عضویت در خبرنامه

درس 4

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 3261 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 40 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 39178 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 44 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
كَ = تو، تو را(مذكر)

آمار :
304

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اَلَّـذيـنَ يُؤمِـنونَ بِـما اُنـزِلَ "اِلَيـكَ"

ترجمه :
و كسانى كه ايمان مى آورند به آنچه نازل شد به تو

آدرس :
سوره البقرة آيه 4

کلمه :
اَلَّذى = آنكه، كسى كه

آمار :
304

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
مَـثَـلُـهُم كَـمَـثَـلِ "الَّـذِى" اسـتَوقَـدَ نارًا

ترجمه :
مثل آنان ، همچون مثل كسانى است كه افروختند آتشى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 17

کلمه :
ي = من، مرا

آمار :
311

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"اِنّى" جاعِـلٌ فِى الاَرضِ خَـليـفَـةً

ترجمه :
همانا من قراردهنده ام در زمين جانشينى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 30

کلمه :
عَذاب = عقوبت، شكنجه، عذاب، مجازات

آمار :
322

ریشه :
ريشه: ع ذ ب

نوع :
اسم

عبارت :
وَ لَـهُم "عَـذابٌ" عَـظيـمٌ

ترجمه :
*و براى آنان است عذابى بزرگ

آدرس :
سوره البقرة آيه 7

کلمه :
اَو = يا

آمار :
327

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اَو" كَـصَـيِّـبٍ مِـنَ السَّـماءِ فيـهِ ظُـلُـماتٌ وَ رَعـدٌ وَ بَرقٌ

ترجمه :
يا چون رگبارى از آسمان كه در آن است تاريكيها و رعد و برقى

آدرس :
سوره البقرة آيه 19

کلمه :
قُل = بگو

آمار :
332

ریشه :
ريشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
"قُل" اَتَّـخَذتُم عِنـدَ اللهِ عَهـدًا

ترجمه :
بگو مگر گرفته ايد از الله پيمانى را

آدرس :
سوره البقرة آيه 80

کلمه :
قالوا = گفتند

آمار :
332

ریشه :
ريشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
"قالوا" اِنَّـما نَحـنُ مُصـلِـحونَ

ترجمه :
*گفتند فقط ما مصلحيم

آدرس :
سوره البقرة آيه 11

کلمه :
ثُمَّ = سپس، پس

آمار :
338

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
فَـاَحـياكُم "ثُـمَّ" يُـميـتُـكُم "ثُـمَّ" يُحـييـكُم

ترجمه :
آنگاه زنده كرد شما را سپس مى ميراند شما را سپس زنده مى گرداند شما را

آدرس :
سوره البقرة آيه 28

کلمه :
كانَ = بود

آمار :
343

ریشه :
ريشه: ك و ن

نوع :
فعل

عبارت :
وَ "كانَ" مِـنَ الـكافِـريـنَ

ترجمه :
*و شد از كافران

آدرس :
سوره البقرة آيه 34

کلمه :
لَمْ = نه(حرف نفى و انكار)

آمار :
348

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
اَ#اَنـذَرتَـهُم اَم "لَم" تُنـذِرهُم

ترجمه :
هشدارشان دهى يا هشدارشان ندهى

آدرس :
سوره البقرة آيه 6