تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1062روز قبل

گر شدی از اهل انفاق و نمــودی بـذل مال

بی گمان هم جان مالت دورگردد از زوال

وقف کن مال و بنه نامـــی نکو در روزگار

مالها ماند به گیتی بگــذرد بس مـــاه سال

فی البداهه: منصور مقدم 8/9/1395

دوشنبه 8/9/1395 - 18:47

علم ایرانی همیشه زنــده بوده ای یلان

درد مردم را نموده مرهمی دراین جهان

پاسداری کن ازاین سرمایه ی علم بشر

تابماند این اثــر گل یادگاری ای جوان

فی البداهه: منصور مقدم 6/9/1395

شنبه 6/9/1395 - 19:36

((بسیج‌ و فرهنگ‌ انتظار))

راد مردان بسیجی یـــاران روز یار/ منتظر بر قائم و آماده سازه کار زار/
این دلیران رادمرد روز پیکارنــد راد/ از ازل دل پاک دارند و نکودل استوار /
عالمی مشاق دیدار قمرروی نگار/ هربسیجی صبح و شب بین جانثار/
جانثارندتا که فرهنگ غنی انتظار/ گل کند درعالم و عالم شودزیبانگار/
بستری ســــازند که آید آن نگار/ اصل بودن زندگی محو لقای انتظار/
درتمام عرصه هادارندتلاش پایدار/ نا زمینه گل کنند بهر قــدوم پاک یار/
لشکرمخلص بسیج است پرتوان/ باتلاش وهمتش درکل عالم استوار /
درتمام عرصه هاجان برکف است / مکتبش قرآن وایمان شرافت افتخار /
زندگانی طی نمایدبا امیدو انتظار/ منتظربرقائم است وبردلیلش پایدار /
درجهان پرشراره مخلصان استوار/ برق غیرت می زنندبرخرمن بداعتبار/
هربسیجی درپی خورشیدعشق/ وردلب دارد دعابادل بسی لیل ونهار/
بی گمان خورشید مهر و همدلی/ سر زند ازمکه و شادی بیاردهر دیار/
روزشادی از بسیــج است یاروان/ گرد فرمانده بخوانند شعر روز یادگار/
شاعر و نویسنده: منصور مقدم /

پنج شنبه 4/9/1395 - 12:3

وقف گر سرلوحه ی رفتار شد

زندگی زیبــا و گل پنــدار شد

شادمان گرددیقین هر اجتماع

کو به وقفی مردمی را یار شد

فی البداهه: منصور مقدم 2/9/1395

سه شنبه 2/9/1395 - 17:36

با خار مغیـــــــلان  سخن ناز نباید

خـــــار است نباید سخــن راز نباید

از طفل سه ساله سخن خار بپرسد

تا روز پسین همدم و هم ساز نباید 

فی البداهه: منصور مقدم 1/9/1395

دوشنبه 1/9/1395 - 16:41

گر چـه نامـــدم در بارگاهــت

ولی محتــاج یک پلک نــــگاهت

بده توفیق بر بر این بنده جانان

که آیــم اربعینــــی گل زیارت

فی البداهه: منصور مقدم 30/8/1395

يکشنبه 30/8/1395 - 16:30

(( دریای کرم امام حسین))

قطــــــره ای پای پیاده ســـوی دریــای حسین

باب فضل است وکرم بنگربه صحرای حسین

زحمتی گر دیده ای خـــار مغیـــلان یـــاد کن

قدراین عشقت بدان سرگشته شیدای حسین

فی البداهه: منصور مقذم 29/8/1395

شنبه 29/8/1395 - 16:48

(عشق واقعی))

از ازل مهر و محبت شد ستون زندگی

زندگی با عاشقی گـــردد عجین پایندگی

عشق بایداز دوسو باشد به گیتی مهربان

عشــق از یک سو یقیـــــن است بندگی

فی البداهه: منصور مقدم 25/8/1395

سه شنبه 25/8/1395 - 20:57

(ازدواج با هم کفو))

اهل دل دلبرگزینند بهرحفظ روح وجان

همسربا دین یقین آرامش روح و روان

گر که هم کفـــو باشـد و هــم اهــل دین

بهترین است درکنارت شادباش ودرامان

فی البداهه: منصور مقدم 23/8/1395

يکشنبه 23/8/1395 - 16:3

((پیاده روی اربعین))

گر پیاده ره کنــی سوی حرم

کنج معنی باز یابـــی محترم

یا حسینی گو ی ،پا نه درسفر

اربعیــــن یابی یقین دُری ز یَم

فی البداهه: منصور مقدم 22/8/1395

شنبه 22/8/1395 - 18:1