تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1059روز قبل

خیرِ نکو مــرام مـاند به دنیا تا ابد

چون که خیرش بر همه مردم رسد

جنت وخلدبرین آماده ازبهرش بدان

دوستی این گـــل مــرامـــان را سزد

فی البداهه:منصور مقدم 28/11/1395

پنج شنبه 28/11/1395 - 13:35
زندگــی با بُـــرد از دست دادن است

اصل این معنـــی یقین با زادن است

گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست

زندگانی گاه برپاو گاهی افتادن است

فی البداهه: منصور مقدم 27/11/1395

چهارشنبه 27/11/1395 - 12:46

از حسین گفتن سخن مجنون ودل خواهد صفا

چون حسین است از خــدا و سرزمینش کربلا

تا که هستم یا حسین گــویم همه اوقات راست

نی فقط ماه محرم ،گاه عاشورا کنم ذکرش جدا

فی البداهه: منصور مقدم 26/11/1395

سه شنبه 26/11/1395 - 12:58

خشم از شیطان وشیطان هم ز آتش هست بنیاد

لهیب آتشی را آب باید سـرد سازد نـــی نی باد

هر آنگه خشمگینی یاد حــق کـــــن با وضوئی

وضو خاموش ســازد غیــــظ آدم دل کند شاد

فی البداهه: منصور مقدم

دوشنبه 25/11/1395 - 19:7

شده معضل فضای بد مجـازی

بود دشمن فقط زین امر رازی

اگر با علم باشد همره ای یار

بدان زیبا شود این دور بازی

فی البداهه: منصور مقدم 24/11/1395

يکشنبه 24/11/1395 - 17:13

نامداران جانثــاران روزهمت آمددند

روزیاری روزغیرت روزعزت آمددند

آمدن تا گل بروید در تمــــام این دیار

مرد وزن اهل کرم بهرسعادت آمددند

فی البداهه منصور مقدم 22/11/1395

جمعه 22/11/1395 - 18:54

نعمتی از سوی داور آمـده بر مردمان

ماه بهمن گل دمیـد وسبز شد ایرانمان

یاد بهمــــن یاد امید و رهائی یاد مهر

یاد دارم خاطرات روز بهمن را جوان

فی البداهه: منصور مقدم 20/11/1395

چهارشنبه 20/11/1395 - 11:9

ما تا به ابــد منتظــر روی امـــامیــــم

آماده همــــه جان بکف از بهـــر پیامیم

دشمن به هزیمت شودازعشق وصلابت

سرباز و مــــدافع به حــرم اهل قیامیم

فی البداهه: منصور مقدم 19/11/1395

سه شنبه 19/11/1395 - 16:10

دادی بـه هـمه عطا زمهر وشـادی

ای یار یقین زبهـــر حق استـــادی

شد فجر دوبار مهر و خورشید آمد

بهمن مه مهر است کنم ازآن یادی

فی البداهه: منصور مقدم 18/11/1395

دوشنبه 18/11/1395 - 18:46

میان برف و سـرما گل درآمد ماه بهمن شد

شکست هـر بت به دوران مهـرِ احسن شد

شب دیجور و رفت صبح پیروزی به بارآمد

تمام کشــور ایران سراسر باغ و گلشن شد

فی البداهه: منصورمقدم 15/11/1395

جمعه 15/11/1395 - 9:26