منابع تصویری
باب کت، سياه گوش، کاراکال، منگوله گوش، گربه سانان، خاورميانه، آفريقا،
تعداد بازديد: 3432
حجم تصوير : 1.58 MB
سايز تصوير : 1613 * 2127
بابکت که به انگليسي(Lynx rufus) گفته مي شود پستاندار آمريکاي شمالي و از خانواده گربسانان است. 12 گونه آن به رسميت شناخته شده. بابکت درنده سازگاري است که مناطق پوشيده شده از درخت و همچنين نيمه بياباني و محيط باتلاق زندگي مي کند.