منابع تصویری
جاده رویایی
تعداد بازديد: 1486
حجم تصوير : 348 KB
سايز تصوير : 1200 * 1600
اسفالت از لحاظ  تعاريف روشهاي مختلفي براي خود داراست كه تقسيم بندي عمده تر آن كه به لحاظ عموميت بيشتر بكار برده مي شود . يكي آسفالت گرم و ديگري آسفالت سرد است . آسفالت گرم آسفالتي است كه تمامي مراحل ساخت أسفالت به صورت گرما گرم و عموما در كارخانه هاي مجهز مي باشد و آسفالت سرد كه موضوع جزوه حاضر است و تا انتها به آن خواهد پرداخت عبارتست از نوع آسفالتي كه بعضي از مراحل در آن بصورت سرد انجام مي شود.