فرمهای حقوقی

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با كسر بهاي پاركينگ

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

قضائی

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل)

قضائی

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد)

قضائی

داد خواست الزام به فك رهن

قضائی

داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

قضائی

داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

قضائی

دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

قضائی

دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

قضائی

دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

قضائی

دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

قضائی

دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

قضائی

دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت

قضائی

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليت مشاغل

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

قضائی

دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

قضائی

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

قضائی

نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

قضائی

دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا

قضائی

دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه

قضائی

دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

قضائی

دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع ادامه عمليات ساختماني

قضائی

دادخواست فسخ قولنامه از سوي خريدار به لحاظ در تصرف زمين شهري بودن ملك

قضائی

دادخواست تقاضاي ابطال راي كميسيون ماده 12 و صدور حكم بر داير بودن ملك

قضائی

دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامين خواسته

قضائی

دادخواست فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

قضائی

دادخواست تاييد فسخ قرارداد, خلع يد, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامين خواسته

قضائی

دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظيفه عمومي

قضائی

دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره

قضائی

دادخواست تخليه آپارتمان به لحاظ انقضاي مدت اجاره

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل اماكن مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظيم سند رسمي اجاره

قضائی

دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احتياج شخصي

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به دليل نياز شخصي جهت اشتغال به شغل

قضائی

دادخواست تخليه به علت نياز شخصي مالك يا بستگانش به محل براي سكني

قضائی

دادخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي موجر يا مالك به محل كسب

قضائی

دادخواست تخليه به منظور نوسازي ملك مورد اجاره

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا

قضائی

دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جديد

قضائی

دادخواست تخليه به علت انتقالبه غير بدون مجوز (مورد اجاره)

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير و صدور قرار تامين دليل

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد انتقال به غير

قضائی

دادخواست تخليه به علت تغيير نحوه استفاده از عين مستاجره

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

قضائی

دادخواست صدور قرار تامين دليل و تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

قضائی

دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد ايجاد مركز فساد

قضائی

دادخواست تخليه به علت تاخير در پرداخت اجاره بها

قضائی

دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط(مستاجر)

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تعددي يا تفريط و صدور قرار تامين دليل (از سوي وكيل)

قضائی

دلايل و منضمات دادخواست هاي تخليه يد (در رابطه استيجاري)

قضائی

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل در موارد تعدي و تفريط مستاجر

قضائی

دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن اداري, تجاري

قضائی

دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن تجاري

قضائی

دادخواست تعديل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت

قضائی

دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي

قضائی

دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره

قضائی

دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

قضائی

دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل در موارد انتقال قطعي

قضائی

دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجره(در موارد اجاره نامه رسمي)

قضائی

دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر(در موارد اجاره نامه عادي)

قضائی

دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

قضائی

دادخواست مطالبه اجرت المثل

قضائی

دادخواست الزام به تاديه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

قضائی

دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تاخير در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادي)

قضائی

دادخواست عسر و حرج موجر

قضائی

دادخواست صدور قرار تامين دليل با كارشناس

قضائی

دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري

قضائی

دادخواست صدور قرار تامين خواسته

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر)

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد)

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي

قضائی

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه

قضائی

دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادی)

قضائی

دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي)

قضائی

دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره)

قضائی

دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت

قضائی

دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل)

قضائی

تقاضای الزلم به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

قضائی

دادخواست عسر و حرج مستاجر

قضائی

دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر

قضائی

دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره

قضائی

دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره

قضائی

دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

قضائی

دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

قضائی

دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی

قضائی

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)

قضائی

نمونه ای از برگه چک (کامل)

قضائی

دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه

قضائی

دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

قضائی

مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل

قضائی

نمونه چک و شرایط صوری آن

قضائی