منابع تصویری
پلنگ ابري
تعداد بازديد: 4763
حجم تصوير : 320 KB
سايز تصوير : 1333 * 2000
پلنگ ابري حلقه مهمي از زنجيره غذايي اكوسيستم جنگل باراني است و وجود آن براي حفظ شبكه ظريف اين اكوسيستم ضروري است. پلنگ ابري براي پوست و خواص دارويي منسوب به اجزاي بدنش شكار مي شود. در نتيجه جنگل تراشي و شكار در خطر انقراض قرار گرفته و نام آن در فهرست سرخ IUCN در بخش آسيب پذير آمده است. به خاطر دندان ها و استخوان ها و پوست زيبايش شكار مي شود. براي تهيه يك پالتوپوست ?? تا ?? پلنگ ابري لازم است. بريدن درختان و پيشروي انسان در جنگل زيستگاه آن را نابود ساخته است. پلنگ ابري تحت قانون شكار و در پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده كاملاً حمايت شده است. برنامه هاي تكثير آن در اسارت تاكنون ناموفق بوده اند و علت آن كمبود تعداد نمونه ها و خزانه ژنتيكي كوچك است. چهار زيرگونه براي آن معرفي شده كه يكي از آنها فقط در تايوان زندگي مي كند و احتمالاً تاكنون منقرض شده است. بسياري از دانشمندان پلنگ ابري را حلقه تكاملي ميان گربه هاي بزرگ و گربه هاي كوچك مي دانند.