تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 2999روز قبل

 

اگرچنانچه خوبیها وزیبایی ها به صورت یک انسان آشکارمی شد، هرآینه به شکل فاطمه علیه السلام من ظاهرمی گشت، بلکه فاطمه علیه السلام ازهمه خوبیها برتراست.

رسول اکرم صلوات الله علیه

چهارشنبه 9/3/1386 - 12:14

مقام معظم رهبری:

 

انظباط اجتماعی  به معنای نظام پذیری درهمه امور است.

چهارشنبه 9/3/1386 - 12:5

قال رسول الله صلی الله علیه وآله:

مورد نفرین است، مورد نفرین است هرکس پس ازمن به فاطمه سلام الله علیه، دخترم ستم کند وحقش راغصب نماید واورابکشد.

چهارشنبه 9/3/1386 - 11:58

  زیباترین ها3

  زیباترین سرزمین: کربلا

زیباترین نماز: نمازظهرعاشورا

زیباترین مرگ: شهادت  

زیباترین شهید: امام حسین علیه السلام

زیباترین پرچمدار: عباس علیه السلام

زیباترین غنچه: علی اصغرعلیه السلام

زیباترین  جنگ:جنگ بانفس

زیباترین لحظه: لحظه ظهورامام زمان

زیباترین سلاح: تقوا

زیباترین عبادتنماز

 

سه شنبه 8/3/1386 - 11:49

قسمتی ازناخن های ادیسون درآزمایشگاه قطع شد. دوست مهندس وی به دیدنش آمدوبراین حادثه تأسف خورد. ادیسون گفت: به زودی به پزشک حاذقی مراجعه می کنم؛ اوناخن مرابعد ازچهل روز به من برمی گرداند. مهندس از روی تعجب پرسید: آن پزشک حاذق کیست؟ ادیسون گفت:

 خدا.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:25

انیشتین بزرگ ترین دانشمند قرن بیستم، درکودکی بسیارکودن بود،تاجایی که پدرش برای جبران این کاستی انواع اسباب بازی رابرایش فراهم کرده بود تابدین وسیله کمبود اوراجبران کند. وی باهم سالان خودتماس نمی گرفت واغلب اوقات ازآنان دوری می جست، ولی همین کودک کندذهن، ناگهان اشعاری درباب توحید، خداشناسی، دعاواستغفار سرود وازآن روزباب وسیع طبیعیات وریاضیات بروی گشوده شد، چنان که می گوید:

گویا شعله ای درمغزمن مشتعل شد واین حقایق به من الهام گردید.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:25

حضرت آیت الله بهاءالدینی:

ماازهمه گفتار حکماوعرفاوفلاسفه وآنان که درسیروسلوک عمری راسپری کرده اند، این جمله راباروح تروبا واقعیت ترمی نگریم که می فرماید:

الذین جاهدوافینا لنهدینهم سبلنا

ومااین رالمس می کنیم.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:7

دل ودیده درمرداب معصیت گرفتاراست

لیک، جان به چشمه سارمغفرت امیدواراست

الهی! 

راهم بی انتهاست وروحم بی مقتداست، حبل المتینی بخش تابه سرمنزل مقصودم کشاند وازچاه گناه،رهاند.

سه شنبه 8/3/1386 - 11:1

درآیین نامه حیات تبصره ای قراردادی تاآنان که درآزمون زندگی، نمره تک آوردند، مردودنشوند وعمرعزیز که به گناه، ذلیل شده، تباه نشود؛

«توبه» آن تبصره است که دفتراعمال راازسیاه مشق اغیار، سفیدگرداند وچین وچروک رذایل راازجبین فضایل بزداید.

سه شنبه 8/3/1386 - 10:55

مقام معظم رهبری:  تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگزدربرابرسلطه گران مستکبرسرخم نکند.

 

سه شنبه 8/3/1386 - 10:48