تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3029روز قبل
آن ترك پريچهر كه قصد جان داشت
مانند پري چهره زمن پنهان داشت
*
گفتم دهن تنگ تو گوئي هيچ است
گفتا كه ازين هيچ طمع نتوان داشت
سه شنبه 11/12/1383 - 0:52
در سختي عشق اگر بميرم
من دل ز غم تو بر نگيرم
دوشنبه 10/12/1383 - 17:54
آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد
صبر و آرام تواند بمن مسكين داد
*
*
شنبه 8/12/1383 - 17:39
هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد
هر راهروي كه بود تر دامن شد
*
......................................................................
جمعه 7/12/1383 - 1:4
آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد
صبر و آرام تواند بمن مسكين داد
*
*
جمعه 7/12/1383 - 1:0
منم كه ديده بديدار دوست كردم باز
چه شكر گويمت اي كار ساز بنده نواز
جمعه 7/12/1383 - 0:58
آنكه رخسار ترا رنگ گل نسرين داد
صبر و آرام تواند بمن مسكين داد
*
*
پنج شنبه 6/12/1383 - 0:21
الا يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
سه شنبه 4/12/1383 - 23:12
با مردم نيك بد نمي بايد بود
در باديه ديو و دد نميبايد بود
*
مفتون معاش خود نمي بايد شد
مغرور عقل خود نمي بايد بود
دوشنبه 3/12/1383 - 23:20
هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد
هر راهروي كه بود تر دامن شد
*
......................................................................
دوشنبه 3/12/1383 - 16:20