تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1064روز قبل

(( تفکر آمریکائی ))
شنواز قصه های هوش و بی هوش

مگر کارتر نبود با بوش چون موش

همیـــــن حال تـــرامپ آمد به بازار

نیاســـوده بــود فکـــرش ابـو بوش

فی البداهه: منصور مقدم 14/11/1395

پنج شنبه 14/11/1395 - 16:37

عجب آراستـــه اند زینت و زیبــای برون

عجب است اینکه نکردند نگاهی به درون

نی سرفراز یقین طایفه ی مکرریا در دنیا

گل نبینددوهمی عاقبت کارلعینان به جنون

فی البداهه: منصور مقدم 11/11/1395

دوشنبه 11/11/1395 - 17:45

لاله گر داری و گل داری و دانه پروری

نیک دانم بهــر فــــردایت یقین گل دلبری

هرچه وعده داده رب یابی به فـردایت بدان

دل خدایئ کن که یابی درجنان تخت زری

فی البداهه: منصور مقدم 10/11/1395

يکشنبه 10/11/1395 - 20:4

ای که مشتاق ظهوری نیک بشنو این سخن

حجت حــــق را مقـــــدم دان به حرف انجمن

العجـــل با دل بگــــو نی بهر مـال این جهان

دردها درمــان نما، تابهــره ازمشـــک ختـــن

فی البداهه: منصور مقدم 8/11/1395

جمعه 8/11/1395 - 13:7

 میـــزدج را معدن معنا بخوان

یادگاری از گـــذ شته زان بدان 

سرزمین نیک مردان بوده است 

باب حیدر،شهر فارسان،جونقان 

شاعر و نویسنده: منصور مقدم جونقانی 

پنج شنبه 7/11/1395 - 13:37

گرچه جانت سوخت تاجانی بماند قهرمان

سوختی گل جانمــان اهل ارم آتش نشان

در فراقت کل کشــور در غم است درد دار

ای مسافر در جنــــان الگو شدی ایرانیان

فی البداهه: منصور مقدم 6/11/1395

چهارشنبه 6/11/1395 - 17:21

با دلیل و منطق ار کاری شود زیبا متین

بی گمان بـــر جا بماند عشق آرد نازنین

هر چه اجباراست برعکس است جواب

رهنمــــا با دل بیارد بهـــر فردایت یقین

فی البداهه: منصور مقدم 5/11/1395

سه شنبه 5/11/1395 - 18:10

از خدا خــواهیم تا آخــــر نفس در راه راست

کار شیطان است کجـــــــی مهـــرش هواست

دل چـــو بر قـــرآن ببندیم و هــواها دور دور

بی گمان هم می رسیم برآنچه فرموده خداست

فی البداهه: منصور مقدم 4/11/1395

دوشنبه 4/11/1395 - 19:55

هست آمریکا یقین بارکجی در این زمین

کی به منزل می رسد این بار یار نازنین

قتل و غارت مکر و حیلـــه، زور و زر

کینه داردازبشرهی خود بخواند دل امین

فی البداهه: منصور مقدم 3/11/1395

 

يکشنبه 3/11/1395 - 16:56

 پروانه صف گرد حریم گل غیرت

پرپر گل امیـــد و رسید ید به جنت

هر چند گـــران است نبینیم سخاوت 

از رب طلبیم بهر شما ملک سعادت

  • شهادت بزرگ مردان غیرت  شهامت  مردان نجات و امداد را به خانوده گرامی آتش نشانان تسلیت عرض مینمایم

  • با تقدیم احترام . فی البداهه منصور مقدم جونقانی2/11/1395

شنبه 2/11/1395 - 23:20