لیست برندگان
 رضوان حیدری جمالی
 اعظم سهراب نژاد مجردی
 محمد كاظم مقصودی
 ستار باقرزاده
 حامد نظري لاري
 سولماز چمکوری
 محمد خداويردي پور
 هادي دربندي زاده
 ناديا سليماني
 روح اله زارع