جستجو :
ثابت ( Sābet )
پا برجا ، برقرار ، استوار
ثابت راي ( Sābet-ra'i )
كسي كه در عقيده ی خود پا برجا باشد
ثارالله ( Sār-al-lāh )
خون خدا ، لقب امام حسين (ع )
ثاقب ( Sāgheb )
روشن ، فروزان ، رخشان ، تابان
ثامن ( Sāmen )
هشتم ، لقب امام هشتم
ثاني ( Sāni )
دوم ، ‌جفت ، از اقسام مرواريد
ثروت ( Sar-vat )
دارايي ، توانگري ، دولت
ثريا ( Soray-yā )
چلچراغ ، ستاره پروين
ثقف ( Saghaf )
اعتماد كردن ، استوار داشتن
ثمر ( Samar )
ميوه ، حاصل درخت ، سود ، فايده
ثمراء ( Sam-rā' )
درخت ميوه دار
ثمرد ( Samarad )
يكي از قبايل قديم عرب
ثمره ( Samare )
واحد ثمر ، ‌ميوه ، نتيجه
ثمن ( Saman )
بها ، قيمت چيزي ،‌ ارزش
ثميلا ( Samilā )
سرمه كشيده
ثميله ( Samile )
ته نشين ، رسوب
ثمين ( Samin )
گرانبها ، گرانقدر ، قيمتي
ثمينه ( Samine )
مؤنث ثمين ، زن با ارزش
ثناء ( Sanā' )
تحسين ، ستايش ، تمجيد
ثناءالله ( Sanā-'ol-lāh )
ستايش خداوند
ثناخوان ( Sanā-khān )
مداح ،‌ ستايشگر
ثناگر ( Sanā-gar )
مداح و ستايشگر
ثنايا ( Sanāyā )
دندان هاي پيشين انسان
ثنايي ( Sanā-ii )
منسوب به ثنا
ثهلان ( Sah-lān )
نام كوهي است
ثواب ( Savāb )
مزد ،‌ پاداش