• ڕەش
 • سپی
 • سه وز
 • شین
 • سوور
 • پرتەقاڵی
 • مۆر
 • زێڕین
 • ژماره‌ی بینینه‌کان :
 • 1252
 • شەممه 13/8/1391
 • رۆژژمێر :

ما فووره ي کوردستان

ما فووره ی کوردستان

مافووره ي کوردستان به ناوبانگييکي جيهانيه وه به نه خشي تايبه ت به م ناوچه يه ؛له گرنگترين هونه ري ئه م ناوچه يه دئته ئه ژمار.

مافووره ي کوردستان ناوبانگييکي تايبه تي هه يه؛له ميژدا له م ناوچه يه ته نيني ما فوره باو بووه وبه م بناغه وه نه خش کاران وته ونکه ران نه خشه تايبه تييه کاني خويان له م ناوچه دا خولقاندووه.که به متمانه ده توانين بلين بري زور له م نه خشانه ناوبانگيکي جيهانيان ده رکردووه وه کوو نه خشي ماسي ده ره هم،نه خشه ي مووسايي وکلاو فه ره نگ،گول ميرزا عه لي،نه خش وه کيلي،گول مينا،جوره کاني جوقه(جوقه ي چاره کي،جوقه ي ورد،جوقه ي زه به رجه دي،جوقه ي توپي،جوقه ي دوو گري)گول هه رمي يان گولاوي.

زور به ي جوري ته نراوه کان له م پاريزگايه دا گريي تورکيه .که ره سته ي سه ره تايي به کار هاتوو وه کوو خوري وديکه ي که ره سته کان له پاريزگادا به رهه م ديت.

وجاروو بار بو به  به رهه م هيناني که ره سته سه ره تاييه کان  له پاريزگا ده رهاوسيه کان وه کوو ئازه ربايجانيي روژهه لات ،هه مه دان،وزه نجان ياري ده گيتريت.

مافووره ي کوردي له بواري چونييه تي ته نراوه که وه به سي به ش دا به  ده کري:

مافووره ي سنه:

ئه م مافوورانه که سه ره نج راکيشي تايبه ت به خويان هه يه،ته نراويکي ناسک هه يه وئه ساله ت داربوون وساکاري له نه خش وره نگياندا دياره.

مافووره ي سنه له بواري قه واره وه به ته واوي له گه ل به رهه مه کاني يکه ي ناوچه دا جياوازييکي تايبه تي هه يه.

ديرينه يي،چونيه تي وناسکي مافووره ي سنه ده گه ريته وه بو سي سه ده له مه وپيش واتا گوراني شاري سنه به ناوه ندي کوردستان.

مافووره ي بيجار:

تايبه تمه ندي مافووره ي بيجار ده ستکردي ته نکه وته نراوه که ي به جوريکه که ده ق ناکري له ده وره ي هه وه لي سه وداي مافووره ده مجوريانه به (لوول)ناسراون ئه م وشه يه نيشانده ري قايمبووني مافووره ي ئه م ناوچه يه.بو به رههم هيناني ئه م مافووره يه که وه کوو ته خته دار قايمه،جيا له فريتي ناسک؛فريتي زور قايم ده ته نينه وه ناو مافووره که وه وئه م کاره جارووبار له تان وپوي مافووره که دا دووپات ده کريته وه.

به کوتاني هيلمه کان به شانه ئاسنين ته نراوه که قايمتر ده کريته وه.

نه خشي مافووره کاني ئه م ناوچه يه زياتر نه خشي داچنراوي هه يه وبه ي پيي خه ته هوتره کانيه وه نه خشي سروشتي هه يه.له م نه خشه دا نه خشي کوني ئيران گه وره تر بووته وه وله پال نه خشانيکه له ژير کاريگه ري تيره ونه ته وکاندا بوون؛ده بينريت.

نه خشي ئه م مافوورانه زياتر ئه ندازيازيه وته نراوي ميشکه به م مانايه که هه ر ته ونکه ريک له ته نيني نه خشيکي تايبه تدا پسپور ده بيت ونه خشه ي ته واوي ئه م مافووره يه له ميشکي نگا ديني وههر که ره ت به پيي مشووري خوي مافووره که ده ته نيته وه.