منابع تصویری
قلمدون
تعداد بازديد: 611
حجم تصوير : 514 KB
سايز تصوير : 1067 * 1600
  قَ لَ)(اِمر.) کوتاه شدة آقامیرزا قلمدان . 1 - لقبی ریشخندآمیز که به کاتبان و منشیان دورة قاجاریه می داده اند. 2 - کسی که از طریق قلم زندگی می کند، میرزا بنویس .