تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 2999روز قبل

تعداد آمریکایی های اسپانیایی تبار گرونده به اسلام به خصوص درنیویورک، کالیفرنیا، تگزاس وفلوریدابه سرعت درحال رشد است. این مناطق ازلحاظ تعداد اسپانیایی های مقیم، بیشترین تمرکزرادرکشورآمریکا به خوداختصاص می دهد. رهبران اسلام معتقدند علاقه به اسلام درچند سال اخیربه شدت افزایش پیداکرده است.

شنبه 12/3/1386 - 14:20

ژاک الیس فرماندارشهرمیکان درایالت جورجیای آمریکابااعلام مسلمان شدن خودباعث ایجادجنجال درمطبوعات وشبکه های محلی وداخلی این کشورشد.

گفتنی است وی پس ازاسلام آوردن نام خودرابه حکیم منصورتغییرداد.

شنبه 12/3/1386 - 14:13

درجزیره سوماترادرغرب اندونزی قانون جدیدی ازسال2008اجرامی شود که هرکس می خواهد ازدواج کند یاکارمند دولت شود می بایست در آزمونی برای حفظ قرآن ونمازشرکت کنند ودرآن قبول شود. این کاربه منظورحفظ هویت اسلامی است ودرهفت جزیره از19جزیره سوماترا قابل اجراست.

شنبه 12/3/1386 - 14:2

مگربوی خوب هم به سلامت کمک می کند؟

دانشی به نام رایحه درمانی می گوید، بوی خوش می تواند موجب بهبود وضعیت روحی افرادوحتی ضربان قلب شود. استفاده ازگیاهان خوشبو یکی ازدرمان های طب مکمل به شمارمی رود. درحقیقت، وقتی مابوی خوش رااستشمام می کنیم، پیام این بوبه ناحیه ای ازمغزبه نام«لیمبیک» می رود.

لیمبیک مسؤول احساسات وخلق وخوی شماست. استشمام بوی خوش، موجب آزادشدن موادی ازاین ناحیه می شودکه حس خوبی رادرانسان ایجادمی کند.

شنبه 12/3/1386 - 13:49
مجله مسلمان تازه تآسیس درشیکاگو، به400000دخترمسلمان نوجوان آمریکایی پیشنهادداد تاشانس خودرادرپوشیدن حجاب اسلامی امتحان کنند. انتظارمی رود این مجله درطول 2سال ازآغازانتشارخود، رقم100000نسخه فروش داشته باشد. این مجله دروب سایت خوددختران مسلمان نوجوان ایالات متحده رادعوت کرده است برای استیفای حق خود که همان پوشیدن آزادانه حجاب است، بایکدیگررقابت کنند.ا
شنبه 12/3/1386 - 13:39

مقام معظم رهبری:

هنرمند به خاطرخاصیت هنری وجود خود به تنهایی یک دنیاست.

شنبه 12/3/1386 - 13:31

امام خمینی رحمه الله علیه:

 

تربیت باید تربیت قرآنی باشد.

شنبه 12/3/1386 - 13:26

فرزندشهید ابوترابی:

ازمن می پرسند:ازپدربگو.پسری که پدررادرحالات متفاوت دیده است، چه می تواندبگوید؟ پدرم خوددرجواب این پرسش می گفت:پدرخورشیدی است که می شودازسایه اش بهره برد، به شرط این که تبلوری ازاندیشه واعتبارباشد ومردانگی وجوانمردی، ایمان وراست قامتی داشته باشد؛ آن گاه اگرچنین پدری درکنارت بود، خورشیدی است تابان واگرازمنظرت دورشد، سایه اش مستدام خواهدبود برسردل وجانت. ازچنین پدری می شود بهره هابرد. چه درکنارت باشد وچه دورازدیدار.

سالروزدرگذشت پناه اسیران حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبرابوترابی راخدمت تمامی دوستان تسلیت عرض می کنم.

شنبه 12/3/1386 - 13:21

دستم بگیرکزغم ایام خسته ام

پهلوشکسته ای توومن دل شکسته ام 

السلام علیک یافاطمه سیده نساءالعالمین

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 12:34

مصیبت هایی برمن فرودآمد که اگربرروزهافرومی ریخت شب می شدند.

حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا

 

چهارشنبه 9/3/1386 - 12:26