جستجو :
ضابط ( Zābet )
حفظ كننده ،‌ اداره كننده شهر ، فراهم آورنده
ضاحِک ( Zāhek )
خندان ، سنگ بسیار سفید در کوه
ضاحِکَه ( Zāheka )
خندان ، دندانهای پیشین که هنگام خنده پیداست
ضامر ( Zāmer )
باريك ميان ، دقيق ، لطيف
ضامن ( Zāmen )
ضمانت كننده
ضبراك ( Zabrāk )
مرد بزرگ ، مرد توانا ، استوار خلقت
ضحاك ( Zah-hāk )
بسيار خندان ، نام پادشاهي از سلسله ماد
ضحي ( Zohā )
روشني ، پس از طلوع ، آفتاب ، خورشيد
ضراب ( Zar-rāb )
ضرب كننده ، بسيار زننده
ضِرار ( Zerār )
گزند رساننده ، آسيب رساننده
ضرغام ( Zar-ghām )
مرد دلاور ، شيردرنده ، شجاع
ضرير ( Zarir )
مرد كور ، نابينا
ضعيف ( Za`if )
مهمان
ضميران ( Zaymarān )
ريحان ، سبزي معطر و خوردني
ضميره ( Zamire )
مؤنث ضمير ، ياد ، باطن ، وجدان
ضياء ( Ziya' )
نور ، روشنايي
ضياء الدين ( Ziya'ed-din )
نور و روشنايي دين ، نور دين
ضياء الله ( Ziya'ol-lāh )
نور خداوند
ضيافت ( Ziyafat )
مهماني ، مهمان شدن
ضيغم ( Zay-gham )
شير درنده و قوي