منابع تصویری
گلهاي لاله صورتي همراه با برگ
تعداد بازديد: 1476
حجم تصوير : 238 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
در بين گياهان تيره لاله Allium ها که شامل 350 گونه اند بيشتر از ساير انواع در نقاط مختلف کره زمين وسعت انتشار دارند. پراکندگي عده اي از آنها به صورتي است که نه تنها گونه هاي مختلف يک جنس بلکه جنسهاي متعلق به يک گروه بزرگتر نيز در وسعت خاصي از کره زمين يافت مي شود بطوريکه هيچگاه خارج از آن حد مشاهده نمي گردد. انواعي از اين گياهان مانند Aloe ها و Yucca ها اختصاص به مناطق استوائي دارند و فقط نمونه هاي زينتي آنها ممکن است در ساير مناطق ديده شوند. بعضي از گياهان تيره لاله نيز بندرت در نواحي باير و خشک ديده مي شود و به زندگي در اين نواحي سازش حاصل کرده اند.