عضویت در خبرنامه

درس 8

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 1396 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 80 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 46955 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 53 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
لَعَلَّ = شايد

آمار :
129

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"لَـعَـلَّـكُم" تَـتَّـقونَ

ترجمه :
*باشد كه شما پروا كنيد

آدرس :
سوره البقرة آيه 21

کلمه :
اَم = يا

آمار :
133

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
اَ#اَنـذَرتَـهُم "اَم" لَم تُنـذِرهُم

ترجمه :
هشدارشان دهى يا هشدارشان ندهى

آدرس :
سوره البقرة آيه 6

کلمه :
اَنْتُم = شما

آمار :
135

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ "اَنـتُم" تَعـلَـمونَ

ترجمه :
*و حال آنكه خود مى دانيد

آدرس :
سوره البقرة آيه 22

کلمه :
موسى = از پيامبران

آمار :
136

ریشه :
کلمات بي ريشه

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اِذ واعَدنا "موسى¹" اَربَـعيـنَ لَيـلَـةً

ترجمه :
و آنگاه كه وعده كرديم با موسى چهل شب

آدرس :
سوره البقرة آيه 51

کلمه :
نَفْس = روح، شخص، تمايل، خود، كس، نفس

آمار :
140

ریشه :
ريشه: ن ف س

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اتَّـقُوا يَومًا لا تَجـزى "نَفـسٌ" عَن "نَفـسٍ" شَيـئًا

ترجمه :
و پروا كنيد از روزى كه نه دفع مى كند هيچ كس از كسى چيزى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 48

کلمه :
حَتّى = حتى، تا

آمار :
142

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"حَـتّى¹" نَـرَى اللهَ جَهـرَةً

ترجمه :
تا ببينيم الله را آشكارا

آدرس :
سوره البقرة آيه 55

کلمه :
دون = غير از، برابر، به جاى

آمار :
144

ریشه :
ريشه: د و ن

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اُدعوا شُـهَـداءَكُم مِن "دونِ" اللهِ

ترجمه :
و فرا خوانيد گواهانتان را غير از الله

آدرس :
سوره البقرة آيه 23

کلمه :
نار = آتش، دوزخ

آمار :
145

ریشه :
ريشه: ن و ر

نوع :
اسم

عبارت :
مَـثَـلُـهُم كَـمَـثَـلِ الَّـذِى اسـتَوقَـدَ "نارًا"

ترجمه :
مثل آنان ، همچون مثل كسانى است كه افروختند آتشى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 17

کلمه :
مُؤْمِنينَ = ايمان آورندگان

آمار :
145

ریشه :
ريشه: أ م ن

نوع :
اسم

عبارت :
وَ ما هُم "بِـمُؤمِـنيـنَ"

ترجمه :
*ولى نيستند آنان ايمان آورنده

آدرس :
سوره البقرة آيه 8

کلمه :
غَيْر = جز، غير از

آمار :
147

ریشه :
ريشه: غ ي ر

نوع :
اسم

عبارت :
"غَيـرِ" الـمَغـضوبِ عَـلَيـهِم

ترجمه :
نه خشم گرفته بر آنان

آدرس :
سوره الفاتحة آيه 7