عنوان اثر
نویسنده
 
آشنایی با یک پایگاه اسلامی بر روی اینترنت [منبع الکترونیکی] 
 
ایران ما [منبع الکترونیکی]: سرزمین باران 
 
تب Q [منبع الکترونیکی] 
 
تفصیل مفاهیم نهج البلاغه در «فرهنگ آفتاب» [منبع الکترونیکی] 
 
جوامع احکام النجوم [منبع الکترونیکی] 
 
دوگرایی ایرانی به روایت اقبال لاهوری [منبع الکترونیکی] 
 
شرح نویسی بر جوامع اولیه [منبع الکترونیکی] 
 
نقد و بررسی گزارش اعدام مردان بنی قریظه بعد از جنگ خندق [منبع الکترونیکی] 
 
کتابی مهم در رجال و تاریخ زیدیه [منبع الکترونیکی] : «الحداق الوریه فی مناقب ائمة الزیدیه» 
 
کلیت تمدن جدید مخالف اسلام است [منبع الکترونیکی]