تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 2999روز قبل
 

مقام معظم رهبری: 

درغم ازدست دادن وجود مبارک حضرت امام خمینی هیچ تسلایی برای ماوجود ندارد.

دوشنبه 14/3/1386 - 20:30
   

حضرت امام خمینی:

اشخاص منحرفی که ادعا می کنند مااسلامی غیرآن اسلام سنتی می خواهیم، این هامی خواهند باشمشیراسلام، اسلام رااز بین ببرند.

دوشنبه 14/3/1386 - 20:28
   

 امام خمینی رحمه الله علیه:

نگران تقابل وتعارض جناح های مؤمن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد ونق بزن گردد. نتیجه می گیرم که اگرروحانیون طرفداراسلام ناب وانقلاب دیربجنبند ابرقدرتهاونوکرانشان مسائل رابه نفع خود خاتمه دهند.
دوشنبه 14/3/1386 - 20:26
    

حضرت امام خمینی:

چنانچه ادب اسلامی دربین ملت مامتحقق بشود وهمه قشرها یک قشراسلامی بشوند، آسیب دیگردراین ملت تحقق پیدا نخواهد کرد.

دوشنبه 14/3/1386 - 20:26

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان:

من به عنوان یکی ازمسئولین امورمالی وپرداخت های حضرت امام، در ده سال پس ازپیروزی انقلاب اسلامی انجام وظیفه کردم، علاوه بروجوه شرعیه وهمه بیت المال که دراختیارایشان بود، میلیاردهاتومان هدیه ونذر مانند جواهرات، باغ، املاک، مستغلات، دلار، پول خارجی وداخلی به شخص امام اهداءشد.

حضرت امام هیچ یک ازاین هدایای شخصی رابرای خودوخانواده اش ذخیره نکرد ودرزمان حیاتشان همه آنهارادرراه خداانفاق کردند وازدنیارفتند وحتی درخانه ای اجاره ای غسل وکفن شدند وبه شهداپیوستند.

دوشنبه 14/3/1386 - 16:14

امام خمینی هنگام عبادت مانندکسانی بودند که نه اهل سیاست اند ونه اهل علم وگویی هیچ کاری غیرازعبادت ندارند.

مثلا درروزعرفه که به روزکربلامشرف می شدند دعای عرفه امام حسین علیه السلام راباوجود سن زیادی که داشتند ایستاده روبه قبله می خواندند که گاهی نزدیک به دوساعت طول می کشید.
دوشنبه 14/3/1386 - 14:34

روزی حضرت امام درمراسم ملاقات درحسینیه جماران به طوراستثنایی به جای آن که درجایگاه وبرروی صندلی بشیند باآن که صندلی رامثل همیشه آماده کرده بودند، روی زمین نشست. این همان روزی بودکه برندگان مسابقه قرائت قرآن آمده بودندوقراربوددرآن جلسه قرآن قرائت شود.

دوشنبه 14/3/1386 - 14:24

دیلمی درارشاد القلوب ازحضرت امیرالمؤمنین روایت کند که رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود:درشب معراج خدای تبارک وتعالی فرمود:«ای احمد، اگربنده ای نمازاهل آسمان وزمیت رابخواند وروزه اهل آسمان وزمین رابگیردوچون ملائکه طعام نخورد وجامه عابدان رابپوشد، پس ازآن درقلب اوببینم ذره ای ازحب دنیایاسمعه آن یاریاست آن یااشتهارآن یازینت آن، بامن مجاورت نمی کنددرمنزلم وازقلب اومحبت خودرابیرون می کنم وقلب اوراتاریک می کنم تامرافراموش کند ونمی چشانم به اوشیرینی محبت خودرا» پرواضح است که محبت دنیابامحبت خدای تبارک وتعالی جمع نمی شود. 

دوشنبه 14/3/1386 - 12:28

حاج احمدآقاتعریف می کردند به امام گفتم بسیارخسته شده ام، حالاکه نمی گذاریدبه قم بروم، اجازه بدهید خانه ای راحت تردرتهران بگیرم تا زندگی خانواده ام آسانترشود. امام دستانشان رامحکم به علامت نفی بالا بردند.

امام خمینی فرزندشان راامرمی کردند که درزهد ازاومتابعت کند.

دوشنبه 14/3/1386 - 12:15

کلام نور 

امام خمینی رحمه الله علیه:

برادران وخواهران باید بدانند که آمریکا واسرائیل بااساس اسلام دشمنند، چراکه اسلام وکتاب وسنت راخارراه خود ومانع ازچپاولگری شان می دانند.

دوشنبه 14/3/1386 - 12:11