قلعه

قلعه

در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
قلعه , تونل , ديوارهاي سنگي

قلعه

در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .

قلعه دزک

اين بنا در جنوب شرقي روستاي «دزک » در استان چهارمحال و بختياري واقع شده است • قلعه دزک در دو طبقه و به صورت باشکوهي ساخته شده است • طبقه اول داراي يک هشتي ورودي در وسط است که از طرفين به محوطه بزرگ قلعه منتهي مي شود• در طرفين هشتي چهار ايوان قرار دارد که دو ايوان رو به شمال و دو ايوان ديگر رو به جنوب قرار گرفته اند• از ايوان هاي شمالي طرفين هشتي به طبقه دوم بنا راه مي يابند• طبقه دوم مشتمل بر محوطه اي بزرگ به نام حوض خانه است که در وسط آن يک سالن بزرگ به نام سفره خانه وجود دارد و اتاق آيينه نيز در جوار آن قرار گرفته است. سفره خانه داراي تزيينات گچبري و نقاشي زيبايي از قبيل نقش ملايکه به عنوان مظهر پاکي ، سر شير که حاکي از قدرت و دلاوري است ، مناظري زيبا از شکار و گچبري هاي گل و بوته در حاشيه هاي بزرگ و کوچک مي باشد• سفره خانه داراي در و پنجره هاي سيم کوبي شده است و سقف آن نيز چوبي و به شکل قاب بندي مي باشد. در کنار سفره خانه اتاقي به نام آيينه خانه قرار دارد که به صورت باشکوهي تزيين شده است که در حال حاضر قسمت هايي از آيينه هاي آن فرو ريخته است • در قسمت شمالي اين بنا، ساختمان اندروني وجود داشت که به طور کلي از بين رفته و از مجموع چهار برج اين بنا نيز تنها دو برج برجاي مانده است.
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه

  قلعه

  در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .
 • قلعه دزک

  قلعه دزک

  اين بنا در جنوب شرقي روستاي «دزک » در استان چهارمحال و بختياري واقع شده است • قلعه دزک در دو طبقه و به صورت باشکوهي ساخته شده است • طبقه اول داراي يک هشتي ورودي در وسط است که از طرفين به محوطه بزرگ قلعه منتهي مي شود• در طرفين هشتي چهار ايوان قرار دارد که دو ايوان رو به شمال و دو ايوان ديگر رو به جنوب قرار گرفته اند• از ايوان هاي شمالي طرفين هشتي به طبقه دوم بنا راه مي يابند• طبقه دوم مشتمل بر محوطه اي بزرگ به نام حوض خانه است که در وسط آن يک سالن بزرگ به نام سفره خانه وجود دارد و اتاق آيينه نيز در جوار آن قرار گرفته است. سفره خانه داراي تزيينات گچبري و نقاشي زيبايي از قبيل نقش ملايکه به عنوان مظهر پاکي ، سر شير که حاکي از قدرت و دلاوري است ، مناظري زيبا از شکار و گچبري هاي گل و بوته در حاشيه هاي بزرگ و کوچک مي باشد• سفره خانه داراي در و پنجره هاي سيم کوبي شده است و سقف آن نيز چوبي و به شکل قاب بندي مي باشد. در کنار سفره خانه اتاقي به نام آيينه خانه قرار دارد که به صورت باشکوهي تزيين شده است که در حال حاضر قسمت هايي از آيينه هاي آن فرو ريخته است • در قسمت شمالي اين بنا، ساختمان اندروني وجود داشت که به طور کلي از بين رفته و از مجموع چهار برج اين بنا نيز تنها دو برج برجاي مانده است.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
 • قلعه فلک الافلاک

  قلعه فلک الافلاک

  بر روي تپه سنگي بزرگي در ميان شهر خرم آباد و مشرف بر رودخانه اي که از شرق آن مي گذرد، قلعه اي در روزگاران باستان ساخته اند که امروز به «قلعه فلک الافلاک » مشهور است • قلعه بر روي تيغه هاي سنگي و پي قلوه سنگ استوار گرديده است • تاريخ ساخت و نام سازنده قلعه مشخص نيست • در آثار مورخان نخستين اسلامي «قلعه شاپور خواست » ثبت شده و در زمان سلسله «حسنويه کُرد»، به نام «در بزْ» به معناي «پشته بلند » يا «تيغه کوه » خوانده شده است • از حدود اوايل سده هشتم قمري ، زمان شکل گيري شهر خرم آباد، اين بنا را به نام «قلعه خرم آباد» مي خوانده اند• به نظر مي رسد نام «فلک الافلاک » از دوره «قاجاريه » مرسوم شده باشد. در طي دوران ، تغييراتي در وضع ظاهري قلعه داده شده اما اصل بنا، ساختمان طاق ها و برج هاي آن همچنان از دگرگوني دور مانده است • قلعه داراي هشت برج است و محيط کلي آن 228/6 متر و بلندترين بخش ديوار آن تا سطح تپه در حدود 22/5 متر مي باشد• قلعه در ابتدا داراي يک صحن بوده اما در دوره هاي بعد با ساختن چند اتاق در وسط صحن ، قلعه به دو بخش تقسيم شده است • در ورودي قلعه با پهناي 2/1 متر و بلندي 3 متر در برج جنوب غربي قرار دارد و به جانب شمال گشوده مي شود. اين قلعه در گذشته ، کاربردهاي مختلفي داشته است اما در حال حاضر، با توجه به اهميت تاريخي آن ، به عنوان يک مرکز فرهنگي و ميراث ملي از آن نگهداري مي شود.
بازدید :
243
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
0
0
توضیحات
ارسال به دوستان
تاریخ نمایش :
1388/7/13
حجم تصویر :
560 KB
اندازه تصویر :
768 * 1024

در قلعه ها راهروهاي زيرزميني وجود دارد که برخي از آنها توسط تونل هايي به هم متصل هستند. ديوارهاي قلعه از سنگ و ساروج ساخت شده است . قلعه ها داراي ديوارهاي بلندي هستند که براي حفاظت از قلعه استفاده مي شد . قلعه ها چندين دروازه داشتند .

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName