تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3000روز قبل

کلام نور

امام خمینی رحمه الله علیه: 

نوید می دهم که به خواست خدای بزرگ آینده درخشان نزدیکی درانتظارملل مظلوم است.

دوشنبه 14/3/1386 - 12:7

 

امام خمینی رحمه الله علیه: 

راه اصلاح یک مملکت اصلاح فرهنگ آن ملت است.

دوشنبه 14/3/1386 - 12:3

قسمت سوم شرک گیشه هارافتح کرد

شرک غول سبزومهربان هالیوود این باربارقم های کلان درآمدش نشان داد که واقعا بسیاری دردنیا انتظاربازگشتش رامی کشیدند.

طبق آخرین نظرسنجی سایت سینمایی Mojo درسال2006دوستداران سینما بیش ازهراثردنباله داردیگری درانتظاراکران قسمت سوم شرک بودند ودرآمد بالای فیلم طی چند هفته اخیرصحت این نظرسنجی راثابت کرد.

درقسمت3شرک شخصیت های معروف داستانی مانند سیندرلا، سفیدبرفی وزیبای خفته نیزگنجانده شده اند.

به هرحال شرک 3 هم آمد

کارگردان: آندروآدامسن

صداپیشگان:

مایک مایزر(شرک)

ادی مورفی(خرشرک)

کامرون دیاز(پرنسس فیونا)

آنتونیوباندراس(گربه چکمه پوش)

يکشنبه 13/3/1386 - 16:53

گروهی ازمتفکران که به اصالت جنگ ونزاع معتقدهستند، می گویند:

باید جنگ وتنازع همواره درمیان بشرباشد واگرنباشد، رکود وسستی روی زمین رافراخواهد گرفت ونسل بشربه عقب برخواهد گشت، ولی تنازع وجنگ دائمی سبب می شود که نیرومندها بمانند وضعیفان پایمال شوند وازبین بروند وبه این ترتیب، انتخاب اصلح صورت می گیرد.

شنبه 12/3/1386 - 17:49

دولت اسلامی هیچگاه دولت غیراسلامی راازجهت شرعی به رسمیت نمی شناسد؛چون دولت غیراسلامی براساس اسلام پدید نیامده است، قانون واهداف این دولت نیزشرعی نیست؛ پی چنین دولتی ازاساس باطل است. حال که چنین دولتی ازاساس وپایه باطل وفاسداست، باید هرچه زودترنابود شود ودولت جدید براساس اسلام پدیدآید وزمامداران آن، مسلمان وقانون آن اسلامی باشد وبردولت اسلامی واجب است تاپذیرش حکومت اسلامی، بادولت غیراسلامی مبارزه وجنگ کند.

شنبه 12/3/1386 - 17:40

سکولارهاکسانی بودند که درقالب تمدن اومانیستی ظهورکردند. گفتند: اسلام باید به حوزه های خاص محدود شود. شمامی توانید مسلمان باشید ولی درامور شخصی تان باشید، امادراموراجتماعی وسیاسی، دیگرازاسلام صحبت نکنید. ازدیدگاه سکولارها چون حکومت یک امرعرضی است باید دربسترعقلانیت بشری شکل بگیرد. لذاوروددین به حوزه سیاست وحکومت ممنوع است.

شنبه 12/3/1386 - 17:33

 یکی ازعوامل تهاجم پذیری ضعف بنیه اعتقادی است. انسان موحدباایمان وباورمحکم نه دربرابرفشارهامنفعل می شود ونه تحت تآثیرخرافات و موهومات قرارمی گیرد. 

شنبه 12/3/1386 - 17:20

سلام به همه پرسپولیسی های عزیز...

باخت فجیع چهاربریک به سپاهان روبه همه شما تسلیت می گم...

بدجوری سپاهان سوراخ سوراختون کرد...

این که کارهمیشگی تیمتون هست...

انتظارشمابرای قهرمانی بیهوده است...

به هرحال بازهم تسلیت می گم...

ناراحت نباشید...

بقای عمرشما !!!

 

شنبه 12/3/1386 - 17:10
 

جسد کنت لوکا لاواتلی فرزند مسلمان یکی ازبزرگترین تولید کنندگان شراب ایتالیا چندروزپیش دریکی ازشهرهای ایتالیا پیداشد.

لوکالاواتلی دوست صمیمی ادواردوآنیلی(پسرسناتورآنیلی، ثروتمندترین مرد ایتالیا، صاحب کارخانه بزرگ اتومبیل سازی فیات ورئیس باشگاه یوونتوس ایتالیا که به دلیل اسلام آوردن، توسط یهودیان درسال2000 به شهادت رسید) بودوبه همراه وی درسفری به ایران آمد. ادواردو ولوکا دراین سفربا امام خمینی دیدارکردند ومذهب شیعه راپذیرفتند.

لوکا که ماجرای شهادت ادواردو راتجربه کرده بودسعی می کرد مسلمان بودن خودراپنهان کند اما چندروزپیش جسد اورادریکی ازشهرهای ایتالیا پیداکردند.

عده ای می کوشند تامرگ لوکالاواتلی رانیزهمانند ادواردوخودکشی جلوه دهند.

به احتمال فراوان کنت لوکا لاواتلی بعد ازادواردو آنیلی یکی دیگرازمسلمانانی است که به جرم اسلام آوردن وپشت کردن به اموال وثروت فراوان خانوادگی شان مظلومانه به شهادت رسیدند.

شنبه 12/3/1386 - 15:49
 

باگذشت یک سال ازانتشارکاریکاتورهای توهین آمیزبه پیامبراسلام صلوات الله علیه، مسلمانان دانمارک معتقدند که انتشاراین کاریکاتورهاشری بوده که خیری نیزباخود به همراه داشته است.

انتشارکاریکاتورهاباعث ایجاد گفت وگووتعامل میان مسلمانان وسایرمردم دانمارک شده است وآن هارابه دانستن بیشتردرباره اسلام علاقه مند کرده است.

یکی ازاین مسلمانان می گوید:پس ازانتشارکاریکاتورها، مسلمانان وسایردانمارکی هایاد گرفته اند که بنشینند ودرباره مشکلاتشان بایکدیگرگفت وگوکنند.

شنبه 12/3/1386 - 15:43