آرامگاه سعدي

آرامگاه سعدي

اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
آرامگاه سعدي , شيراز , فصيح الملک , شاعر

آرامگاه سعدي

اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.

آرامگاه حافظ

بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه عطار نيشابوري

  آرامگاه عطار نيشابوري

  «فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري »، شاعر و عارف بلند پرواز ايران ، حدود سال 540 هجري قمري متولد شد و در سال 618 هجري قمري جهان را به درود گفت.
 • آرامگاه عطار نيشابوري

  آرامگاه عطار نيشابوري

  «فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري »، شاعر و عارف بلند پرواز ايران ، حدود سال 540 هجري قمري متولد شد و در سال 618 هجري قمري جهان را به درود گفت.
 • آرامگاه خيام

  آرامگاه خيام

  خواجه امام ، حجة الحق ، حکيم «ابوالفتح عمربن ابراهيم خيامي »، معروف به «خيام نيشابوري »، بزرگ ترين فيلسوف ، شاعر و رياضي دان ايران در اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجري قمري است • مزار اين حکيم جليل القدر، در سال 1341 هجري شمسي به همت «انجمن آثار ملي » در فاصله 100 متري شمال «امامزاده محمد محروق » در شهرستان «نيشابور» در استان خراسان احداث شد• اين بناي عظيم به صورت گنبدي رفيع با ده پايه ساخته شده است.
 • آرامگاه خيام

  آرامگاه خيام

  خواجه امام ، حجة الحق ، حکيم «ابوالفتح عمربن ابراهيم خيامي »، معروف به «خيام نيشابوري »، بزرگ ترين فيلسوف ، شاعر و رياضي دان ايران در اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجري قمري است • مزار اين حکيم جليل القدر، در سال 1341 هجري شمسي به همت «انجمن آثار ملي » در فاصله 100 متري شمال «امامزاده محمد محروق » در شهرستان «نيشابور» در استان خراسان احداث شد• اين بناي عظيم به صورت گنبدي رفيع با ده پايه ساخته شده است.
 • آرامگاه خيام

  آرامگاه خيام

  خواجه امام ، حجة الحق ، حکيم «ابوالفتح عمربن ابراهيم خيامي »، معروف به «خيام نيشابوري »، بزرگ ترين فيلسوف ، شاعر و رياضي دان ايران در اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجري قمري است • مزار اين حکيم جليل القدر، در سال 1341 هجري شمسي به همت «انجمن آثار ملي » در فاصله 100 متري شمال «امامزاده محمد محروق » در شهرستان «نيشابور» در استان خراسان احداث شد• اين بناي عظيم به صورت گنبدي رفيع با ده پايه ساخته شده است.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه سعدي

  آرامگاه سعدي

  اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه حافظ

  آرامگاه حافظ

  بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار «کريم خان زند» و مربوط به سال 1187 هجري قمري مي باشد• اين بنا داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط و دو اتاق در دو سمت آن بود• قبر حافظ، خارج اين بنا و در ميان گورستان پشت آن قرار داشت • در دوره هاي بعدي نرده اي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت.
 • آرامگاه فردوسي

  آرامگاه فردوسي

  «حسن بن اسحق شرف شاه » متخلص به ابوالقاسم فردوسي ، از بزرگ ترين سخن سرايان و از ستارگان آسمان ادب فارسي و از مفاخر جاويدان ملت ايران مي باشد• اين حماسه سراي بزرگ پارسي به سال 411 هجري قمري در شهرستان «توس » در استان خراسان درگذشت • مزار وي در شمالي ترين بخش شهر قديم «توس »، حد فاصل دو روستاي «توس سفلي » و «اسلاميه » واقع شده است • مرقد اين شاعر بزرگ به دلايل متعدد به مدت قريب 1000 سال ، فاقد بناي مناسب بوده است.
 • آرامگاه فردوسي

  آرامگاه فردوسي

  «حسن بن اسحق شرف شاه » متخلص به ابوالقاسم فردوسي ، از بزرگ ترين سخن سرايان و از ستارگان آسمان ادب فارسي و از مفاخر جاويدان ملت ايران مي باشد• اين حماسه سراي بزرگ پارسي به سال 411 هجري قمري در شهرستان «توس » در استان خراسان درگذشت • مزار وي در شمالي ترين بخش شهر قديم «توس »، حد فاصل دو روستاي «توس سفلي » و «اسلاميه » واقع شده است • مرقد اين شاعر بزرگ به دلايل متعدد به مدت قريب 1000 سال ، فاقد بناي مناسب بوده است.
 • آرامگاه فردوسي

  آرامگاه فردوسي

  «حسن بن اسحق شرف شاه » متخلص به ابوالقاسم فردوسي ، از بزرگ ترين سخن سرايان و از ستارگان آسمان ادب فارسي و از مفاخر جاويدان ملت ايران مي باشد• اين حماسه سراي بزرگ پارسي به سال 411 هجري قمري در شهرستان «توس » در استان خراسان درگذشت • مزار وي در شمالي ترين بخش شهر قديم «توس »، حد فاصل دو روستاي «توس سفلي » و «اسلاميه » واقع شده است • مرقد اين شاعر بزرگ به دلايل متعدد به مدت قريب 1000 سال ، فاقد بناي مناسب بوده است.
بازدید :
569
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
0
-1
توضیحات
ارسال به دوستان
تاریخ نمایش :
1386/6/20
حجم تصویر :
157 KB
اندازه تصویر :
600 * 800

اين بنا در شمال شرقي شهر «شيراز» و در دامنه کوهي به نام «پهند» در استان «فارس » واقع شده است • بناي قديمي آرامگاه از ابنيه دوران «کريم خان زند» مي باشد که شامل دو اطاق بزرگ در دو طرف ايوان ، پلکان ، طاقنما و غرفه هاي کوچک در وسط مي شد• در يکي از اتاقها، مزار سعدي و در اتاق ديگر قبر مرحوم شوريده «فصيح الملک » شاعر معروف شيرازي در سده اخير، قرار داشت.

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName