ميوه ها

ميوه ها

در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
ميوه ها ,خوراکيها

ميوه ها

در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.

ميوه ها

در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • سيبهاي قرمز داخل بشقاب

  سيبهاي قرمز داخل بشقاب

  سيب را مي‌توان براي برطرف کردن اسهال حتي براي کودکان به‌کار برد. بدين منظور سيب را بايد رنده کرد و استفاده نمود. سيب را مي‌توان پخت و براي آنهايي که روده تنبل دارند آن را روي آتش ملايمي بپزيد البته حتماً از ظرف لعابي يا تفلون استفاده کنيد زيرا به اين طريق پکتين و ويتامين‌هاي آن حفظ مي‌شود.
 • سه سيب قرمز زيبا

  سه سيب قرمز زيبا

  بيشتر درختان سيب بالغ هر سال معمولاً 10-5 بوشل ( 200-100 کيلوگرم) محصول سيب دارند. سيبها را با استفاده از نردبانهاي سه شاخه که بگونه اي طراحي شده اند تا بين شاخه ها ثابت شوند، برداشت مي کنند. گونه هاي کمي که چيده نمي شوند ضمن رشد بسيار زياد محصول فراواني مي دهند که تقريباً برداشت آن ممکن نيست. درختان کوتاه هر سال تقريبا" 5-3 بوشل ( 100-50 کيلوگرم) محصول ببار مي آورند.گونه هاي مختلف براساس محصولشان و اندازه نهايي درخت متفاوتند حتي اگرپيوند يکساني داشته باشند.
 • سيب زرد و سيب قرمز وسيب دورنگ و سيب پلاسيده

  سيب زرد و سيب قرمز وسيب دورنگ و سيب پلاسيده

  امروزه تعداد بسيار کمي از گونه هاي قديمي در سطح کلان توليد مي شود اما بسياري ازاين گونه ها توسط باغداران خانگي و کشاورزاني که مستقيما" محصولشان را در بازارهاي محلي عرضه مي کنند به عمل مي آيند.بسياري از گونه هاي خارق العاده و از نظربومي مهم ، با طعم و ظاهر منحصر به فردشان براي کشف وجود دارند ؛ مبارزاتي براي حفظ سيب در سراسر جهان آغاز شده تا ازانقراض چنين ميراث بومي جلوگيري شود.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • ميوه ها

  ميوه ها

  در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.
 • گالري عکس ميوه ها

  گالري عکس ميوه ها

  ميوه ، در گياه‌شناسي به تخم رسيده يک گياه گلدار ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. هنگامي که در آشپزي بحث از ميوه به‌عنوان غذا مي‌شود اين واژه معمولاً فقط به ميوه گياهاني اطلاق مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو، سيب و پرتقال. درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ميوه گياهان خود محسوب مي‌شوند. ميوه‌هايي که معمولاً در آشپزي جزو ميوه‌ها به حساب نمي‌آيند عبارت‌اند از کدوها(مثل کدو و کدو حلوايي)، ذرت، سيب زميني و فلفل سبز. اينها از نظر يک گياه شناس ميوه هستند اما عموماً در آشپزي جزو سبزيجات در نظر گرفته مي‌شوند. بعضي از ادويه‌ها مانند فلفل شيرين و جوز هندي ميوه هستند. گاهي مواقع ميوه‌هاي مربوط به آشپزي از نظر گياه‌شناسي جزو ميوه‌ها بشمار نمي‌آيند مانند ريواس که در آن فقط برگ شيرين دمبرگ قابل خوردن است.
 • گالري عکس ميوه ها

  گالري عکس ميوه ها

  ميوه ، در گياه‌شناسي به تخم رسيده يک گياه گلدار ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. هنگامي که در آشپزي بحث از ميوه به‌عنوان غذا مي‌شود اين واژه معمولاً فقط به ميوه گياهاني اطلاق مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو، سيب و پرتقال. درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ميوه گياهان خود محسوب مي‌شوند. ميوه‌هايي که معمولاً در آشپزي جزو ميوه‌ها به حساب نمي‌آيند عبارت‌اند از کدوها(مثل کدو و کدو حلوايي)، ذرت، سيب زميني و فلفل سبز. اينها از نظر يک گياه شناس ميوه هستند اما عموماً در آشپزي جزو سبزيجات در نظر گرفته مي‌شوند. بعضي از ادويه‌ها مانند فلفل شيرين و جوز هندي ميوه هستند. گاهي مواقع ميوه‌هاي مربوط به آشپزي از نظر گياه‌شناسي جزو ميوه‌ها بشمار نمي‌آيند مانند ريواس که در آن فقط برگ شيرين دمبرگ قابل خوردن است.
 • گالري عکس ميوه ها

  گالري عکس ميوه ها

  ميوه ، در گياه‌شناسي به تخم رسيده يک گياه گلدار ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. هنگامي که در آشپزي بحث از ميوه به‌عنوان غذا مي‌شود اين واژه معمولاً فقط به ميوه گياهاني اطلاق مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو، سيب و پرتقال. درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ميوه گياهان خود محسوب مي‌شوند. ميوه‌هايي که معمولاً در آشپزي جزو ميوه‌ها به حساب نمي‌آيند عبارت‌اند از کدوها(مثل کدو و کدو حلوايي)، ذرت، سيب زميني و فلفل سبز. اينها از نظر يک گياه شناس ميوه هستند اما عموماً در آشپزي جزو سبزيجات در نظر گرفته مي‌شوند. بعضي از ادويه‌ها مانند فلفل شيرين و جوز هندي ميوه هستند. گاهي مواقع ميوه‌هاي مربوط به آشپزي از نظر گياه‌شناسي جزو ميوه‌ها بشمار نمي‌آيند مانند ريواس که در آن فقط برگ شيرين دمبرگ قابل خوردن است.
بازدید :
348
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
0
0
توضیحات
ارسال به دوستان
دسته :
سیب
تاریخ نمایش :
1388/5/13
حجم تصویر :
263 KB
اندازه تصویر :
768 * 1024

در گياه شناسي به نهنج وتخمدان رسيده يک گياه گلدار، ميوه مي‌گويند. ميوه‌ها خود معمولاً تخم گونه خود را نيز در دل دارند. معمولاً فقط به گياهاني ميوه گفته مي‌شود که شيرين و گوشتدار هستند مانند آلو ، سيب ، پرتقال و... درحاليکه گروه بسيار زيادي از سبزيجات معمولي، مغزها و غلات ، ميوه محسوب مي‌شوند.

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName