدا ، معلوم ، پديد
ظرافت ( Zarāfat )
زيرك شدن ، ماهر ، خوش طبعي ، مهارت
ظريف ( Zarif )
زيرك ، نکته سنج ، زیبا
ظريفه ( Zarife )
زن زیبا و زیرک
ظفر ( Zafar )
پيروزي ، نصرت ، ‌دميدن به خواسته
ظفرجو ( Zafar-joo )
جوينده  ظفر
ظفردخت ( Zafar-dokht )
دختر پيروزمند
ظفرمند ( Zafar-mand )
پيروز، ‌فاتح
ظهور ( Zohoor )
آشكار شدن
ظهير ( Zahir )
يار ،‌ ياور ، پشتيبان
ظهيرالدين ( Zahirod-din )
يار و مددكار دين
ظهيره ( Zahire )
مؤنث ظهير ،‌ يار و ياور