• ڕەش
 • سپی
 • سه وز
 • شین
 • سوور
 • پرتەقاڵی
 • مۆر
 • زێڕین
 • ژماره‌ی بینینه‌کان :
 • 2466
 • شەممه 13/8/1391
 • رۆژژمێر :

 

فەسلي 1لەخۆتبەکاني قەدير

به ناو خواي ثيان داده و دلاوا

حه مد و سپاس له خوست که له تا قانه يي به رز بي هاتايي و له بي ها و تاي نيزيک و له سلطنت خوي له سه ر راز و ه يي و له هيمه کاني خوي له عظمته بر هر شت هه مو و لاء زانست نه گه رچه لي جيگه خوي له هم ه خه لک هه رله هيز برهان ده سه لاة هي تي هه ميشه چاک بو و مورد په سن ده رهي يه بو و گه وره يي که تيا چو و يي ناي هوه ري خوشگه ر به هينان گه راندند و ه ئه وي خوي هه مو وکاري له پالاي او باز اگر ئه و کو بو و نه و ه هينه رها و ه هينه رها و ه ر هه لبري بو ون ها ئا سمانه کان په ره ت داپان بو و ه وه گه شتيان زه وي سه رکه و ت زال زه وي ها آسمان کان پاکژه ريک و پيک هس خواي مه لايه ت روح پاشماوه هيواش له هم ئامز نده گان هس باشي هيواش له هر ئه و ه ي کوبونو ه ي هر چاو رواني او چاوه روان او چو نيه تي ئه و که چا و او نه ده ديت ده هنده ي به تاقه ت هه لگري هثواش هس خوش ي ائ هم داد گرت نيعمه تي له ئه وان سپاسگدزار له سزارار له په له نا که ئه شکه نجه شايان ئه وان په له ناکن درووني ئاگا داره ده روون سينگي اگاه له رازشارده نه بو و کار خو ذستنه ري کوتاي پوثر او نه بد ون ئا گا داري به گيش لايه کداپه يد اکردن هه مه لا بوون له شت

هيزي له هرفه رمان دسه لاتي هر پيشه ي له ئه و ه سه هيچ شيتکي نه بوون نه و ه به وجود هيناني اشياء هس مه کاتي له هيچ نه بوون دايم هي هه زينه ووهي هه له پار اناد اوگه را نه هي ه خو دا باش نه و نه بوون و اوله ريز گرتين و نه يله سوف هس هه پاريز گارلي نه و ه ي له چاوه او له چاوه او له هه روهاي له حا له چاوه او له هه روهاي له حا له له او هم مه چا و ي له هه روهاي و او خوشي هيواش ئاگا داره هي هه هيچکه س له بيذ ا له خويه ي او له نه ده يت

 هيچکه س و چونيه تي له او ناديار و په ياده ست نه داري مه گه ر له ئه و هي او خو رينويني کرده گه واام ئه يه و س خواييه که ي مومباره کي روژ گار که پر که ئه به وس كه ي خو و ري هه تايي داگرت نه يه وس كه فه رمان بي راويژ با ته گبير كر به ريوه بكه و له چاره نوس كار خوها و به ش نه داري و له به ريوه به ريوه به ري ئه وي ياري نا كه ئه و ه ي كه ئا سه و ارهات بي نما نه و ه ك و ينه ي ري خست ئه و ه ي گيانه و ه ربي ها و ري كه سيك بي زه حمه ت بي نه داري له چاره له ر دوز ينه و ه خه لك فه رمو ئا فرينه ري له مه ر ئيجاد كرد كه و ابو كو بو و نوه ي ها تن بل بوون له به ژن داپو شين كه و ابو و دياري بوون ئه و خواي كه جگا ئه و خوانه بو و ئاسه وار ئه و قايم داهينان ئه و قشنه عه دل بي سنو و رهس كه ظلم نا كه كريم هي ه كه ئيش به لاي ئه و هه ستاند نه و گه وا بده ام مه مه ئه و خواي كه هم مه اشياء له به ر انبه ر گه وره يه شي خا كه را و له هه مبه ر به ربه ريزي زه بوون و له ده سه لات فه رما رما نبه رنيشه و ه و له هه يجه ت شياء گه راي خاوه ن پاوشاهان و كو كرده ئا سمان مسفر كوت خوه رمانگ هس له ته نيا به ما و ه زماني معين له جو و له شه و ه ي يه روژ له به شه و ه ي ده گه ريني له كاتيكو اكه به په له و له په ئه و ي ده هات له هم هراندن هه رزو ر بيژي قين له بار مرد و وكوت هه ئه يتان سه ري هس بو ئه و دژ و هوره او هز ري نه بوو بي ها و تا و بي چونيه تي هس هيچ شتيك ليي نه بو وه له هيچ نه بوو ه شتيكيش هيچ هاو لف و ها و تا يه كش بو و نيه خوايه ته ذيا يه خو ابا گه وره ي هس هر شت بي موه قه له م نويس و اوه كه ئير داه بكه به درنگ گرفتنم دامه زران و پيكهاتن و له ژ ماره ده هات مي مرد وون مه ي هيواش هه ژ ار مه ي هيواش ده و له مه ي مه ي نيزيك مه ي هيواش ده ور مه ي به ر گيري مه ي به خشش مه ي پاوشايي ته نيا له او په سن تا يجه تي او خير ته نيا بست او ئه و ه كه ره توا تا به هس شه و نه و روژ و روژ له شو و ئه خوار مه ي برد خوا نه بوبو جگه اوله سر به ريز ي زور به نشيت هس له هينان دوعا له ذشش بكه زو برء ماره نه فسس په رورده گارجنو كه و موف خه لك هس هه رثه وكس له هيچ وينه ي لايه كه رله او شاش بيش وها وچه ش وها وار دادخو ازيار اوبوو په ريشال ناكه و پي دادگري اوله ماند وونا كه او راگرتن گونجا وسه ر كه وشوو بكه رزگاران وه لي ثيماندارن په روردگار دنياداران هس هه رئه وشايان هس هه رئه و شايان هس ئا فرينه ري له هم وه كه يف ثه كر سپاس زوورده ليم هه ميشه سئو كرديار ئاسوو ده يي وله ته نگانه توني له اوله فريشتاكان كتيپ ها وبروا هم ه به فه رمان او گوي ادم فه رما نبه رانه ديار و له ئه وه ي خوشحال بكه ده ست كردن كاريان ورد وله پشقه له م نويس فرما فه رما نبه ابم و به بيد حه ز به فه رمانبه ر داري او و ترس له سه رئه نبام له ورا نه ي خوايه كه له فيله بدوز خه وه او نا تا نه له ئه ماندا بوون وله ستم اويش هه روه ها خوف نه بوو به وراقه ت نابه قي ناكاه.                                                                                              

 سه رچاو: شيعيان کرد در مسير حقيت_ سلمان حدادي