آبشار

چتر بازي

پرش از وسيله پرنده و يا ارتفاع ثابت بوسيله چتر را چتر بازي (پاراشوت) يا همان Parachute مي‌گويند. چتر بازي داراي انواع مختلف است:چتربازي اتوماتيک: نوعي از چتربازي مي‌باشد که در آن چتر بصورت اتوماتيک بعد از پرش چتر باز از وسيله پرنده باز شده و چتر باز نقشي در باز کردن چتر ندارد گفتني است اين نوع چتر بازي بيشتر کاربرد نظامي دارد ولي بعلت داشتن اشکالاتي، در اکثر نقاط دنيا اين روش چتربازي در حال محو شدن است. چتر بازي سقوط آزاد: نوعي از چتر بازي است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مينمايد اين روش چتر بازي بعلت داشت کنترل بيشتر بر روي چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالاي باد - امکان سقوط بيشتر براي چتر باز (بازکردن چتر در اختيار چتر باز است) بيشتر مورد توجه است.
آبشار , رود و جويبار , زمين شناسي , نياگارا

آبشار

آبشار يکي از پديده‌هاي زمين‌شناسي است. آبشار معمولاً زماني رخ مي‌دهد که آبي که در يک بستر (رود، جويبار و غيره) در جريان است از روي يک صخره? مقاوم نسبت به فرسايش که نسبت به محيط خود اختلاف سطح دارد گذر کند.

آبزيان

آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • خوشه گندم

  خوشه گندم

  گندم ها گياهان عموماً يکساله يا پايا (بندرت با اعضاي چوبي) و از نظر کلي داراي ظاهري شبيه به هم اند انواع يکساله آنها معمولاً ريشه هاي در افشان و انواع چند ساله آنها غالباً ريزوم بر شوش متورم دارند. ساقه هوايي گياهان تيره گندم داراي ساختمان خاصي است که ماشوره ناميده مي شود.برگ گياهان اين تيره معمولاً از پهنکي دراز منتهي به غلاف مشخص تشکيل مي يابد که به استثناي معدودي عاري از دمبرگ اند.
 • شریح قاضی

  شریح قاضی

                        

 • چتر بازي

  چتر بازي

  پرش از وسيله پرنده و يا ارتفاع ثابت بوسيله چتر را چتر بازي (پاراشوت) يا همان Parachute مي‌گويند. چتر بازي داراي انواع مختلف است:چتربازي اتوماتيک: نوعي از چتربازي مي‌باشد که در آن چتر بصورت اتوماتيک بعد از پرش چتر باز از وسيله پرنده باز شده و چتر باز نقشي در باز کردن چتر ندارد گفتني است اين نوع چتر بازي بيشتر کاربرد نظامي دارد ولي بعلت داشتن اشکالاتي، در اکثر نقاط دنيا اين روش چتربازي در حال محو شدن است. چتر بازي سقوط آزاد: نوعي از چتر بازي است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مينمايد اين روش چتر بازي بعلت داشت کنترل بيشتر بر روي چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالاي باد - امکان سقوط بيشتر براي چتر باز (بازکردن چتر در اختيار چتر باز است) بيشتر مورد توجه است.
 • آبشار

  آبشار

  آبشار يکي از پديده‌هاي زمين‌شناسي است. آبشار معمولاً زماني رخ مي‌دهد که آبي که در يک بستر (رود، جويبار و غيره) در جريان است از روي يک صخره? مقاوم نسبت به فرسايش که نسبت به محيط خود اختلاف سطح دارد گذر کند.
 • آبزيان

  آبزيان

  آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • سلیمان بن صرد

  سلیمان بن صرد

                        

 • آبشار

  آبشار

  آبشار يکي از پديده‌هاي زمين‌شناسي است. آبشار معمولاً زماني رخ مي‌دهد که آبي که در يک بستر (رود، جويبار و غيره) در جريان است از روي يک صخره? مقاوم نسبت به فرسايش که نسبت به محيط خود اختلاف سطح دارد گذر کند.
 • آبزيان

  آبزيان

  آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
 • شاخه هاي گندم

  شاخه هاي گندم

  هزاران سال است که غلات، در تأمين غذاي بشر نقش حياتي ايفا مي‌کنند. باستان شناسان جوامع ابتدايي توانسته‌اند از ويرانه‌هاي قديمي مراکز سکونت انسان، دلايلي به دست آورند که نشان مي‌دهد غلات در تمدن‌هاي اوليه بشري هم کشت مي‌شده‌اند و براي مثال، گندم در سرزمين حاصلخيز ميانرودان به عمل مي‌آمده است. ميانرودان امروزه بخش‌هايي از ترکيه، عراق، سوريه و ايران را تشکيل مي‌دهد. شواهد به دست آمده نشان مي‌دهد که در ?????? تا ?????? سال قبل از ميلاد، انسان ما قبل تاريخ در اين ناحيه گندم توليد مي‌کرده است.
 • چتر بازي

