تعداد مطالب : 1673
تعداد نظرات : 1254
زمان آخرین مطلب : 1054روز قبل

بنام خدا

((چهارشنبه سوری نه چهارشنبه سوزی))

نسوزان زندگانی،رسم نی جان

نکش بر آتش و کاشــانه ویران

بدان بد رسمه ایـــن آتش پرانی

که ویران کرده صدها زندگانی

نبــوده اینچین در عهـد و ایـــام

چه بیـــراهه نـــموده راه اینسان

سه گـــُله آتشــی بود و سروری

نه اینگونه خســارت دیده کوری

کمی هیـــزم برای آتشــــی شاد

زآتش شــادمان بود یـــادمان یاد

کهِ این رسم غلط را کرده بنیاد

که سازد بمب وآتش را دهد باد

شب چهار شنبه بود آتشی سرد

همان آتش که می بردی دوصد درد

همه فریادشان سرخی و زردی

زمن سرخی زتوزردی ودردی

همه شــــادان زآتش طــول ایام

زبدها دورمی شدخاص وهرعام

زجا برکن همین رسم غلط جان

دو باره زنده کن آن رسم ایران

که تا جان بشــر زین غم نمیرد

ز این شــادی کسی ماتم نگیرد

مکانی باید و شرح این حکایت

ز آتش گل بســازیم بـــا درایت

نه ویران خاک وخانه رسم ناجور

نه آزاری رسانیم خــانه پر نور

به دل شـــاد ی و جشن گل ببینیم

به گلها مهربان ، نـــی گل بچینیم

شاعر و نویسنده منصور مقدم جونقانی

 

 

دوشنبه 23/12/1395 - 16:47

گاه بهتر گشته از بهتـر رفیق و با صفا

گاه همکار است بهر رفع درد و هر بلا

همدلی همسایه سازد بهترین هارا یقین

همدلی همسایه ها آرد به گیتی بس وفا

فی البداهه: منصور مقدم 22/12/1395

يکشنبه 22/12/1395 - 19:1

با نمازاست اوج انســان برفرازهردیار

از جماعت می شود فــرد مسلمان پایدار

بادل ارخوانی نمازی باجماعت ای عزیز

می رسی برجنت عیشت مدام لیل ونهار

فی البداهه: منصورمقدم 16/12/

دوشنبه 16/12/1395 - 16:6

خوب شوهرداری و زیبا تمام زندگی

فاطمه الگو بود بهــــر همه سازندگی

گر که خـواهی و جنت و خلـــــدبرین

درس ازصدیقه خوان آرد همه پایندگی

فی البداهه: منصور مقدم 13/12/1395

جمعه 13/12/1395 - 11:56

شهادت دخت رسول همسرولایت مادرامامت را به عموم شیعیان آن حضرت تسلیت عرض می نمایم .
صابری همچــون رسـول بنت رسول
فاطمه یارعلی زیباست نامت ای بتول
درد مندم آرزو دارم زیــارت مرقدت
هر زمان یاد مدینه می کنم جانم ملول

فی البداهه: منصور مقدم 10/12/1395

سه شنبه 10/12/1395 - 16:16

از شهید و از شهادت رازگفتن گل بهاست

چون شهیــــد تنها نمونه از مرام اولیاست

جان خود داده شهید و هست پاداشش جنان

گرگواهی گل دهد حرفش یقین امر خداست

فی البداهه:منصور مقدم 3/12/1395

سه شنبه 3/12/1395 - 15:26

دستگیری از فقیــــــران راه پاک انبیا

همتی تا دستگیـــری از فقیران ای فتی

چون دهی دست تعاون برفقیران بی ریا

بی گمان دستت بگیرید روز دیگرهم خدا

فی البداهه: منصور مقدم 2/12/1395

دوشنبه 2/12/1395 - 15:21
با دل ار خوانی، تسبیح خدا سر زنده ای

حمد داور ار بخوانــی دان یقین پاینده ای

همچو زهرا ذکر داورخوان مدام و پایدار

گرپی گنج الهی حمدتسبیحی کنی یابنده ای

فی البداهه: منصور مقدم 1/12/1395

يکشنبه 1/12/1395 - 15:58

این سلاح مؤمن است بر خوان دعا

اشک جاری کـن زحـق خواه گل ثنا

گر که با عشقت دعــا و هــم تلاش

صد گره ازکاربگشاید یقین امر خدا

فی البداهه:منصور مقدم 30/11/1395

شنبه 30/11/1395 - 15:11

استعینوا خون ز قرآن و بخوان ذکــر جلیل

صبرکن برمشکل برخوان نمازی چون خلیل

رو چـو بر درگاه رب آری بدان وارسته ای

این نمازت شکـر حق است بندگی بهتر دلیل

فی البداهه: منصور مقدم 29/11/1395

جمعه 29/11/1395 - 10:51