تعداد مطالب : 55
تعداد نظرات : 43
زمان آخرین مطلب : 3002روز قبل

                                           

پنج شنبه 22/6/1386 - 11:21

اگر در هوا روي پرمگسي باشي

وبر روي اب روي خسي باشي

دلي بدست ارتا كسي باشي

به قول شاعر:

دل شكستن هنرنمي باشد

تا تواني دلي  بدست اور

ن  ظ  ر  ي  ا  د  ت  و  ن   ن   ر  ه

پنج شنبه 22/6/1386 - 10:52

واژه «رمضان» از ريشه «رمض» و به معناي شدت تابش خورشيد بر سنگريزه است.مي گويند : چون به هنگام نام گذاري ماههاي عربي اين ماه در فصل گرماي تابستان قرار داشت ، «رمضان» ناميده شد . در حالي كه «رمضان»از اسماء الهي هم به شمار مي رود . 

پنج شنبه 22/6/1386 - 10:17

به نام اوکه عشق است و عشق ورزیدن به  او عبادت ...

چهارشنبه 21/6/1386 - 19:30

بجز اين ماه ماهي است پنهان

نهان چون ترك در خرگاه روزه

بدان مه ره برد ان كس كه ايد

درين مه خوش به خرمنگان روزه

رخ چون اطلسش گر زرد گردد

بپوشد خلعت از ديباه روزه

دعاها اندرين مه مستجاب است

فلكها را بدرد اه روزه

چو يوسف ملك مصر عشق گيرد

كسي كو صبر كرد در چاه روزه

سحوري كم زن اين نطق و خمش زانك

ز روزه خود شوند اگاه روزه

-------------------------------------------------------------------

 روزه و عبادات شما قبول درگاه حق

چهارشنبه 21/6/1386 - 16:12