دمشق

دمشق

يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
دمشق,سوريه,حضرت زينب کبري (س)

دمشق

يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.

مسجد جمکران

مسجد جمکران، در ? کيلومتري شهر قم به طرف جاده کاشان در نزديکي روستاي جمکران واقع شده است. واقعه ساخت مسجد به شيخ حسن بن مثله جمکراني مربوط ميشود، وي ادعا کرد که در بيداري با امام دوازدهم شيعيان، مهدي ديدار کرده است و حجت بن حسن دستور ساخت مسجد را به وي داده است.
 • سامرا

  سامرا

  شهر سامرا يا سامره يا «سُرَّمن رَآي» (به معني شادکننده بينندگان) در کشور عراق واقع است. اين شهر يکي از شهر‌هاي مذهبي عراق به شمار مي‌رود، زيرا مدفن دو تن از امامان شيعه حسن عسکري و علي نقي در آنجا قرار دارد. علاوه بر اينکه مقبره? دو تن از امامان شيعه آنجاست. شيعيان معتقدند که امام زمانشان نيز در اين شهر زاده شده‌‌است.
 • سامرا

  سامرا

  شهر سامرا يا سامره يا «سُرَّمن رَآي» (به معني شادکننده بينندگان) در کشور عراق واقع است. اين شهر يکي از شهر‌هاي مذهبي عراق به شمار مي‌رود، زيرا مدفن دو تن از امامان شيعه حسن عسکري و علي نقي در آنجا قرار دارد. علاوه بر اينکه مقبره? دو تن از امامان شيعه آنجاست. شيعيان معتقدند که امام زمانشان نيز در اين شهر زاده شده‌‌است.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • دمشق

  دمشق

  يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.
 • مسجد جمکران

  مسجد جمکران

  مسجد جمکران، در ? کيلومتري شهر قم به طرف جاده کاشان در نزديکي روستاي جمکران واقع شده است. واقعه ساخت مسجد به شيخ حسن بن مثله جمکراني مربوط ميشود، وي ادعا کرد که در بيداري با امام دوازدهم شيعيان، مهدي ديدار کرده است و حجت بن حسن دستور ساخت مسجد را به وي داده است.
 • بقيع

  بقيع

  بَقيع يا بقيع‎الفرقد يا جنت‎البقيع نام زميني در مدينه است. پيشينه‎ي تاريخي بقيع به دوران قبل از اسلام مي‌رسد ولي در کتب تاريخي به روشني قدمت تاريخي آن مشخص نشده‌است. بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، بقيع تنها قبرستان مسلمانان گرديد. مردم مدينه قبل از آمدن مسلمانان به آن‎جا اجساد مردگان خود را در دو گورستان «بني‎حرام» و «بني‎سالم» و گاهي نيز در منازل و خانه‌هاي‎شان دفن مي‌کردند و در واقع بقيع اولين مدفن و مزاري است که به دستور پيامبر اسلام توسط مسلمين صدر اسلام به وجود آمده‌است.
 • بقيع

  بقيع

  بَقيع يا بقيع‎الفرقد يا جنت‎البقيع نام زميني در مدينه است. پيشينه‎ي تاريخي بقيع به دوران قبل از اسلام مي‌رسد ولي در کتب تاريخي به روشني قدمت تاريخي آن مشخص نشده‌است. بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، بقيع تنها قبرستان مسلمانان گرديد. مردم مدينه قبل از آمدن مسلمانان به آن‎جا اجساد مردگان خود را در دو گورستان «بني‎حرام» و «بني‎سالم» و گاهي نيز در منازل و خانه‌هاي‎شان دفن مي‌کردند و در واقع بقيع اولين مدفن و مزاري است که به دستور پيامبر اسلام توسط مسلمين صدر اسلام به وجود آمده‌است.
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
 • ماشين

  ماشين

  خودرو (اتومبيل يا ماشين) به وسيله نقليه چرخداري گفته مي‌شود که موتور خود را حمل مي‌کند؛ خودرو به وسايلي اتلاق مي‌گردد که بدون ارتباط با وسيله ديگر و به کمک نيروي ماشيني خود، قادر به حرکت باشد
بازدید :
1515
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
+7
-2
توضیحات
ارسال به دوستان
تاریخ نمایش :
1388/4/22
حجم تصویر :
337 KB
اندازه تصویر :
783 * 1045

يکي از زيارتگاههاي بسيار مهم و مورد توجه همه مذاهب اسلامي در دمشق، مرقد و آرامگاه زينب کبري ، دختر حضرت علي(ع) ، امام اول شيعه‌است. روستايي که حضرت زينب (س)در آن به خاک سپرده شده در گذشته به راويه و اکنون به زينبيه مشهور است. در حال حاضر اين روستا به شهر متصل و در هفت کيلومتري شرق دمشق قديم به طرف فرودگاه واقع است. در خيابان اصلي اين شهرک از دور، گنبد و مأذنه‌هاي مقبره وي ديده مي‌شود. گنبد اين مرقد طلائي است و در سمت شرقي و غربي آن دو مناره کاشي کاري شده قرار دارد.

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName

تگ های مرتبط