  چتر بازي

  پرش از وسيله پرنده و يا ارتفاع ثابت بوسيله چتر را چتر بازي (پاراشوت) يا همان Parachute مي‌گويند. چتر بازي داراي انواع مختلف است:چتربازي اتوماتيک: نوعي از چتربازي مي‌باشد که در آن چتر بصورت اتوماتيک بعد از پرش چتر باز از وسيله پرنده باز شده و چتر باز نقشي در باز کردن چتر ندارد گفتني است اين نوع چتر بازي بيشتر کاربرد نظامي دارد ولي بعلت داشتن اشکالاتي، در اکثر نقاط دنيا اين روش چتربازي در حال محو شدن است. چتر بازي سقوط آزاد: نوعي از چتر بازي است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مينمايد اين روش چتر بازي بعلت داشت کنترل بيشتر بر روي چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالاي باد - امکان سقوط بيشتر براي چتر باز (بازکردن چتر در اختيار چتر باز است) بيشتر مورد توجه است.
 • آبزيان

  آبزيان

  آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
 • شاخه نرسيده گندم

  شاخه نرسيده گندم

  معمولاً گندمها را به دو دسته کلي گندم بهاره و گندم پاييزه تقسيم بندي مي‌کنند. اين دو نوع علاوه بر آن که دانه‌هايشان از نظر رنگ ، بافت ، شکل و ... باهم فرق دارد شرايط رشد و نمو آنها نيز باهم تفاوت مي‌کند. اين دو نوع گندم را در دو زمان مختلف در سال کشت مي‌نمايند.دانه گندم ، داراي شياري است که در طول دانه قرار مي‌گيرد. عمق اين شيار در گندمهاي پاييزه زياد و در گندمهاي بهاره کم است. طرفين اين شيار در گندمهاي بهاره گرد و در گندمهاي پاييزه گوشه‌دار مي‌باشد.
 • سقوط آزاد

  سقوط آزاد

  پرش از وسيله پرنده و يا ارتفاع ثابت بوسيله چتر را چتر بازي (پاراشوت) يا همان Parachute مي‌گويند. چتر بازي داراي انواع مختلف است:چتربازي اتوماتيک: نوعي از چتربازي مي‌باشد که در آن چتر بصورت اتوماتيک بعد از پرش چتر باز از وسيله پرنده باز شده و چتر باز نقشي در باز کردن چتر ندارد گفتني است اين نوع چتر بازي بيشتر کاربرد نظامي دارد ولي بعلت داشتن اشکالاتي، در اکثر نقاط دنيا اين روش چتربازي در حال محو شدن است. چتر بازي سقوط آزاد: نوعي از چتر بازي است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مينمايد اين روش چتر بازي بعلت داشت کنترل بيشتر بر روي چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالاي باد - امکان سقوط بيشتر براي چتر باز (بازکردن چتر در اختيار چتر باز است) بيشتر مورد توجه است.
 • آبزيان

  آبزيان

  آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
 • سقوط برف از ساختمان

  سقوط برف از ساختمان

  در تصویر زیر سقوط برف از ساختمان  و فرار مردم را مشاهده میکنیم.
 • کلبه چوبی پوشیده از برف

  کلبه چوبی پوشیده از برف

                   
 • مارک آدیداس

  مارک آدیداس

                       
 • آسمان بالای ابرها

  آسمان بالای ابرها

                       
 • حیوانی روی درخت

  حیوانی روی درخت

                        
 • کلیسای زیبا

  کلیسای زیبا

                    
 • سیارات دیگر

  سیارات دیگر

                
 • رز قرمز

  رز قرمز

                 
بازدید :
517
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
+2
-1
توضیحات
ارسال به دوستان
تاریخ نمایش :
1393/10/29
حجم تصویر :
432 KB
اندازه تصویر :
768 * 1024

آبشار يکي از پديده‌هاي زمين‌شناسي است. آبشار معمولاً زماني رخ مي‌دهد که آبي که در يک بستر (رود، جويبار و غيره) در جريان است از روي يک صخره? مقاوم نسبت به فرسايش که نسبت به محيط خود اختلاف سطح دارد گذر کند.

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName