عضویت در خبرنامه

درس 10

اطلاعات درس
ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 1038 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 100 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 49178 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 56 درصد از کلمات متن قرآن)

کلمه :
جَعَلَ = قرار داد

آمار :
96

ریشه :
ريشه: ج ع ل

نوع :
فعل

عبارت :
اَلَّـذى "جَـعَـلَ" لَـكُـمُ الاَرضَ فِـراشًا

ترجمه :
كسى كه قرار داد برايتان زمين را بسترى

آدرس :
سوره البقرة آيه 22

کلمه :
عِباد = بندگان مملوک، بندگان خدا

آمار :
97

ریشه :
ريشه: ع ب د

نوع :
اسم

عبارت :
عَـلى¹ مَن يَـشاءُ مِن "عِـبادِه‌kى"

ترجمه :
بر هر كس كه مى خواهد از بندگانش

آدرس :
سوره البقرة آيه 90

کلمه :
حَكيم = حكمت آميز و حكمت آموزنده، فرزانه

آمار :
97

ریشه :
ريشه: ح ك م

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّـكَ اَنـتَ الـعَـليـمُ "الـحَـكيـمُ"

ترجمه :
*كه در حقيقت تويى تو آن داناى سنجيده كار

آدرس :
سوره البقرة آيه 32

کلمه :
عِلْم = دانش، دانستن

آمار :
105

ریشه :
ريشه: ع ل م

نوع :
اسم

عبارت :
لا "عِلـمَ" لَـنا اِلّا ما عَـلَّمـتَـنا

ترجمه :
نيست دانشى برايمان جز آنچه را آموخته اى به ما

آدرس :
سوره البقرة آيه 32

کلمه :
عَظيم = سترگ

آمار :
105

ریشه :
ريشه: ع ظ م

نوع :
اسم

عبارت :
وَ لَـهُم عَـذابٌ "عَـظيـمٌ"

ترجمه :
*و براى آنان است عذابى بزرگ

آدرس :
سوره البقرة آيه 7

کلمه :
جَعَلْنا = قرار داديم، گردانديم

آمار :
106

ریشه :
ريشه: ج ع ل

نوع :
فعل

عبارت :
"فَـجَـعَلـناها" نَـكالًا لِـما بَيـنَ يَـدَيـها وَ ما خَلـفَـها

ترجمه :
و قرار داديم آنها را عبرتى براى حاضران و پس از آن

آدرس :
سوره البقرة آيه 66

کلمه :
لَنْ = هرگز

آمار :
106

ریشه :
ضماير و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
فَـاِن لَم تَفـعَـلوا وَ "لَن" تَفـعَـلوا

ترجمه :
پس اگر انجام نداديد و هرگز انجام نخواهيد داد

آدرس :
سوره البقرة آيه 24

کلمه :
خَيْر = برتر

آمار :
107

ریشه :
ريشه: خ ي ر

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكُم "خَيـرٌ" لَـكُم عِنـدَ بارِئِـكُم

ترجمه :
اين بهتر است برايتان نزد آفريدگارتان

آدرس :
سوره البقرة آيه 54

کلمه :
يَشاءُ = مى#خواهد

آمار :
108

ریشه :
ريشه: ش ي ء

نوع :
فعل

عبارت :
عَـلى¹ مَن "يَـشاءُ" مِن عِـبادِه‌kى

ترجمه :
بر هر كس كه مى خواهد از بندگانش

آدرس :
سوره البقرة آيه 90

کلمه :
إله = معبود، خدا

آمار :
111

ریشه :
ريشه: أ ل ه

نوع :
اسم

عبارت :
قالوا نَعـبُـدُ "اِل¹ـهَـكَ"

ترجمه :
گفتند مى پرستيم معبود تو

آدرس :
سوره البقرة آيه 133